Servicios - 452076-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Nadarzyn: Servicios relacionados con desperdicios y residuos

2020/S 187-452076

Anuncio de modificación

Modificación de un contrato/concesión durante su vigencia

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Gmina Nadarzyn
Dirección postal: ul. Mszczonowska 24
Localidad: Nadarzyn
Código NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Código postal: 05-830
País: Polonia
Persona de contacto: Marta Ciarka-Matysiak, Sylwia Bęza
Correo electrónico: przetargi@nadarzyn.pl
Teléfono: +48 227298185-198
Fax: +48 227298175
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.nadarzyn.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Nadarzyn

Número de referencia: ZPiFZ.271.10.2020
II.1.2)Código CPV principal
90500000 Servicios relacionados con desperdicios y residuos
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Część II. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ze wskazanych punktów odbioru na terenie gminy Nadarzyn.

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
90500000 Servicios relacionados con desperdicios y residuos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Gmina Nadarzyn, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato en el momento de celebración del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Nadarzyn, w tym: część 2 – „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych ze wskazanych punktów odbioru na terenie gminy Nadarzyn”, w tym:

a) Nadarzyn, ul. Żółwińska – targowisko gminne;

b) Młochów, ul. ks. Markiewicza – park;

c) Młochów, ul. Mazowiecka 3 – OSP Młochów;

d) Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24 – UG Nadarzyn;

e) Nadarzyn, ul. Warszawska 15 – OSP Nadarzyn;

f) Strzeniówka, ul. Kwiatu Paproci 9;

g) Wolica, ul. Złotego Kłosa – boisko;

h) Nadarzyn, ul. Lipowa – skwer;

i) Walendów, ul. Brzozowa – tereny rekreacyjne;

j) Strzeniówka, ul. Działkowa – tereny rekreacyjne.

Szczegółowe warunki przedmiotu zamówienia zawarte są w specyfikacji warunków zamówienia oraz w umowie.

II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

Apartado IV: Procedimiento

IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Anuncio de adjudicación de contrato relativo al presente contrato
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 148-363690

Apartado V: Adjudicación de contrato/concesión

Contrato nº: ZPiFZ.271.10.2020
Lote nº: 2
Denominación:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ze wskazanych punktów odbioru na terenie gminy Nadarzyn

V.2)Adjudicación de contrato/concesión
V.2.1)Fecha de celebración del contrato/de la decisión de adjudicación de la concesión:
22/07/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
El contrato/la concesión se ha adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: Przedsiębiorstwo Usługowe „Hetman” Sp. z o.o.
Número de identificación fiscal: 5222530190
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Código postal: 00-971
País: Polonia
El contratista/concesionario es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (en el momento de celebración del contrato;IVA excluido)
Valor total de la contratación: 147 798.00 PLN

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

7. Szczegółowo zasady wnoszenia odwołań i postępowania po wniesieniu odwołania, określają przepisy działu VI ustawy Pzp.

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Szczegółowo kwestie dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały w rozdziale 3 działu VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020

Apartado VII: Modificaciones del contrato/concesión

VII.1)Descripción del contrato tras las modificaciones
VII.1.1)Código CPV principal
90500000 Servicios relacionados con desperdicios y residuos
VII.1.2)Código(s) CPV adicional(es)
VII.1.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Gmina Nadarzyn, POLSKA

VII.1.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Nadarzyn, w tym: część 2 – „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych ze wskazanych punktów odbioru na terenie gminy Nadarzyn”, w tym:

a) Nadarzyn, ul. Żółwińska – targowisko gminne;

b) Młochów, ul. ks. Markiewicza – park;

c) Młochów, ul. Mazowiecka 3 – OSP Młochów;

d) Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24 – UG Nadarzyn;

e) Nadarzyn, ul. Warszawska 15 – OSP Nadarzyn;

f) Strzeniówka, ul. Kwiatu Paproci 9;

g) Wolica, ul. Złotego Kłosa – boisko;

h) Nadarzyn, ul. Lipowa – skwer;

i) Walendów, ul. Brzozowa – tereny rekreacyjne;

j) Strzeniówka, ul. Działkowa – tereny rekreacyjne.

Szczegółowe warunki przedmiotu zamówienia zawarte są w specyfikacji warunków zamówienia oraz w umowie.

VII.1.5)Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
VII.1.6)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote/concesión: 147 798.00 PLN
VII.1.7)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: Przedsiębiorstwo Usługowe „Hetman” Sp. z o.o.
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL913 Warszawski zachodni
País: Polonia
El contratista/concesionario es una PYME: no
VII.2)Información sobre las modificaciones
VII.2.1)Descripción de las modificaciones
Naturaleza y alcance de las modificaciones (con indicación de posibles cambios anteriores del contrato):

W załączniku nr 1b do formularza ofertowego stanowiącego jednocześnie załącznik do zawartej umowy, zmienia się wielkość pojemnika na odpady niesegregowane z 240 l do 1 100 l dla punktu odbioru: Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24 – Urząd Gminy.

VII.2.2)Justificación de la modificación
Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podría prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]
Descripción de las circunstancias que hicieron necesaria la modificación y explicación de la naturaleza imprevista de estas circunstancias:

Zamawiający w zawartej umowie przewidział dla punktu Urząd Gminy Nadarzyn odbiór odpadów zmieszanych 1x w tygodniu i pojemnik o pojemności 240 l. Przez okres dwóch tygodni realizowania umowy (po dwóch odbiorach) okazało się, że ilość odpadów zmieszanych przeznaczonych do odbioru jest większa i wskazana wielkość pojemnika jest niewystarczająca. W celu zapewnienia czystości i utrzymania porządku na terenie zaistniała konieczności zmiany wielkości pojemnika z 204 l na pojemnik o pojemności 1 100 l. Obecnie panująca sytuacja związana z wirusem COVID-19 wymaga zwiększenia ochrony, tym samym zużycia większej ilości artykułów do higieny rąk, dezynfekcji i zasłaniania ust i nosa. W związku ze wzrostem ilości odpadów nastąpiła konieczność podstawiania większego niż pierwotnie planowano pojemnika.

VII.2.3)Aumento de precio
Valor total actualizado del contrato antes de las modificaciones (habida cuenta de las posibles modificaciones anteriores del contrato y las adaptaciones en cuanto al precio, así como, en el caso de la Directiva 2014/23/UE, la inflación media en el Estado miembro en cuestión)
Valor IVA excluido: 147 798.00 PLN
Valor total del contrato tras las modificaciones
Valor IVA excluido: 147 798.00 PLN