Servicios - 452079-2020

25/09/2020    S187

Eslovaquia-Banská Bystrica: Servicios de marketing

2020/S 187-452079

Anuncio de modificación

Modificación de un contrato/concesión durante su vigencia

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Slovenská agentúra životného prostredia
Número de identificación fiscal: 00626031
Dirección postal: Tajovského 28
Localidad: Banská Bystrica
Código NUTS: SK032 Banskobystrický kraj
Código postal: 975 90
País: Eslovaquia
Persona de contacto: PhDr. Petra Baričová
Correo electrónico: obstaravanie@sazp.sk
Teléfono: +421 484374120
Fax: +421 484230409
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.sazp.sk/
Dirección del perfil de comprador: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1457

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Komplexné zabezpečenie a realizácia marketingových kampaní vrátane správy sociálnych sietí

Número de referencia: GR/015247/2019
II.1.2)Código CPV principal
79342000 Servicios de marketing
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
79341000 Servicios de publicidad
79341400 Servicios de campañas de publicidad
79341200 Servicios de gestión publicitaria
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SK0 SLOVENSKO
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Sídlo alebo iné pracovisko úspešného uchádzača, prípadne iné, ak je tak uvedené v časti B. Opis predmetu alebo D. Obchodné podmienky súťažných podkladov.

II.2.4)Descripción del contrato en el momento de celebración del contrato:

Predmetom zákazky je Komplexné zabezpečenie a realizácia marketingových kampaní, pričom uvedené zahŕňa okrem správy sociálnych sietí aj komplexné zabezpečenie a realizáciu marketingových kampaní jedenástich nižšie uvedených hlavných tém na sociálnych sieťach:

1.Environmentálne označovanie produktov,

2.predchádzanie vzniku odpadu,

3.Slovensko bez igelitiek,

4.Zdravé parky - môj / tvoj park,

5.Voda naše bohatstvo,

6.Ochrana prírody a krajiny,

7.Ekošoférovanie,

8.Naša Zem je Guľatá,

9.Enviroexpo,

10.Národná environmentálna služba,

11.Enviromesto.

Podrobnejšie informácie sú uvedené v časti B. Opis predmetu alebo D. Obchodné podmienky súťažných podkladov.

II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Predmet zákazky má byť 100 % z nenávratného finančného príspevku Ministerstvom životného prostredia z Operačného programu Kvalita životného prostredia OPKŽP - národný projekt Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovenska.

Apartado V: Adjudicación de contrato/concesión

Contrato nº: 1
V.2)Adjudicación de contrato/concesión
V.2.1)Fecha de celebración del contrato/de la decisión de adjudicación de la concesión:
04/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
El contrato/la concesión se ha adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: PS:Digital, s.r.o.
Número de identificación fiscal: 47585439
Dirección postal: Viedenská cesta 5
Localidad: Bratislava
Código NUTS: SK010 Bratislavský kraj
Código postal: 851 01
País: Eslovaquia
Correo electrónico: economy@psdigital.sk
El contratista/concesionario es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (en el momento de celebración del contrato;IVA excluido)
Valor total de la contratación: 535 514.00 EUR

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Úrad pre verejné obstarávanie
Dirección postal: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Localidad: Bratislava
Código postal: 820 05
País: Eslovaquia
Teléfono: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Dirección de internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Revízne postupy sú definované v zákone č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Úrad pre verejné obstarávanie
Dirección postal: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Localidad: Bratislava
Código postal: 820 05
País: Eslovaquia
Teléfono: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Dirección de internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020

Apartado VII: Modificaciones del contrato/concesión

VII.1)Descripción del contrato tras las modificaciones
VII.1.1)Código CPV principal
79342000 Servicios de marketing
VII.1.2)Código(s) CPV adicional(es)
VII.1.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SK0 SLOVENSKO
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Sídlo alebo iné pracovisko úspešného uchádzača, prípadne iné, ak je tak uvedené v časti B. Opis predmetu alebo D. Obchodné podmienky súťažných podkladov.

VII.1.4)Descripción del contrato:

Predmetom zákazky je Komplexné zabezpečenie a realizácia marketingových kampaní, pričom uvedené zahŕňa okrem správy sociálnych sietí aj komplexné zabezpečenie a realizáciu marketingových kampaní jedenástich nižšie uvedených hlavných tém na sociálnych sieťach:

1.Environmentálne označovanie produktov,

2.predchádzanie vzniku odpadu,

3.Slovensko bez igelitiek,

4.Zdravé parky - môj / tvoj park,

5.Voda naše bohatstvo,

6.Ochrana prírody a krajiny,

7.Ekošoférovanie,

8.Naša Zem je Guľatá,

9.Enviroexpo,

10.Národná environmentálna služba,

11.Enviromesto.

Podrobnejšie informácie sú uvedené v časti B. Opis predmetu alebo D. Obchodné podmienky súťažných podkladov.

VII.1.5)Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
VII.1.6)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote/concesión: 535 514.00 EUR
VII.1.7)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: PS:Digital, s.r.o.
Número de identificación fiscal: 47585439
Dirección postal: Šustekova 5
Localidad: Bratislava
Código NUTS: SK010 Bratislavský kraj
Código postal: 851 04
País: Eslovaquia
Correo electrónico: economy@psdigital.sk
El contratista/concesionario es una PYME: sí
VII.2)Información sobre las modificaciones
VII.2.1)Descripción de las modificaciones
Naturaleza y alcance de las modificaciones (con indicación de posibles cambios anteriores del contrato):

Zmenilo sa sídlo poskytovateľa z Viedenská cesta 5, 851 01 Bratislava na Šustekova 5, 851 04 Bratislava.

VII.2.2)Justificación de la modificación
Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podría prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]
Descripción de las circunstancias que hicieron necesaria la modificación y explicación de la naturaleza imprevista de estas circunstancias:

Zmenilo sa sídlo poskytovateľa z Viedenská cesta 5, 851 01 Bratislava na Šustekova 5, 851 04 Bratislava.

VII.2.3)Aumento de precio
Valor total actualizado del contrato antes de las modificaciones (habida cuenta de las posibles modificaciones anteriores del contrato y las adaptaciones en cuanto al precio, así como, en el caso de la Directiva 2014/23/UE, la inflación media en el Estado miembro en cuestión)
Valor IVA excluido: 535 514.00 EUR
Valor total del contrato tras las modificaciones
Valor IVA excluido: 535 514.00 EUR