Servicios - 452076-2020

25/09/2020    S187

Polska-Nadarzyn: Usługi związane z odpadami

2020/S 187-452076

Ogłoszenie o modyfikacjach

Modyfikacja umowy/koncesji w okresie jej obowiązywania

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Nadarzyn
Adres pocztowy: ul. Mszczonowska 24
Miejscowość: Nadarzyn
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Kod pocztowy: 05-830
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marta Ciarka-Matysiak, Sylwia Bęza
E-mail: przetargi@nadarzyn.pl
Tel.: +48 227298185-198
Faks: +48 227298175
Adresy internetowe:
Główny adres: www.nadarzyn.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Nadarzyn

Numer referencyjny: ZPiFZ.271.10.2020
II.1.2)Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część II. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ze wskazanych punktów odbioru na terenie gminy Nadarzyn.

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Nadarzyn, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia w chwili zawarcia umowy:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Nadarzyn, w tym: część 2 – „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych ze wskazanych punktów odbioru na terenie gminy Nadarzyn”, w tym:

a) Nadarzyn, ul. Żółwińska – targowisko gminne;

b) Młochów, ul. ks. Markiewicza – park;

c) Młochów, ul. Mazowiecka 3 – OSP Młochów;

d) Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24 – UG Nadarzyn;

e) Nadarzyn, ul. Warszawska 15 – OSP Nadarzyn;

f) Strzeniówka, ul. Kwiatu Paproci 9;

g) Wolica, ul. Złotego Kłosa – boisko;

h) Nadarzyn, ul. Lipowa – skwer;

i) Walendów, ul. Brzozowa – tereny rekreacyjne;

j) Strzeniówka, ul. Działkowa – tereny rekreacyjne.

Szczegółowe warunki przedmiotu zamówienia zawarte są w specyfikacji warunków zamówienia oraz w umowie.

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji
Okres w miesiącach: 12
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przedmiotowego zamówienia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 148-363690

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji

Zamówienie nr: ZPiFZ.271.10.2020
Część nr: 2
Nazwa:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ze wskazanych punktów odbioru na terenie gminy Nadarzyn

V.2)Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2.1)Data zawarcia umowy/decyzji o udzieleniu koncesji:
22/07/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Zamówienie/koncesja zostało(-a) udzielone(-a) grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Usługowe „Hetman” Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 5222530190
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Kod pocztowy: 00-971
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (w chwili zawarcia umowy;bez VAT)
Całkowita wartość zamówienia: 147 798.00 PLN

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

7. Szczegółowo zasady wnoszenia odwołań i postępowania po wniesieniu odwołania, określają przepisy działu VI ustawy Pzp.

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Szczegółowo kwestie dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały w rozdziale 3 działu VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/09/2020

Sekcja VII: Modyfikacje w umowie/koncesji

VII.1)Opis zamówienia po modyfikacjach
VII.1.1)Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
VII.1.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
VII.1.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Nadarzyn, POLSKA

VII.1.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Nadarzyn, w tym: część 2 – „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych ze wskazanych punktów odbioru na terenie gminy Nadarzyn”, w tym:

a) Nadarzyn, ul. Żółwińska – targowisko gminne;

b) Młochów, ul. ks. Markiewicza – park;

c) Młochów, ul. Mazowiecka 3 – OSP Młochów;

d) Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24 – UG Nadarzyn;

e) Nadarzyn, ul. Warszawska 15 – OSP Nadarzyn;

f) Strzeniówka, ul. Kwiatu Paproci 9;

g) Wolica, ul. Złotego Kłosa – boisko;

h) Nadarzyn, ul. Lipowa – skwer;

i) Walendów, ul. Brzozowa – tereny rekreacyjne;

j) Strzeniówka, ul. Działkowa – tereny rekreacyjne.

Szczegółowe warunki przedmiotu zamówienia zawarte są w specyfikacji warunków zamówienia oraz w umowie.

VII.1.5)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji
Okres w miesiącach: 12
VII.1.6)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 147 798.00 PLN
VII.1.7)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Usługowe „Hetman” Sp. z o.o.
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: nie
VII.2)Informacja o modyfikacjach
VII.2.1)Opis modyfikacji
Rodzaj i zakres modyfikacji (ze wskazaniem ewentualnych wcześniejszych zmian w umowie):

W załączniku nr 1b do formularza ofertowego stanowiącego jednocześnie załącznik do zawartej umowy, zmienia się wielkość pojemnika na odpady niesegregowane z 240 l do 1 100 l dla punktu odbioru: Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24 – Urząd Gminy.

VII.2.2)Przyczyny modyfikacji
Konieczność modyfikacji spowodowana okolicznościami, których instytucje zamawiające/podmioty zamawiające, działające z należytą starannością, nie mogły przewidzieć (art. 43 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/23/UE, art. 72 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/24/UE, art. 89 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/25/UE)
Opis okoliczności, ze względu na które modyfikacja jest konieczna, oraz wyjaśnienie nieprzewidywalnego charakteru tych okoliczności:

Zamawiający w zawartej umowie przewidział dla punktu Urząd Gminy Nadarzyn odbiór odpadów zmieszanych 1x w tygodniu i pojemnik o pojemności 240 l. Przez okres dwóch tygodni realizowania umowy (po dwóch odbiorach) okazało się, że ilość odpadów zmieszanych przeznaczonych do odbioru jest większa i wskazana wielkość pojemnika jest niewystarczająca. W celu zapewnienia czystości i utrzymania porządku na terenie zaistniała konieczności zmiany wielkości pojemnika z 204 l na pojemnik o pojemności 1 100 l. Obecnie panująca sytuacja związana z wirusem COVID-19 wymaga zwiększenia ochrony, tym samym zużycia większej ilości artykułów do higieny rąk, dezynfekcji i zasłaniania ust i nosa. W związku ze wzrostem ilości odpadów nastąpiła konieczność podstawiania większego niż pierwotnie planowano pojemnika.

VII.2.3)Wzrost ceny
Zaktualizowana całkowita wartość zamówienia przed modyfikacjami (z uwzględnieniem ewentualnych wcześniejszych modyfikacji zamówienia i poprawek ceny oraz, w przypadku dyrektywy 2014/23/UE, średniej inflacji w danym państwie członkowskim)
Wartość bez VAT: 147 798.00 PLN
Całkowita wartość zamówienia po modyfikacjach
Wartość bez VAT: 147 798.00 PLN