Obras - 452222-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Cracovia: Trabajos de demolición, explanación y limpieza del terreno

2020/S 187-452222

Anuncio de adjudicación de contrato – sectores especiales

Resultados del procedimiento de contratación

Obras

Base jurídica:
Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Zamawiający – Gmina Miejska Kraków z siedzibą w Krakowie; pełnomocnik Zamawiającego – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Dirección postal: pl. Wszystkich Świętych 3–4
Localidad: Kraków
Código NUTS: PL213 Miasto Kraków
Código postal: 31-004
País: Polonia
Persona de contacto: Michał Gawlik
Correo electrónico: Michal.Gawlik@plk-sa.pl
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.zamowienia.plk-sa.pl
I.6)Principal actividad
Servicios de ferrocarriles urbanos, tranvías, trolebuses o autobuses

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn.: „Przebudowa stacji kolejowej »Kraków Swoszowice« wraz z budową parkingu typu Park & Ride”

Número de referencia: IREZA3b-216-04/19
II.1.2)Código CPV principal
45111000 Trabajos de demolición, explanación y limpieza del terreno
II.1.3)Tipo de contrato
Obras
II.1.4)Breve descripción:

Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn.: „Przebudowa stacji kolejowej »Kraków Swoszowice« wraz z budową parkingu typu Park & Ride”.

Zamówienie obejmuje:

a) zakres podstawowy – etap I, szczegółowo opisany w pkt 2 PFU;

b) zakres podlegający prawu opcji – etap II, tj.:

— budowa parkingu „Park & Ride” wraz z wyposażeniem (niezbędną infrastrukturą techniczną),

— wycinka drzew i krzewów kolidujących z robotami,

— nasadzenia drzew i krzewów w obrębie zakresu robót.

Zamawiający zastrzega, że oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji, Zamawiający złoży w ciągu maksymalnie 5 miesięcy od dnia podpisania umowy. Za zgodą Wykonawcy oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji Zamawiający może złożyć w późniejszym terminie niż 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido) (¿Acepta su publicación? sí)
Valor IVA excluido: 23 128 623.98 PLN
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
71321000 Servicios de diseño técnico de instalaciones mecánicas y eléctricas para edificios
71322000 Servicios de diseño técnico para la construcción de obras de ingeniería civil
45111000 Trabajos de demolición, explanación y limpieza del terreno
45111200 Trabajos de explanación y limpieza del terreno
45213320 Trabajos de construcción de edificios relacionados con el transporte ferroviario
45234000 Trabajos de construcción de vías férreas y sistemas de transporte por cable
45233120 Trabajos de construcción de carreteras
45110000 Trabajos de demolición de inmuebles y movimiento de tierras
45222000 Trabajos de construcción de obras de ingeniería, excepto puentes, túneles, pozos y pasos subterráneos
45221213 Excavaciones cubiertas o parcialmente cubiertas de ferrocarril
45221211 Paso inferior
45223000 Trabajos de construcción de estructuras
45223500 Estructuras de hormigón armado
45230000 Trabajos de construcción de tuberías, líneas de comunicación y líneas de conducción eléctrica, de autopistas, carreteras, aeródromos y vías férreas; trabajos de explanación
45330000 Trabajos de fontanería
31310000 Redes de distribución
45310000 Trabajos de instalación eléctrica
45234115 Trabajos de señalización ferroviaria
45200000 Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL213 Miasto Kraków
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

miasto Kraków

II.2.4)Descripción del contrato:

Realizacja zadania pn. Przebudowa stacji kolejowej „Kraków Swoszowice” wraz z budową parkingu typu Park & Ride – linia kolejowa nr 94 od km 2,596 do km 7,601 prowadzona będzie w systemie „projekt i budowa” na podstawie warunków ogólnych kontraktu FIDIC – „Warunków kontraktu na urządzenia i budowę z projektowaniem dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez Wykonawcę” Cosmopoli Consultants, wydanie angielsko-polskie 2000, tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999, oraz warunków szczególnych kontraktu określonych umową. Przebudowa stacji umożliwi organizację przesiadkowego węzła komunikacyjnego, który połączy wszystkie rodzaje transportu, tj.: transport kolejowy, miejski, autobusowy oraz indywidualny. Wpłynie to w znaczący sposób na zwiększenie dostępności komunikacji zbiorowej dla podróżnych, a w szczególności dla mieszkańców dalszych dzielnic Krakowa oraz sąsiednich powiatów. Planowana inwestycja polegać będzie na przebudowie stacji „Kraków Swoszowice”, która ma stanowić jeden z przystanków Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej (SKA) zlokalizowany w km 7,092 linii kolejowej nr 94 Kraków Płaszów – Oświęcim oraz na budowie parkingu Park & Ride. Inwestycja będzie realizowana w dwóch etapach:

— etap I – zakres podstawowy:

• rozbiórka istniejącego peronu wyspowego dwukrawędziowego w km 6,984–7,184 linii kolejowej nr 94,

• budowa peronu wyspowego dwukrawędziowego w km 6,984–7,184 linii kolejowej nr 94,

• rozbiórka istniejącego dojścia do peronu w poziomie szyn,

• budowa przejścia podziemnego w km 7,097 linii kolejowej nr 94,

• rozbiórka i odbudowa (przebudowa) nawierzchni toru nr 1 i 2 linii kolejowej nr 94 na stacji „Kraków Swoszowice” związana z budową nowego peronu i przejścia dla pieszych pod torami oraz rozbiórka toru nr 4 i rozjazdu nr 21,

• przebudowa (regulacja) istniejących torów nr 1 i 2,

• budowa drogi technologicznej, dojazdowej do peronu wraz z budową przepustu pod drogą,

• przebudowa kolidujących konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej wynikająca z korekty układu torowego,

• rozbiórka budowa i przebudowa sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym:

sieci sanitarnych i wodociągowych, sieci odwodnienia i kanalizacji deszczowej, sieci elektroenergetycznej, sieci telekomunikacyjnej, sieci sterowania ruchem kolejowym,

• budowa toalet wraz z przyłączami wody i kanalizacji sanitarnej,

• budowa zbiornika przeciwpożarowego,

• budowa drogi dojazdowej do parkingu „Park & Ride” wraz z niezbędną infrastrukturą (w tym budową zjazdów na działki przyległe i zjazdu na drogę technologiczną dojazdową do peronu),

• budowa drogi technologicznej do obsługi przepompowni,

• budowa obiektów drogowych służących obsłudze przystanku kolejowego (w tym budowę zatok autobusowych wraz z wyposażeniem, miejsc postojowych dla TAXI, miejsc „Kiss & Ride”, miejsc dla busów podmiejskich, budowę chodników, parkingów rowerowych),

• wycinka drzew i krzewów kolidujących z robotami,

• nasadzenia drzew i krzewów w obrębie zakresu robót,

— etap II – zakres podlegający prawu opcji zgodnie z klauzulą 21 WSU:

• budowa parkingu „Park & Ride” wraz z wyposażeniem (niezbędną infrastrukturą techniczną),

• wycinka drzew i krzewów kolidujących z robotami,

• nasadzenia drzew i krzewów w obrębie zakresu robót.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do skorzystania z opcji polegające na zwiększeniu zakresu świadczenia Wykonawcy w zakresie opcji czyli wykonania etapu II opisanego w PFU. Realizacja zakresu zamówienia objętego opcją stanowi jednostronne uprawnienie Zamawiającego, z którego skorzystanie rodzi po stronie Wykonawcy obowiązek realizacji prac opisanych w niniejszej klauzuli. Zamawiający złoży oświadczenie o skorzystaniu z opcji w ciągu maksymalnie 5 miesięcy od dnia podpisania umowy. Za zgodą Wykonawcy oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji Zamawiający może złożyć w późniejszym terminie niż 5 miesiące od dnia podpisania umowy. Nieskorzystanie przez Zamawiającego z realizacji zakresu zamówienia objętego prawem opcji, nie powoduje żadnych roszczeń po stronie Wykonawcy. Realizacja zakresu zamówienia w ramach opcji przebiegać będzie na zasadach oraz warunkach określonych w umowie. Okres realizacji etapu II to 7 miesięcy od dnia złożenia oświadczenia o skorzystaniu z opcji. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z opcji, Wykonawca w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia Zamawiającego o skorzystaniu z opcji, uzupełni zabezpieczenie wykonania w zakresie kwoty i terminu obowiązywania zabezpieczenia do wysokości odpowiadającej 5 % zaakceptowanej kwoty kontraktowej za zakres podstawowy i zakres opcji. Wnoszone zabezpieczenie wykonania musi być zgodne z postanowieniami subklauzuli 4.2 warunków szczególnych oraz z postanowieniami IDW dotyczącymi zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego.

II.2.14)Información adicional

W celu oceny ofert Zamawiający przyjmuje następujące kryteria:

a) całkowita cena brutto – waga: 60 %;

b) okres gwarancji – waga 40 %.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 239-587628
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio periódico indicativo

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 1
Denominación:

Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn.: „Przebudowa stacji kolejowej »Kraków Swoszowice« wraz z budową parkingu typu Park & Ride”

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
18/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 2
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Intop Tarnobrzeg Sp. z o.o.
Dirección postal: Sienkiewicza 145 M
Localidad: Tarnobrzeg
Código NUTS: PL824 Tarnobrzeski
Código postal: 39-400
País: Polonia
El contratista es una PYME: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Energopol Sp. z o.o.
Dirección postal: Salwatorska 14
Localidad: Kraków
Código NUTS: PL213 Miasto Kraków
Código postal: 30-109
País: Polonia
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido) (¿Acepta su publicación? sí)
Valor total del contrato/lote: 34 011 278.51 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación
Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación
V.2.6)Precio pagado por las compras de ocasión

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Tam gdzie w SIWZ lub jej częściach czy załącznikach zostało wskazane pochodzenie, marka, znak towarowy, producent, dostawca; materiałów, urządzeń lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów, urządzeń lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.

Zamawiający przewiduje udzielenie podobnych zamówień, o których mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3 Pzp, polegających na powtórzeniu robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego.

Zamówienie podobne polega na powtórzeniu podobnych robót budowlanych w sąsiedztwie przystanku kolejowego SKA Kraków Swoszowice, w zakresie: układu torowego, układu drogowego, obiektów inżynieryjnych, obiektów budowlanych, odwodnienia, elektroenergetyki nietrakcyjnej i elektroenergetyki do 1kV, sieci trakcyjnej, sterowania ruchem kolejowym (SRK), telekomunikacji, instalacji sanitarnych, dendrologii, w szczególności:

— opracowanie projektów budowlanych, dokumentacji powykonawczej wraz z uzyskaniem stosownych uzgodnień, decyzji na realizację robót, wymaganych dopuszczeń, zgód, pozwoleń i certyfikacji WE,

— wykonanie robót budowlanych obejmujących tory, odwodnienie, drogi, przejazdy i parkingi, obiekty inżynieryjne, roboty ziemne, wycinkę i nasadzenia drzew i krzewów, peron wraz z wyposażeniem oraz drogami dojścia, sterowanie ruchem kolejowym, elektroenergetykę nietrakcyjną i trakcyjną (w tym montaż konstrukcji wsporczych) i teletechnikę.

Podobne zamówienia zostaną udzielone na warunkach określonych w zamówieniu podstawowym, po uwzględnieniu ustalonych w trakcie negocjacji, postanowień.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacje te zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli informacje zostały przesłane w inny sposób.

Odwołanie wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej pełnomocnika Zamawiającego.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Dirección postal: pl. Matejki 12
Localidad: Kraków
Código postal: 31-157
País: Polonia
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020