Servicios - 451970-2020

25/09/2020    S187

Eslovaquia-Bratislava: Servicios de impresión

2020/S 187-451970

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Servicios

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2020/S 182-438264)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Úrad vlády Slovenskej republiky
Número de identificación fiscal: 00151513
Dirección postal: Námestie slobody
Localidad: Bratislava-mestská časť Staré Mesto
Código NUTS: SK01 Bratislavský kraj
Código postal: 813 70
País: Eslovaquia
Persona de contacto: Ing. Renáta Hajko Remeňová
Correo electrónico: renata.remenova@vlada.gov.sk
Teléfono: +421 220925765
Fax: +421 000000
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://vlada.gov.sk
Dirección del perfil de comprador: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/234

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Prípravné trhové konzultácie - Tlač a distribúcia vládnych novín

Número de referencia: 4122-19603/2020/SVO
II.1.2)Código CPV principal
79810000 Servicios de impresión
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Verejný obstarávateľ pripravuje prípravné trhové konzultácie a predbežné zapojenie záujemcov/hospodárskych subjektov na účel prípravy následného verejného obstarávania, informovania hospodárskych subjektov za účelom overenia si aktuálnosti, objektívnosti a primeranosti požiadaviek na plnenie predmetu zákazky a stanovenia nediskriminačných podmienok. Prípravné trhové konzultácie sú vyhlásené v zmysle ustanovenia § 25 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

1. Zabezpečenie všetkých etáp tlačiarenského výrobného procesu od prijatia tlačových podkladov od verejného obstarávateľa až po doručenie finálneho výrobku na miesto určenia vrátane dopravy a balenia.

2. Výber distribútora na zabezpečenie neadresného doručenia informačných novín vlády SR (ďalej len noviny) od prijatia výtlačkov z distribučného miesta v Bratislave až po doručenie novín do všetkých schránok domácností v rámci SR.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 182-438264

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
VII.2)Otras informaciones adicionales:

Vzhľadom na skutočnosť, že Predbežné oznámenie k trhovým konzultáciám vyšlo v Európskom vestníku až 18. septembra 2020, verejný obstarávateľ sa rozhodol vykonať korigend oznámenia a predlžuje lehotu na nahlásenie svojej účasti hospodárskym subjektom, ktorí majú záujem sa PTK zúčastniť a to do 30. septembra 2020 do 10.00 hod.