Servicios - 452002-2020

25/09/2020    S187

Chequia-České Budějovice: Servicios de diseño técnico para la construcción de obras de ingeniería civil

2020/S 187-452002

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Servicios

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 232-530562)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Statutární město České Budějovice
Número de identificación fiscal: 00244732
Dirección postal: nám. Přemysla Otakara II. 1/1
Localidad: České Budějovice
Código NUTS: CZ031 Jihočeský kraj
Código postal: 370 01
País: Chequia
Persona de contacto: Ing. Šárka Alešová
Correo electrónico: alesovasarka@seznam.cz
Teléfono: +420 386803222
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.c-budejovice.cz
Dirección del perfil de comprador: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilgordionBudejovice

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

ČOV ČB - modernizace technologie odvodnění kalu - zpracování PD

Número de referencia: 18150
II.1.2)Código CPV principal
71322000 Servicios de diseño técnico para la construcción de obras de ingeniería civil
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby včetně soupisu prací s výkazem výměr (detailní položky) a oceněného soupisu prací, zajištění inženýrské činnosti (projednání s vodoprávním úřadem) a výkon autorského dozoru při realizaci stavby „ČOV ČB - modernizace technologie odvodnění kalu". Součástí bude zajištění vstupních podkladů. Projektant bude spolupracovat a poskytne součinnost zpracovateli Plánu BOZP pro přípravu. Součástí zakázky bude spolupráce se zadavatelem při vyhodnocení výběrového řízení na vlastního zhotovitele stavby. Zhotovitel PD poskytne součinnost při tvorbě zadávací dokumentace a posuzování a hodnocení nabídek. Zhotovitel zpracuje odpovědi na žádosti o vysvětlení projektové dokumentace pro provedení stavby, a to vždy do 3 pracovních dnů ode dne, kdy mu bude ze strany objednatele žádost o poskytnutí dodatečné informace postoupena.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 232-530562

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: V.2.3
Localización del texto que se va a modificar: Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána - IČO:
En lugar de:
Léase:

25184750

Número de apartado: V.2.3
Localización del texto que se va a modificar: Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána - Tel.:
En lugar de:
Léase:

+420 385775112

Número de apartado: V.2.3
Localización del texto que se va a modificar: Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána - Hlavní adresa: (URL)
En lugar de:
Léase:
VII.2)Otras informaciones adicionales: