Servicios - 452124-2020

25/09/2020    S187

Danmark-København: Drift af kantiner

2020/S 187-452124

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Klima, Energi- og Forsyningsministeriet
CVR-nummer: 31083869
Postadresse: Holmens Kanal 20
By: København K
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 1060
Land: Danmark
Kontaktperson: Lone K. Sønderskov
E-mail: lones@kefm.dk
Telefon: +45 72545893
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://kefm.dk/
I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Klima, Energi, Forsyning og Beskæftegelse

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af kantinedrift

II.1.2)Hoved-CPV-kode
55512000 Drift af kantiner
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Ved nærværende udbud ønsker ordregiver at indhente tilbud på kantinedrift til fælles personale kantinen på følgende adresse: Holmens Kanal 20, 1060 København K. Personale kantinen forestår tilberedning og udlevering af mad- og drikkevarer, levering af økologisk kontorfrugt til Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet samt økologisk mælk til Beskæftigelsesministeriet og Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet ansatte samt leverancer til møder i ejendommen.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 8 353 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
55510000 Kantinevirksomhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
Hovedudførelsessted:

København K

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Ved nærværende udbud ønsker ordregiver at indhente tilbud på kantinedrift til fælles personale kantinen på følgende adresse: Holmens Kanal 20, 1060 København K. Personale kantinen forestår tilberedning og udlevering af mad- og drikkevarer, levering af økologisk kontorfrugt til Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet samt økologisk mælk til Beskæftigelsesministeriet og Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet ansatte samt leverancer til møder i ejendommen.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Procedureform
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
IV.1.10)Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11)Tildelingsprocedurens hovedtræk:
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 152-373053
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Udbud af kantinedrift

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
18/09/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 4
Antal tilbud modtaget elektronisk: 4
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: J. Nørgaard Cafe A/S
CVR-nummer: 11427693
Postadresse: Amagertorv 1
By: København K
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 1160
Land: Danmark
E-mail: pos@europa1989.dk
Telefon: +45 33120428
Fax: +45 33330428
Internetadresse: http://www.europa1989.dk
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 8 353 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 8 353 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Tjenesteydelse, der skal udbydes i medfør af udbudslovens afsnit III om indkøb af sociale og specifikke tjenesteydelser over tærskelværdien. Udbuddet omfatter drift af kantine på følgende adresse: Holmens Kanal 20, 1060 København K. På nuværende tidspunkt arbejder der ca. 400 medarbejdere i de 2 ministerier, hvoraf ca. 300 medarbejdere i gennemsnit benytter kantinen dagligt. Leverandørerne skal ud over kantinedriften levere mødeforplejning, økologisk mælk for både medarbejdere og mødeforplejning samt økologisk frugtordning til Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet samt tilbyde forplejning ved receptioner og i forbindelse med andre specielle arrangementer såsom jubilæer, julefrokost og sommerfester. Der er en option på den økologiske frugtordning for Beskæftigelsesministeriet.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbuds-givere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på:

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
22/09/2020