Servicios - 452029-2020

25/09/2020    S187

Bulgaria-Sofía: Servicios comerciales al por menor de hostelería y restauración

2020/S 187-452029

Anuncio de modificación

Modificación de un contrato/concesión durante su vigencia

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Darzhavno predpriyatie „Natsionalna kompaniya „Zhelezopatna infrastruktura“
Número de identificación fiscal: 130823243
Dirección postal: bul. „Knyaginya Mariya Luiza“ No. 110
Localidad: Sofiya
Código NUTS: BG411 София (столица)
Código postal: 1233
País: Bulgaria
Persona de contacto: Ivelina Kitina
Correo electrónico: i.kitina@rail-infra.bg
Teléfono: +359 29323875
Fax: +359 29310663
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.rail-infra.bg/
Dirección del perfil de comprador: http://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Осигуряване условия за почивка на служителите на ДП НКЖИ и членовете на техните семейства в изпълнение на ангажимента по КТД чрез съфинансиране от работодателя в 3 обособени позиции

II.1.2)Código CPV principal
55000000 Servicios comerciales al por menor de hostelería y restauración
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Осигуряване на нощувка със закуска, обяд и вечеря в морска почивна станция и/или хотел с 1* или 2*

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
55000000 Servicios comerciales al por menor de hostelería y restauración
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Територията на Република БЪЛГАРИЯ

II.2.4)Descripción del contrato en el momento de celebración del contrato:

За изпълнението на услугата следва да се осигури нощувка в следните местата за настаняване: морска почивна станция и/или хотел с 1* или 2*, категоризирани съгласно Закона за туризма и Наредбата за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията, на територията на страната.

Осигуряването на условия за почивка включва и предоставянето на закуска, обяд и вечеря в ресторант за хранене, прилежащ към мястото за настаняване.

Настаняването следва да се осъществява в единични стаи, двойни стаи, стаи с 3 и 4 легла и в апартаменти съобразно конкретната заявка на възложителя. Капацитетът на легловата база в местата за настаняване да е с минимум 120 броя легла.

Стаите и апартаментите да разполагат със самостоятелен санитарен възел (баня и тоалетна).

Почивната станция и/или хотелът да е на разстояние до 1 000 метра от морски плаж.

II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
En caso de acuerdos marco – justificación de cualquier duración superior a cuatro años:

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

Apartado IV: Procedimiento

IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Anuncio de adjudicación de contrato relativo al presente contrato
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 024-054369

Apartado V: Adjudicación de contrato/concesión

Contrato nº: 6658
Lote nº: 1
Denominación:

Осигуряване на нощувка със закуска, обяд и вечеря в морска почивна станция и/или хотел с 1* или 2*

V.2)Adjudicación de contrato/concesión
V.2.1)Fecha de celebración del contrato/de la decisión de adjudicación de la concesión:
16/12/2019
V.2.2)Información sobre las ofertas
El contrato/la concesión se ha adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: „Холдинг Български държавни железници“ ЕАД
Número de identificación fiscal: 130822878
Dirección postal: ул. „Иван Вазов“ № 3
Localidad: София
Código NUTS: BG411 София (столица)
Código postal: 1080
País: Bulgaria
Correo electrónico: bdz@bdz.bg
Teléfono: +359 29325560
Fax: +359 28907188
Dirección de internet: http://holding.bdz.bg/bg/
El contratista/concesionario es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (en el momento de celebración del contrato;IVA excluido)
Valor total de la contratación: 75 000.00 BGN

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Комисия за защита на конкуренцията
Dirección postal: бул. „Витоша“ № 18
Localidad: София
Código postal: 1000
País: Bulgaria
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Teléfono: +359 29884070
Fax: +359 29807315
Dirección de internet: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

По реда на глава 27 от ЗОП

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“, отдел „Правен“
Dirección postal: бул. „Княгиня Мария Луиза“
Localidad: София
Código postal: 1233
País: Bulgaria
Correo electrónico: i.kitina@rail-infra.bg
Teléfono: +359 29323875
Fax: +359 29310663
Dirección de internet: www.rail-infra.bg
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020

Apartado VII: Modificaciones del contrato/concesión

VII.1)Descripción del contrato tras las modificaciones
VII.1.1)Código CPV principal
55000000 Servicios comerciales al por menor de hostelería y restauración
VII.1.2)Código(s) CPV adicional(es)
VII.1.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Територията на Република БЪЛГАРИЯ

VII.1.4)Descripción del contrato:

За изпълнението на услугата следва да се осигури нощувка в следните местата за настаняване: морска почивна станция и/или хотел с 1* или 2*, категоризирани съгласно Закона за туризма и Наредбата за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията, на територията на страната.

Осигуряването на условия за почивка включва и предоставянето на закуска, обяд и вечеря в ресторант за хранене, прилежащ към мястото за настаняване.

Настаняването следва да се осъществява в единични стаи, двойни стаи, стаи с 3 и 4 легла и в апартаменти съобразно конкретната заявка на възложителя. Капацитетът на легловата база в местата за настаняване да е с минимум 120 броя легла.

Стаите и апартаментите да разполагат със самостоятелен санитарен възел (баня и тоалетна).

Почивната станция и/или хотелът да е на разстояние до 1 000 метра от морски плаж.

VII.1.5)Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
En caso de acuerdos marco – justificación de cualquier duración superior a cuatro años:

VII.1.6)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote/concesión: 75 000.00 BGN
VII.1.7)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: „Холдинг Български държавни железници“ ЕАД
Número de identificación fiscal: 130822878
Dirección postal: ул. „Иван Вазов“ № 3
Localidad: София
Código NUTS: BG411 София (столица)
Código postal: 1080
País: Bulgaria
Correo electrónico: bdz@bdz.bg
Teléfono: +359 29325560
Fax: +359 28907188
Dirección de internet: http://holding.bdz.bg/bg/
El contratista/concesionario es una PYME: no
VII.2)Información sobre las modificaciones
VII.2.1)Descripción de las modificaciones
Naturaleza y alcance de las modificaciones (con indicación de posibles cambios anteriores del contrato):

Извършена промяна в банковата сметка на изпълнителя, въз основа на което е сключено допълнително споразумение на основание чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП и чл. 48 от договор № 6658/16.12.2019 г.

VII.2.2)Justificación de la modificación
Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podría prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]
Descripción de las circunstancias que hicieron necesaria la modificación y explicación de la naturaleza imprevista de estas circunstancias:

Извършена промяна в банковата сметка на изпълнителя.

VII.2.3)Aumento de precio
Valor total actualizado del contrato antes de las modificaciones (habida cuenta de las posibles modificaciones anteriores del contrato y las adaptaciones en cuanto al precio, así como, en el caso de la Directiva 2014/23/UE, la inflación media en el Estado miembro en cuestión)
Valor IVA excluido: 75 000.00 BGN
Valor total del contrato tras las modificaciones
Valor IVA excluido: 75 000.00 BGN