Servicios - 452121-2020

25/09/2020    S187

Finlandia-Helsinki: Servicios de salud y asistencia social

2020/S 187-452121

Servicios sociales y otros servicios específicos – contratos públicos

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala
Número de identificación fiscal: 0201256-6
Dirección postal: Toinen linja 4 A
Localidad: Helsinki
Código NUTS: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Código postal: FI-00530
País: Finlandia
Persona de contacto: Outi Ekebom
Correo electrónico: sote.hankinnat@hel.fi
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.hel.fi
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://tarjouspalvelu.fi/helsinki
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://tarjouspalvelu.fi/helsinki
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Vammaisten henkilöiden työhönkuntoutuspalvelut

Número de referencia: HEL 2020-007567
II.1.2)Código CPV principal
85000000 Servicios de salud y asistencia social
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Hankinnan kohteena on vammaisten työhönkuntoutuspalvelut Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan asiakkaille.

Hankittavat palvelut ovat sosiaalihuoltolain 27 e §:n (sosiaalihuoltolaki 1301/2014 61 §) mukainen vammaisten henkilöiden työtoiminta ja sosiaalihuoltolain 27 d §:n mukainen vammaisten henkilöiden työllistymistä tukeva toiminta. Kaupunki järjestää pääosin itse työtoiminnan ja työllistymistä tukevan toiminnan ja ostopalvelut täydentävät kaupungin omaa palveluvalikoimaa.

Hankinta koostuu kahdesta (2) osa-alueesta, jotka ovat:

– Osa-alue 1 Vammaisten henkilöiden työtoiminta (n. 100 asiakasta / vuosi)

– Osa-alue 2 Osatyökykyisten henkilöiden työvalmennus (n. 20 asiakasta / vuosi).

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Vammaisten henkilöiden työtoiminta

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
85300000 Servicios de asistencia social y servicios conexos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Helsinki

II.2.4)Descripción del contrato:

Vammaisten henkilöiden työhönkuntoutuspalvelujen hankinnan osa-alueessa 1 hankitaan sosiaalihuoltolain 27 e §:n mukaista työtoimintaa.

Työtoiminnan tavoitteena on ylläpitää ja kohentaa asiakkaiden työ- ja toimintakykyä. Työtoiminta on tavoitteellista, suunnitelmallista ja kokonaisvaltaista kuntoutusta, jonka lähtökohtana on asiakkaan yksilöllinen tilanne ja voimavarat. Työtoiminnassa asiakas tekee voimiensa ja kykyjensä mukaisia työtehtäviä ja osallistuu työyhteisön toimintaan.

Työtoiminnan tavoitteena on myös kohentaa asiakkaiden elämänhallintaa, mikä voi tarkoittaa esimerkiksi vuorokausirytmiin pääsemistä, hygieniasta ja ravinnosta huolehtimista, työhön ja koulutukseen liittyvien tavoitteiden selkiinnyttämistä ja muiden tarvittavien palvelujen käyttämistä. Työtoimintaan osallistuminen tukee lisäksi työelämävalmiuksia ja opettaa työssä vaadittavia taitoja.

Vammaisten henkilöiden työtoiminta on tarkoitettu vammaisille ja osatyökykyisille henkilöille, jotka eivät pysty työskentelemään tavanomaisessa työssä ja joiden arvioidaan hyötyvän työtoimintaan osallistumisesta.

Palvelun sisältö on kuvattu tarkemmin Palvelukuvauksessa (liite 1).

II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato o del acuerdo marco
Comienzo: 01/01/2021
Fin: 31/12/2022
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Tilaaja voi halutessaan jatkaa sopimusta yhdellä (1) enintään kahden (2) vuoden mittaisella optiokaudella ilman tarjouskilpailua. Tilaaja ilmoittaa kirjallisesti option käyttöönotosta viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä. Option käyttöönotosta tehdään erillinen päätös.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Osatyökykyisten henkilöiden työvalmennus

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
85300000 Servicios de asistencia social y servicios conexos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Helsinki

II.2.4)Descripción del contrato:

Vammaisten henkilöiden työhönkuntoutuspalvelujen hankinnan osa-alueessa 2 hankinnan kohteena on sosiaalihuoltolain 27 d §:n vammaisten henkilöiden työllistymistä tukevan toiminnan palveluna tarjottava osatyökykyisten työvalmennus.

Työvalmennuksen tavoitteena on selvittää ja vahvistaa asiakkaan valmiuksia työnhakuun tai koulutukseen sekä tukea asiakasta hänen mahdollisesti työllistyessä tai aloittaessa opinnot.

Palvelun käyttäjiä ovat osatyökykyiset henkilöt, joilla on moniammatillisen tuen tarvetta ja joiden on haasteellista työllistyä työsuhteiseen työhön tai hakeutua koulutukseen.

Palvelu on kuvattu tarkemmin liitteenä 1 olevassa palvelukuvauksessa.

II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato o del acuerdo marco
Comienzo: 01/01/2021
Fin: 31/12/2022
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Tilaaja voi halutessaan jatkaa sopimusta yhdellä (1) enintään kahden (2) vuoden mittaisella optiokaudella ilman tarjouskilpailua. Tilaaja ilmoittaa kirjallisesti option käyttöönotosta viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä. Option käyttöönotosta tehdään erillinen päätös.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre el acuerdo marco
El anuncio se refiere al establecimiento de un acuerdo marco
IV.1.10)Identificación de las normas nacionales aplicables al procedimiento:
IV.1.11)Características principales del procedimiento de adjudicación:

Hankinnassa perustetaan puitejärjestely.

Osa-alue 1: puitejärjestelyyn valitaan kolmesta kuuteen (3–6) palveluntuottajaa kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella.

Osa-alue 2: puitejärjestelyyn valitaan kolmesta neljään (3–4) palveluntuottajaa kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella.

IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación / Plazo para la recepción de manifestaciones de interés
Fecha: 28/10/2020
Hora local: 12:00
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Finés

Apartado VI: Información complementaria

VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Markkinaoikeus
Dirección postal: Radanrakentajantie 5
Localidad: Helsinki
Código postal: FI-00520
País: Finlandia
Correo electrónico: markkinaoikeus@oikeus.fi
Teléfono: +358 295643300
Dirección de internet: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020