Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Servicios - 452039-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Sosnowiec: Servicios de limpieza de edificios

2020/S 187-452039

Anuncio de modificación

Modificación de un contrato/concesión durante su vigencia

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Sosnowcu
Dirección postal: ul. Partyzantów 1
Localidad: Sosnowiec
Código NUTS: PL22B Sosnowiecki
Código postal: 41-200
País: Polonia
Persona de contacto: Sebastian Solarz
Correo electrónico: zap_sosnowiec@zus.pl
Teléfono: +48 323683203
Fax: +48 323683399
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.zus.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Świadczenie usług w zakresie kompleksowego sprzątania obiektów oraz terenów zewnętrznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w Sosnowcu oraz podległych Inspektoratów

Número de referencia: 380000/271/04/2019-ZAP
II.1.2)Código CPV principal
90911200 Servicios de limpieza de edificios
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Oddział Sosnowiec

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
90911200 Servicios de limpieza de edificios
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL22B Sosnowiecki
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Część I – Oddział Sosnowiec, obejmująca:

— budynek (A) przy ul. 1 Maja 25 w Sosnowcu,

— dwa budynki (B i C) przy ul. Partyzantów 1 w Sosnowcu,

— przewiązki pomiędzy budynkami.

II.2.4)Descripción del contrato en el momento de celebración del contrato:

Przedmiotem umowy jest usługa w zakresie kompleksowego sprzątania obiektów oraz terenów zewnętrznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Sosnowcu. Przedmiot umowy obejmuje:

1) kompleksowe sprzątanie wewnątrz obiektów Oddziału ZUS w Sosnowcu;

2) utrzymanie w czystości terenów zewnętrznych posesji i pielęgnację zieleni wokół obiektów;

3) odśnieżanie, usuwanie oblodzeń i śliskości w okresie zimowym;

4) dostawę i bieżące uzupełnianie środków czystości;

5) pranie odzieży ochronnej lekarzy orzeczników, odzieży roboczej, parawanów i pościeli z pokoi gościnnych w Oddziale.

II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 30/03/2020
Fin: 15/03/2022
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

Apartado IV: Procedimiento

IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Anuncio de adjudicación de contrato relativo al presente contrato
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 066-157646

Apartado V: Adjudicación de contrato/concesión

Contrato nº: 1
Lote nº: 1
Denominación:

Świadczenie usług w zakresie kompleksowego sprzątania obiektów oraz terenów zewnętrznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w Sosnowcu

V.2)Adjudicación de contrato/concesión
V.2.1)Fecha de celebración del contrato/de la decisión de adjudicación de la concesión:
30/03/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
El contrato/la concesión se ha adjudicado a un grupo de operadores económicos: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: Era Sp. z o.o.
Número de identificación fiscal: 6272405145
Dirección postal: Katowicka 16B
Localidad: Chorzów
Código NUTS: PL22B Sosnowiecki
Código postal: 41-500
País: Polonia
Correo electrónico: czystosc.przetargi@era-com.pl
Dirección de internet: www.era.com.pl
El contratista/concesionario es una PYME: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: Novia Sp. z o.o.
Número de identificación fiscal: 6272477191
Dirección postal: Paderewskiego 31
Localidad: Chorzów
Código NUTS: PL22B Sosnowiecki
Código postal: 41-500
País: Polonia
El contratista/concesionario es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (en el momento de celebración del contrato;IVA excluido)
Valor total de la contratación: 1 544 747.06 PLN

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie wobec czynności innych niż wskazane powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Teléfono: +48 224587840
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020

Apartado VII: Modificaciones del contrato/concesión

VII.1)Descripción del contrato tras las modificaciones
VII.1.1)Código CPV principal
90911200 Servicios de limpieza de edificios
VII.1.2)Código(s) CPV adicional(es)
VII.1.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL22B Sosnowiecki
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Miejsca realizacji umowy:

— Oddział ZUS w Sosnowcu przy ul. 1 Maja 25 – budynek A,

— Oddział ZUS w Sosnowcu przy ul. Partyzantów 1 – budynek B,

— Oddział ZUS w Sosnowcu przy ul. Partyzantów 1 – bud C.

VII.1.4)Descripción del contrato:

Przedmiot umowy obejmuje usługi w zakresie kompleksowego sprzątania obiektów oraz terenów zewnętrznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Sosnowcu. Przedmiot umowy obejmuje:

1) kompleksowe sprzątanie wewnątrz obiektów Oddziału ZUS w Sosnowcu;

2) utrzymanie w czystości terenów zewnętrznych posesji i pielęgnację zieleni wokół obiektów;

3) odśnieżanie, usuwanie oblodzeń i śliskości w okresie zimowym;

4) dostawę i bieżące uzupełnianie środków czystości;

5) pranie odzieży ochronnej lekarzy orzeczników, odzieży roboczej, parawanów i pościeli z pokoi gościnnych w Oddziale.

VII.1.5)Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 30/03/2020
Fin: 15/03/2022
VII.1.6)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote/concesión: 1 544 747.06 PLN
VII.1.7)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: Era Sp. z o.o.
Número de identificación fiscal: 6272405145
Dirección postal: ul. Katowicka 16b
Localidad: Chorzów
Código NUTS: PL22B Sosnowiecki
Código postal: 41-500
País: Polonia
Dirección de internet: www.era.com.pl
El contratista/concesionario es una PYME: no
VII.1.7)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: Novia Sp. z o.o.
Número de identificación fiscal: 6272477191
Dirección postal: ul. Paderewskiego 34
Localidad: Chorzów
Código NUTS: PL22B Sosnowiecki
Código postal: 41-500
País: Polonia
El contratista/concesionario es una PYME: no
VII.2)Información sobre las modificaciones
VII.2.1)Descripción de las modificaciones
Naturaleza y alcance de las modificaciones (con indicación de posibles cambios anteriores del contrato):

I. Zmienia się Załącznik nr 2 do umowy w zakresie następującym:

1. w dziale V w części odnoszącej się do sprzątania pomieszczeń ogólnodostępnych w ust. 1:

1) po pkt 1 dodaje się pkt 1)a w brzmieniu następującym:

„1)a wycieranie podłóg, biurek, telefonów, włączników światła, klamek w pomieszczeniach biurowych, gabinetach lekarzy orzeczników – 1 raz dziennie przy użyciu środka dezynfekującego: w pomieszczeniach gdzie praca trwa od 7.00 do 15.00 po godzinie 15.00, a w pomieszczeniach gdzie realizowana jest praca na dwie zmiany po godz. 19.00”;

2) po pkt 2 dodaje się pkt 2)a i 2)b w brzmieniu następującym:

„2)a wycieranie wszystkich powierzchni dotykowych na korytarzach klatek schodowych, tj. poręczy, klamek, przycisków windy, klamek drzwi wejścia do ZUS, prowadzących na Salę Obsługi Klientów i korytarzy – 2 razy dziennie przy użycia środka dezynfekującego: pierwszy raz do godz. 15.00 i drugi raz po godz. 15.00;

2)b wycieranie podłóg na korytarzach i klatkach schodowych – 1 raz dziennie przy użycia środka dezynfekującego: po godz. 15.00”;

3) po pkt 13 dodaje się pkt 13)a w brzmieniu następującym:

„13)a mycie i dezynfekcja toalet (podłogi, klamki od drzwi, pisuary, muszle, umywalki, baterie, pojemniki na ręczniki, mydło) – 4 razy dziennie przy użycia środka dezynfekującego: o godz. 9.00, 11.00, 13.00 i po godz. 15.00”.

2. W dziale V w części odnoszącej się do sprzątania w magazynach dokumentacji będącej w obiegu bieżącym oraz w archiwach zakładowych:

1) w ust. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 2 w brzmieniu następującym:

„2) odkurzanie i mycie podłóg, biurek, telefonów, włączników światła, klamek przy użyciu środka dezynfekującego w obecności pracownika Zakładu uprawnionego do przebywania w tych pomieszczeniach, w godz. od 7.00 do 15.00”;

2) w ust. 2 w pkt 1 uchyla się lit. b;

3) w ust. 2 uchyla się pkt 2.

3. W dziale V w części odnoszącej się do sprzątania w pomieszczeniach w strefie ograniczonego dostępu oraz w pomieszczeniach wymagających szczególnej ochrony:

1) w ust. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 2 w brzmieniu następującym:

„2) odkurzanie i mycie podłóg, biurek, telefonów, włączników światła, klamek przy użyciu środka dezynfekującego w obecności pracownika Zakładu uprawnionego do przebywania w tych pomieszczeniach, w godz. od 7.00 do 15.00”;

2) w ust. 2 w pkt 1 uchyla się lit. a;

3) w ust. 2 w pkt 3 uchyla się lit. a.

4. W dziale VI po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu następującym:

„6a. Wykonawca, w okresie obowiązywania aneksu, zobowiązany jest do zwiększenia częstotliwości wymiany ścierek, mopów i innych materiałów, służących do wycierania powierzchni”.

5. W dziale VIII po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu następującym:

„4a. Wykonawca, w okresie obowiązywania aneksu, zobowiązany jest do zwiększenia częstotliwości sprawdzania ilości środków higienicznych (mydła, ręczniki, papier toaletowy, płyn do mycia naczyń, kostki toaletowe) i na bieżąco ich uzupełniania”.

VII.2.2)Justificación de la modificación
Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podría prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]
Descripción de las circunstancias que hicieron necesaria la modificación y explicación de la naturaleza imprevista de estas circunstancias:

Konieczność zwiększenia zakresu umowy stała się niezbędna z uwagi na sytuację związaną z ogłoszonym stanem epidemii spowodowanym koronawirusem SARS-CoV-2. Pojawienie się wirusa miało charakter nieprzewidziany.

VII.2.3)Aumento de precio
Valor total actualizado del contrato antes de las modificaciones (habida cuenta de las posibles modificaciones anteriores del contrato y las adaptaciones en cuanto al precio, así como, en el caso de la Directiva 2014/23/UE, la inflación media en el Estado miembro en cuestión)
Valor IVA excluido: 1 549 147.06 PLN
Valor total del contrato tras las modificaciones
Valor IVA excluido: 1 553 547.06 PLN