Servicios - 452044-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Biskupiec: Servicios relacionados con desperdicios y residuos

2020/S 187-452044

Anuncio de modificación

Modificación de un contrato/concesión durante su vigencia

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Gmina Biskupiec
Número de identificación fiscal: 739-37-52-691
Dirección postal: al. Niepodległości 2
Localidad: Biskupiec
Código NUTS: PL622 Olsztyński
Código postal: 11-300
País: Polonia
Persona de contacto: Sylwia Głoskowska
Correo electrónico: zamowienia.publiczne@biskupiec.pl
Teléfono: +48 897150116
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.biskupiec.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

„Odbiór i dostarczenie odpadów komunalnych do instalacji unieszkodliwiania odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Biskupiec”

Número de referencia: BMI-ZP. 271.11.2020
II.1.2)Código CPV principal
90500000 Servicios relacionados con desperdicios y residuos
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL622 Olsztyński
II.2.4)Descripción del contrato en el momento de celebración del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i dostarczenie odpadów komunalnych do instalacji unieszkodliwiania odpadów (zmieszanych do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych w Olsztynie):

— niesegregowane zmieszane odpady komunalne – 4 000 Mg,

— selektywnie odebrane odpady komunalne – 1 200 Mg.

II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

Apartado IV: Procedimiento

IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Anuncio de adjudicación de contrato relativo al presente contrato
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 175-423350

Apartado V: Adjudicación de contrato/concesión

Contrato nº: 1
V.2)Adjudicación de contrato/concesión
V.2.1)Fecha de celebración del contrato/de la decisión de adjudicación de la concesión:
31/07/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
El contrato/la concesión se ha adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Localidad: Biskupiec
Código NUTS: PL622 Olsztyński
País: Polonia
El contratista/concesionario es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (en el momento de celebración del contrato;IVA excluido)
Valor total de la contratación: 1 492 592.60 PLN

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Środki ochrony prawnej określone są w dziale VI ustawy Pzp.

Art. 179.

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5.

Art. 180.

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

(...)

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Art. 181.

1. Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.

2. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

3. Na czynności, o których mowa w ust. 2, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2.

Art. 182.

1. Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

(...)

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dz.U. UE lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

(...)

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

(...)

4. Jeżeli zamawiający (...) nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej (...) odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 30 dni od dnia publikacji w Dz.U. UE;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie opublikował w Dz.U. UE ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020

Apartado VII: Modificaciones del contrato/concesión

VII.1)Descripción del contrato tras las modificaciones
VII.1.1)Código CPV principal
90500000 Servicios relacionados con desperdicios y residuos
VII.1.2)Código(s) CPV adicional(es)
VII.1.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL622 Olsztyński
VII.1.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i dostarczenie odpadów komunalnych do instalacji unieszkodliwiania odpadów (zmieszanych do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych w Olsztynie):

— niesegregowane zmieszane odpady komunalne – 4 000 Mg,

— selektywnie odebrane odpady komunalne – 1 200 Mg.

VII.1.5)Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
VII.1.6)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote/concesión: 1 492 592.60 EUR
VII.1.7)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Localidad: Biskupiec
Código NUTS: PL622 Olsztyński
País: Polonia
El contratista/concesionario es una PYME: sí
VII.2)Información sobre las modificaciones
VII.2.1)Descripción de las modificaciones
Naturaleza y alcance de las modificaciones (con indicación de posibles cambios anteriores del contrato):

Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)

Wartość bez VAT: 1 492 592,60 PLN.

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 777 070,80 PLN.

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 492 592,60 PLN.

VII.2.2)Justificación de la modificación
Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podría prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]
Descripción de las circunstancias que hicieron necesaria la modificación y explicación de la naturaleza imprevista de estas circunstancias:

Nie dotyczy.

VII.2.3)Aumento de precio
Valor total actualizado del contrato antes de las modificaciones (habida cuenta de las posibles modificaciones anteriores del contrato y las adaptaciones en cuanto al precio, así como, en el caso de la Directiva 2014/23/UE, la inflación media en el Estado miembro en cuestión)
Valor IVA excluido: 1 492 592.60 PLN
Valor total del contrato tras las modificaciones
Valor IVA excluido: 1 492 592.60 PLN