Servicios - 451896-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Varsovia: Servicios relacionados con la impresión

2020/S 187-451896

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Servicios

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2020/S 169-409555)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Dirección postal: ul. Grzybowska 80/82
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Código postal: 00-844
País: Polonia
Persona de contacto: Anna Roessler
Correo electrónico: zamowienia.rzgwgliwice@wody.gov.pl
Teléfono: +48 327774929
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.wody.gov.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Wynajem urządzeń wielofunkcyjnych z funkcją drukowania, skanowania i kopiowania oraz oprogramowaniem do zarządzania drukowaniem dla PGW WP RZGW w Gliwicach wraz z jednost. terenowymi na okres 36 miesięcy

Número de referencia: GL.ROZ.2810.93.2020.EB
II.1.2)Código CPV principal
79820000 Servicios relacionados con la impresión
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest usługa wynajmu urządzeń wielofunkcyjnych z funkcją drukowania, skanowania i kopiowania oraz oprogramowaniem do zarządzania drukowaniem dla PGW WP Regionalnego zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach oraz jednostek terenowych wraz z usługą serwisowania, konserwacji i dostarczenia materiałów eksploatacyjnych.

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ oraz wzór umowy stanowiący Załącznik nr 8 do SIWZ.

2. Zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający informuje również:

1. termin związania ofertą: 60 dni;

2. Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie 15 000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100).

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 169-409555

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: II.2.14
Localización del texto que se va a modificar: Informacje dodatkowe
En lugar de:

Kryteria oceny ofert:

— cena brutto – 50 %,

— prędkość skanowania urządz. wielofunk. grupa I (S1) – 10 %,

— prędkość drukowania urządz. wielofunk. grupa I (D1) – 5 %,

— żywotność modułu tworzenia obrazu na poziomie CMYK urządz. wielofunk. grupa II (M2) – 10%,

— prędkość drukowania urządz. wielofunk. grupa III (D3) – 5 %,

— prędkość drukowania urządz. wielofunk. grupa IV (D4) – 10 %,

— OCR ilość przetwarzanych dokumentów (O) – 10 %.

Léase:

Kryteria oceny ofert:

— cena brutto – 50 %,

— prędkość skanowania urządz. wielofunk. grupa I (S1) – 10 %,

— prędkość drukowania urządz. wielofunk. grupa I (D1) – 5 %,

— prędkość drukowania urządzenia wielofunkcyjnego grupa I (D2) – 10 %,

— prędkość drukowania urządz. wielofunk. grupa III (D3) – 5 %,

— prędkość drukowania urządz. wielofunk. grupa IV (D4) – 10 %,

— OCR ilość przetwarzanych dokumentów (O) – 10 %.

Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 07/10/2020
Hora local: 11:00
Léase:
Fecha: 09/10/2020
Hora local: 11:00
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 07/10/2020
Hora local: 11:30
Léase:
Fecha: 09/10/2020
Hora local: 11:30
VII.2)Otras informaciones adicionales: