Servicios - 452042-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Dębe Wielkie: Servicios relacionados con desperdicios y residuos

2020/S 187-452042

Anuncio de modificación

Modificación de un contrato/concesión durante su vigencia

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Gmina Dębe Wielkie
Dirección postal: ul. Strażacka 3
Localidad: Dębe Wielkie
Código NUTS: PL912 Warszawski wschodni
Código postal: 05-311
País: Polonia
Persona de contacto: Małgorzata Tkaczyk, Justyna Kucharczyk
Correo electrónico: sekretariat@debewielkie.pl
Teléfono: +48 257564700
Fax: +48 257564734
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://www.debewielkie.e-biuletyn.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz utworzenie i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Dębe Wielkie

Número de referencia: SR.271.14.2019
II.1.2)Código CPV principal
90500000 Servicios relacionados con desperdicios y residuos
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Odbieranie bezpośrednio z nieruchomości i zagospodarowanie odpadów komunalnych wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych (gospodarstw domowych) na terenie gminy Dębe Wielkie

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
90500000 Servicios relacionados con desperdicios y residuos
90511000 Servicios de recogida de desperdicios
90512000 Servicios de transporte de desperdicios
90533000 Servicios de gestión de vertederos
90513100 Servicios de eliminación de desperdicios domésticos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL92 Mazowiecki regionalny
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Teren gminy Dębe Wielkie, nieruchomości zamieszkałe (gospodarstwa domowe)

II.2.4)Descripción del contrato en el momento de celebración del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia jest odbieranie bezpośrednio z nieruchomości i zagospodarowanie odpadów komunalnych wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych (gospodarstw domowych) na terenie gminy Dębe Wielkie.

2. W 2020 roku ilość odebranych i zagospodarowanych odpadów z terenu gminy Dębe Wielkie wyniesie ok. 1 500 Mg.

II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/01/2020
Fin: 31/12/2020
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

Apartado IV: Procedimiento

IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Anuncio de adjudicación de contrato relativo al presente contrato
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 007-011605

Apartado V: Adjudicación de contrato/concesión

Contrato nº: 1
Lote nº: 1
Denominación:

Odbieranie bezpośrednio z nieruchomości i zagospodarowanie odpadów komunalnych wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych (gospodarstw domowych) na terenie gminy Dębe Wielkie

V.2)Adjudicación de contrato/concesión
V.2.1)Fecha de celebración del contrato/de la decisión de adjudicación de la concesión:
30/12/2019
V.2.2)Información sobre las ofertas
El contrato/la concesión se ha adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: Koma Marcin Pechcin
Dirección postal: ul. Pedagogów 19
Localidad: Dębe Wielkie
Código NUTS: PL92 Mazowiecki regionalny
Código postal: 05-311
País: Polonia
Correo electrónico: koma@koma-surowce.pl
El contratista/concesionario es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (en el momento de celebración del contrato;IVA excluido)
Valor total de la contratación: 1 920 000.00 PLN

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: uzp@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587777
Fax: +48 224587700
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminach określonych w art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020

Apartado VII: Modificaciones del contrato/concesión

VII.1)Descripción del contrato tras las modificaciones
VII.1.1)Código CPV principal
90500000 Servicios relacionados con desperdicios y residuos
VII.1.2)Código(s) CPV adicional(es)
90500000 Servicios relacionados con desperdicios y residuos
90511000 Servicios de recogida de desperdicios
90512000 Servicios de transporte de desperdicios
90533000 Servicios de gestión de vertederos
90513100 Servicios de eliminación de desperdicios domésticos
VII.1.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL92 Mazowiecki regionalny
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Teren gminy Dębe Wielkie, nieruchomości zamieszkałe (gospodarstwa domowe)

VII.1.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia jest odbieranie bezpośrednio z nieruchomości i zagospodarowanie odpadów komunalnych wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych (gospodarstw domowych) na terenie gminy Dębe Wielkie.

2. W 2020 roku ilość odebranych i zagospodarowanych odpadów z terenu gminy Dębe Wielkie wyniesie ok. 2 250 Mg.

VII.1.5)Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/01/2020
Fin: 31/12/2020
VII.1.6)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote/concesión: 1 920 000.00 PLN
VII.1.7)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: Koma Marcin Pechcin
Dirección postal: ul. Pedagogów 19
Localidad: Dębe Wielkie
Código NUTS: PL92 Mazowiecki regionalny
Código postal: 05-311
País: Polonia
Correo electrónico: koma@koma-surowce.pl
El contratista/concesionario es una PYME: sí
VII.2)Información sobre las modificaciones
VII.2.1)Descripción de las modificaciones
Naturaleza y alcance de las modificaciones (con indicación de posibles cambios anteriores del contrato):

1. Przedmiotem zamówienia jest odbieranie bezpośrednio z nieruchomości i zagospodarowanie odpadów komunalnych wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych (gospodarstw domowych) na terenie gminy Dębe Wielkie.

2. W 2020 roku ilość odebranych i zagospodarowanych odpadów z terenu gminy Dębe Wielkie wyniesie ok. 2 250 Mg.

VII.2.2)Justificación de la modificación
Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podría prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]
Descripción de las circunstancias que hicieron necesaria la modificación y explicación de la naturaleza imprevista de estas circunstancias:

Z uwagi na wystąpienie okoliczności, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, tj. na epidemię wirusa SARS-CoV-2 i spowodowaną nią decyzję organów Państwa o zamknięciu placówek edukacyjnych jak i powszechną zmianę sposobu świadczenia pracy poprzez skierowanie osób, od których następuje odbiór odpadów, do pracy zdalnej, nastąpił gwałtowny i nieoczekiwany wzrost produkcji odpadów w pierwszym półroczu 2020 r. i konieczność zapewnienia ich odbioru w zwiększonym zakresie. Zamawiający wskazuje, że szacowana ilość odpadów jaka miałaby zostać odebrana w czasie trwania umowy została określona z należytą starannością, na podstawie ilości odbieranych odpadów w latach ubiegłych przy uwzględnieniu średniorocznego wzrostu tych ilości oraz powiększona dodatkowo o 15 %. Wzrostu ponad zakładany nie dało się przewidzieć.

VII.2.3)Aumento de precio
Valor total actualizado del contrato antes de las modificaciones (habida cuenta de las posibles modificaciones anteriores del contrato y las adaptaciones en cuanto al precio, así como, en el caso de la Directiva 2014/23/UE, la inflación media en el Estado miembro en cuestión)
Valor IVA excluido: 1 920 000.00 PLN
Valor total del contrato tras las modificaciones
Valor IVA excluido: 2 880 000.00 PLN