Servicios - 452006-2020

25/09/2020    S187

Suecia-Estocolmo: Servicios de consultoría en ingeniería ambiental

2020/S 187-452006

Anuncio de transparencia previa voluntaria

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Universitets- och högskolerådet
Número de identificación fiscal: 202100-6487
Dirección postal: Box 45093
Localidad: Stockholm
Código NUTS: SE11 Stockholm
Código postal: 10430
País: Suecia
Persona de contacto: Fanny Labory
Correo electrónico: fanny.labory@uhr.se
Teléfono: +46 104700300
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.uhr.se
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo/oficina regional o local
I.5)Principal actividad
Educación

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

DGS

Número de referencia: 01011-2020
II.1.2)Código CPV principal
71313000 Servicios de consultoría en ingeniería ambiental
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

UHR vill genom DGS stötta och främja skolors arbete med lärande för hållbar utveckling (LHU). UHR vänder sig genom DGS främst till pedagoger inom skola och förskola, men även till annan skolpersonal, skolledare, beslutfattare, politiker och kommunala tjänstemän inom utbildningssektorn liksom lärarstuderande. I förlängningen är målet att elever, barn och unga inom det svenska utbildningssystemet ska bli handlingskompetenta medborgare som gör aktiva och medvetna val för en hållbar utveckling.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 2 260 000.00 SEK
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
79411000 Servicios generales de consultoría en gestión
80300000 Servicios de enseñanza superior
80410000 Servicios escolares diversos
80500000 Servicios de formación
80510000 Servicios de formación especializada
80522000 Seminarios de formación
90700000 Servicios medioambientales
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SE3 NORRA SVERIGE
II.2.4)Descripción del contrato:

UHR har för avsikt att genom ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering ingå avtal gällande tillhandahållandet av en resurskonsult i region Nord för verksamheten Den globala skolan (DGS). Avtalet kommer att vara på ett år med möjlig förläning på ett år vid två tillfällen, totalt tre år. Längden på avtalet motiveras att tidsperioden blir samstämmig med övriga upphandlade konsulter inom DGS. Undantag från annonserad upphandling motiveras av avsaknad av lämpliga anbudsansökningar enligt 6 kap. 12 § lagen om offentlig upphandling (2016:1145) (LOU). UHR har för avsikt att ingå avtal med en avtalsperiod om (1) år och option på ett (1) år vid två tillfällen.

UHR kommer att beakta en avtalsspärr om tio (10) dagar från det att annonsen har publicerats.

II.2.5)Criterios de adjudicación
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento negociado sin publicación previa
  • No se han presentado ofertas u ofertas/solicitudes de participación adecuadas en respuesta a un procedimiento abierto
Explicación:

UHR gjorde en upphandling av samtliga resurskonsulter inom DGS under 2019 (dnr 250-2019). Enbart ett (1) anbud med en (1) offererad konsult för region Nord var av tillräckligt god kvalitet för att avtal skulle kunna tecknas. UHR är i behov av två (2) konsulter i Region Nord. UHR har tecknat avtal med Umeå kommun tidigare och myndigheten har mycket goda erfarenheter av den resurskonsult kommunen kommer att tillhandahålla.

Undantag från annonserad upphandling motiveras därför av avsaknad av tillräckligt många lämpliga anbudsansökningar enligt 6 kap. 12 § LOU. Med anledning av detta finner UHR att det är nödvändigt att välja aktuell leverantör.

UHR kommer att beakta en avtalsspärr om tio (10) dagar från det att annonsen har publicerats.

IV.1.3)Información sobre el acuerdo marco
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa

Apartado V: Adjudicación de contrato/concesión

V.2)Adjudicación de contrato/concesión
V.2.1)Fecha de adjudicación del contrato:
18/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: Umeå Kommun
Número de identificación fiscal: 212000-2627
Localidad: Umeå
Código NUTS: SE SVERIGE
País: Suecia
El contratista/concesionario será una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote/concesión: 2 260 000.00 SEK
Valor total del contrato/lote/concesión: 2 260 000.00 SEK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Förvaltningsrätten
Localidad: Stockholm
País: Suecia
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020