Servicios - 452067-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Wroclaw: Servicios de reparación y mantenimiento

2020/S 187-452067

Anuncio de modificación

Modificación de un contrato/concesión durante su vigencia

Base jurídica:
Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A.
Número de identificación fiscal: 0000001010
Dirección postal: Łowiecka 24
Localidad: Wrocław
Código NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Código postal: 50-220
País: Polonia
Persona de contacto: Anna Szweda
Correo electrónico: anna_szweda@gkpge.pl
Teléfono: +48 727490110
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.kogeneracja.com.pl
Dirección del perfil de comprador: https://swpp2.gkpge.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Remont turbozespołu TG-2 typu 13UC108 wraz z modernizacją generatora G-2 w EC Wrocław

Número de referencia: 1001224200
II.1.2)Código CPV principal
50000000 Servicios de reparación y mantenimiento
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
31120000 Generadores
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A., Elektrociepłownia Wrocław – 50-220 Wrocław, ul. Łowiecka 24, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato en el momento de celebración del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia jest: remont kapitalny turbozespołu TG-2 typu 13UC108 wraz z modernizacją generatora G-2 w EC Wrocław. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

1.1. nadzór techniczny i koordynację zakresu prac;

1.2. prace przygotowawczo-zakończeniowe, montaż i demontaż izolacji i rusztowań, udział w uruchomieniu i ruchu próbnym;

1.3. remont kapitalny turbiny oraz części mechanicznej generatora;

1.4. remont kapitalny elementów układu regulacji turbiny;

1.5. remont kapitalny układu olejowego;

1.6. modernizację uzwojeń oraz rdzenia stojana;

1.7. modernizację wirnika generatora.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 15/11/2019
Fin: 30/11/2020
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

Apartado IV: Procedimiento

IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Anuncio de adjudicación de contrato relativo al presente contrato
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 237-582436

Apartado V: Adjudicación de contrato/concesión

Contrato nº: 1
Denominación:

Remont kapitalny turbozespołu TG-2 typu 13UC108 wraz z modernizacją generatora G-2 w EC Wrocław

V.2)Adjudicación de contrato/concesión
V.2.1)Fecha de celebración del contrato/de la decisión de adjudicación de la concesión:
15/11/2019
V.2.2)Información sobre las ofertas
El contrato/la concesión se ha adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: EthosEnergy Sp. z o.o.
Número de identificación fiscal: 0000178182
Dirección postal: ul. Paprotna 12a
Localidad: Wrocław
Código NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Código postal: 51-117
País: Polonia
El contratista/concesionario es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (en el momento de celebración del contrato;IVA excluido)
Valor total de la contratación: 33 064 115.91 PLN

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp, czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Terminy wniesienia odwołania:

6.1. odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

6.2. odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej;

6.3. odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6.1 i 6.2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

7.1. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

7.2. 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

8. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy działu VI ustawy Pzp.

9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

10. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe (Dz.U. 2012 poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020

Apartado VII: Modificaciones del contrato/concesión

VII.1)Descripción del contrato tras las modificaciones
VII.1.1)Código CPV principal
42112100 Turbinas de vapor de agua
VII.1.2)Código(s) CPV adicional(es)
31120000 Generadores
VII.1.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL514 Miasto Wrocław
VII.1.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest: remont kapitalny turbozespołu TG-2 typu 13UC108 wraz z modernizacją generatora G-2 w EC Wrocław.

VII.1.5)Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 15/11/2019
Fin: 30/12/2020
VII.1.6)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote/concesión: 33 064 115.91 PLN
VII.1.7)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: EthosEnergy Sp. z o.o.
Número de identificación fiscal: 0000178182
Dirección postal: ul. Paprotna 12a
Localidad: Wrocław
Código NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Código postal: 51-517
País: Polonia
El contratista/concesionario es una PYME: sí
VII.2)Información sobre las modificaciones
VII.2.1)Descripción de las modificaciones
Naturaleza y alcance de las modificaciones (con indicación de posibles cambios anteriores del contrato):

Zmiana terminu zakończenia prac.

Zmiana wysokości wynagrodzenia umownego.

VII.2.2)Justificación de la modificación
Necesidad de obras, servicios o suministros adicionales, a cargo del contratista/concesionario inicial [artículo 43, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/25/UE]
Descripción de las razones económicas o técnicas y de los inconvenientes o el aumento de costes que impiden cambiar de contratista:

W wyniku realizowanej diagnostyki wirnika turbiny TG-2 (typ 13UC108) stwierdzono uszkodzenie układu przepływowego – łopatki wirnikowe. Na podstawie raportu z oceny stanu technicznego wirnika WP-SP nr NDT-201499-1.0 stwierdzono uszkodzenie łopatek wirnikowych w części WP stopnie 6, 7, 18, 19, 20 oraz w części SP stopnie 2, 3, 4, 5, 8, wszystkie wymienione łopatki zakwalifikowano do wymiany. Na podstawie raportu przedstawiciele Zamawiającego stwierdzili konieczność przeprowadzenia prac dodatkowych, które nie były uwzględnione w zakresie podstawowym ani w zakresie opcjonalnym realizowanej umowy. Z uwagi na konieczność wykonania prac dodatkowych, terminy realizacji prac objętych przedmiotem umowy uległy przesunięciu. Prace dodatkowe muszą zostać wykonane niezwłocznie, zgodnie z ustalonym harmonogramem realizacji, ponieważ ich niezrealizowanie skutkować będzie niedopuszczeniem turbiny TG-2 do dalszej eksploatacji.

VII.2.3)Aumento de precio
Valor total actualizado del contrato antes de las modificaciones (habida cuenta de las posibles modificaciones anteriores del contrato y las adaptaciones en cuanto al precio, así como, en el caso de la Directiva 2014/23/UE, la inflación media en el Estado miembro en cuestión)
Valor IVA excluido: 33 064 115.91 PLN
Valor total del contrato tras las modificaciones
Valor IVA excluido: 34 362 915.91 PLN