Suministros - 452263-2020

25/09/2020    S187

Hungría-Győr: Aparatos de distribución y control de electricidad

2020/S 187-452263

Anuncio de licitación – sectores especiales

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.
Número de identificación fiscal: EKRSZ_34511842
Dirección postal: Kandó Kálmán utca 11–13.
Localidad: Győr
Código NUTS: HU221 Győr-Moson-Sopron
Código postal: 9027
País: Hungría
Persona de contacto: Egervári Zsolt
Correo electrónico: zsolt.egervari@eon-hungaria.com
Teléfono: +36 306085703
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.eon.hu
Dirección del perfil de comprador: http://www.eon.hu
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000802602020/reszletek
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000802602020/reszletek
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.6)Principal actividad
Electricidad

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Középfeszültségű ívoltó tekercsek beszerzése

Número de referencia: EKR000802602020
II.1.2)Código CPV principal
31200000 Aparatos de distribución y control de electricidad
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Adásvételi keretmegállapodás keretein belül középfeszültségű ívoltó tekercsek beszerzése

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
31200000 Aparatos de distribución y control de electricidad
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU221 Győr-Moson-Sopron
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Az Ajánlatkérő EON-Hungária Zrt.-hez tartozó E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft. Központi Raktár 9027 Győr, Kandó Kálmán u. 11-13

II.2.4)Descripción del contrato:

Adásvételi keretmegállapodás, amelynek tárgya legfeljebb 20 db folyamatos üzemű (24h), Un= 22/#3 kV feszültségű, 20-200 A tartományban folyamatosan hangolható, motoros hajtású; teljesítmény segédtekerccsel rendelkező ívoltó tekercs beszerzése - amelynek keretében Ajánlattevő feladata az ívoltó tekercs tervezése, tervezési adatszolgáltatás biztosítása, azok legyártása, szállítása és annak üzemkész állapotban történő átadása - a keretmegállapodás hatálya alatt, azzal, hogy az itt meghatározott keretmennyiség becsült mennyiség, a pontos darabszámok az egyedi megrendelés(ek) teljesítésére vonatkozó konkrét feltételek meghatározásával, a keretmegállapodásos eljárás 2. részében kerülnek meghatározásra.

Az ívoltó tekercsekre vonatkozó részletes feltételek a közbeszerzési dokumentumokban (a szerződéstervezetben és a közbeszerzési műszaki leírásban) kerültek rögzítésre.

Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 8. § (2) bekezdése alapján „Az árubeszerzés forgalomképes és birtokba vehető ingó dolog tulajdonjogának vagy használatára, hasznosítására vonatkozó jognak - vételi joggal vagy anélkül történő - megszerzése az ajánlatkérő részéről. Az árubeszerzés magában foglalja a beállítást és az üzembe helyezést is.”

Ajánlattevőnek legkésőbb szerződéskötésre a megajánlott teljesítésekre vonatkozóan ISO 9001 és ISO 14001 szerinti, megfelelő intézet által tanúsított minőségbiztosítási rendszerrel kell rendelkeznie.

A részletes műszaki leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Az EKR-ben a # megjelölés szerepel, amely alatt gyök jel értendő.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 60
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

10.7-0008-SKHU-W-M-20

II.2.14)Información adicional

A felhívás VI.3) pontja szerint.

Értékelés módszere: Kbt. 76. § (2) bek. a) alapján.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében, a 62. § (2) bekezdésében foglalt kizáró okok fennállnak.

Igazolási mód:

A Kbt. 81. § (3) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 1. § (1) bekezdése, valamint a 3. és 4. §-ában foglaltak szerint, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával szükséges előzetesen igazolni, hogy AT nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá.

A Kr. 15. § (1) bekezdése alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet (személy) vonatkozásában az AT ajánlatában csak az EEKD-t nyújt be a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok hiányának igazolására.

A Kr. 15. § (2) bekezdése alapján azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában AT ajánlatában a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be.

Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy az utólagos igazolási kötelezettség körében a kizáró okok további vizsgálata és igazolása kapcsán a Kbt. 69.§ (4) - (6) bekezdései szerint kell eljárni a Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseiben meghatározottak szerinti.

A Kbt. 69. § (4), illetve (6) bekezdésében foglalt esetben az Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm.rend. 8. §, 10. §, 12-16. §-ában foglaltak szerint kell az igazolásokat benyújtania. Az igazolások benyújtására egyebekben a Kbt. 69. § (11) bek. irányadó. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 64. §-ára, valamint a Kbt. 67. § (3) bekezdésére, valamint a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontjára is.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Az Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 21. §-a, valamint a 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet 4. §-a előírásai szerint a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságát az alábbiak szerint kell igazolnia. Ajánlatkérő az EEKD kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát - IV. rész α pont kitöltésével - részletes információk kérése nélkül. A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők az alkalmassági feltételnek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

M/1: Az Ajánlattevőnek be kell nyújtania a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 72 hónap - Kezdő időpont: a jelen ajánlati felhívás feladási időpontja év/hó/nap. Befejező időpont: A kezdő időponttól visszafelé számított 72. hónap hó/napja. - során teljesített legjelentősebb szállításáról szóló referencianyilatkozatát, vagy igazolását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22 § szerint igazolva, az Európai Unió országaiba irányuló szállításáról szóló igazolásban, illetve nyilatkozatban megjelölve:

— a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja, év, hónap, nap),

— a szerződést kötő másik fél,

— a szállítás tárgya, mennyisége,

— továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Ajánlatkérő a megfelelő szintű verseny biztosítása érdekében szükségesnek ítéli, hogy az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított hat évben teljesített szállításokat vegye figyelembe.

A referenciaigazolásokat úgy kell kiállítani, hogy azokból az alkalmassági feltételek teljesítése ellenőrizhető legyen. Amennyiben a bemutatott referencia tárgya bővebb, mint a közbeszerzés tárgya, akkor a referencianyilatkozatban/referenciaigazolásban meg kell adni az alkalmassági követelményekre vonatkozó részmennyiséget, illetve műszaki tartalmat.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésére. Az előírt alkalmassági követelménynek Ajánlattevők a Kbt. 65. § (6)-(7) és (9), (11) bekezdésében foglaltak betartása mellett együttesen is megfelelhetnek, azaz elegendő, ha közülük egy megfelel. A referencia előírás több szerződésből is teljesíthető.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

M/1: Alkalmas az Ajánlattevő, ha rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 72 hónapban teljesített: legalább 2 db folyamatos üzemű, 6,3/#3 kV- 40,5/#3 kV feszültségtartományon belüli feszültségű, folyamatosan hangolható, ívoltótekercs Európai Unió és/vagy az Európai Szabadkereskedelmi Társulás országaiba irányuló szállítására vonatkozó referenciával, amelyek szerint a szállítások szerződésszerűen megtörténtek.

Ajánlatkérő az ajánlati felhívás feladási időpontjától visszafelé számított 6 éven (72 hónapon) belül teljesített szállításokat vesz figyelembe, azaz a 6 év alatt befejezett, de legfeljebb 9 éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.

Az EKR-ben a # megjelölés szerepel, amely alatt gyök jel értendő.

III.1.6)Depósitos y garantías exigidos:

A nyertes Ajánlattevő (Eladó) késedelmi, hibás teljesítési, illetve meghiúsulási kötbér fizetésére kötelezett a szerződés-tervezetben meghatározottak szerint az Árubeszerzésre vonatkozó Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) a rendelkezéseit alkalmazza. A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Jótállás: az üzembe helyezéstől számított huszonnégy (24) hónap, de legfeljebb a Keretmegállapodás szerinti sikeres Gyári átvételtől számított harminc (30) hónap Az Áru korrózió védelmére és olajfolyás-mentességére az Áru átvételétől számított 60 hónap.

III.1.7)Principales condiciones de financiación y de pago y/o referencia a las disposiciones que las regulan:

Ajánlatkérő előleget nem fizet. A fizetés - a szerződés-tervezetben meghatározott módon és tartalommal- a teljesítésigazolásokkal ellátott számla ellenében banki átutalással történik a Kbt. 135. § (1) és (6) alapján, a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. § (1)-(2)-ban meghatározott feltételek mellett a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül. Az ajánlattétel és a kifizetés pénzneme: EUR

AT Egyedi megrendelésenként jogosult számla benyújtására. Késedelmi kötbér: nettó ár 1 %-a/nap, max 20 %, meghiúsulási kötbér: nettó ár 30 %, hibás teljesítési kötbér: nettó ár 20 %-a.

A kifizetésre vonatkozó jszok: 2015.évi CXLIII. tv., 75/2016. (IV. 5.) Kr., 272/2014. (XI. 5.) Kr.,, 2007.évi CXXVII. tv., 2013.évi V. tv. Ajánlatkérő késedelmes fizetése esetén a késedelmi kamatra vonatkozóan a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:48. § -a az irányadó.

Forrás: 10.7-0008-SKHU-W-M-20, utófinanszírozás, támogatási intenzitás még nem ismert.

III.1.8)Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de operadores económicos adjudicataria del contrato:

Több Ajánlattevő közös ajánlata esetén az Ajánlatkérő nem követeli meg és nem is teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását a nyertes Ajánlattevőktől.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Közbeszerzési dokumentumokban csatolt keretmegállapodás és az árubeszerzésre vonatkozó E.ON Hungária Csoport Általános Szerződéses Feltételei (ÁSZF) alapján, valamint a a PTK 6:130. § (1)-(2) és a Kbt. 135. § (1) és (6) szerint.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
El anuncio se refiere al establecimiento de un acuerdo marco
Acuerdo marco con un solo operador
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
Se realizará una subasta electrónica
Información complementaria acerca de la subasta electrónica:

Az elektronikus árlejtés részletes szabályait az Ajánlati dokumentáció tartalmazza. Ajánlatkérő élhet a 424/2017 Kr. 26. § (2) bekezdésében előírtakkal.

IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 28/10/2020
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Húngaro
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 28/10/2020
Hora local: 12:00
Lugar:

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EEKR000802602020

Az ajánlatok felbontását az EKR végzi akként, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a tartalmazza. A bontási eljárásra irányadó továbbá a Kbt. 68. §-a, különös figyelemmel az (1), (b)-(1c) bekezdésekben foglaltakra.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se utilizará el pedido electrónico
Se aceptará la facturación electrónica
Se utilizará el pago electrónico
VI.3)Información adicional:

1. A hirdetmény a közbeszerzésekről szóló 2014/25/EU irányelv alapján kerül közzétételre.

2. Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján ún. feltételes közbeszerzési eljárást bonyolít le, figyelemmel arra, hogy a fedezethez pályázat benyújtása, illetve annak elfogadásának bírálata folyamatban van. Ajánlatkérő a Danube InGrid projekt megvalósítására pályázatot nyújtott be, amely pályázat bírálatára és az ahhoz kapcsolódó a Támogatási Szerződés aláírására még nem került sor.

3. Az Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a Kbt. 74. § (2) bekezdése szerint kizárja az eljárásból az(oka)t az ajánlattevőt (ket), aki(k) árubeszerzés esetében ajánlatában olyan származású árut ajánl(anak), amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani.

4. Ajánlatkérő az M/1 alkalmassági követelmények szerinti feltételek és ezek előírt igazolásimódját a minősített Ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítésiszempontokhoz képest szigorúbban állapította meg.

5. Ajánlatkérő az értékelés során a Kbt.76.§ (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb ár módszerét alkalmazza. Az ajánlatkérő igényeinek csak konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, így a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

6. Az egy (1) ajánlattevővel megkötött keretmegállapodás alapján az adott közbeszerzés megvalósítására a 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet 18. §-a és a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja alapján kerül sor.

7. Az alábbi nyilatkozatok, dokumentumok benyújtás szükséges, a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak megfelelően:

— Felolvasólap (Kbt. 66. § (5) bek.)

— Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint

— Nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján

— Nyilatkozat folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról

— Nyilatkozat Kbt. 66. § (6) bek. (Alvállalkozók bevonásáról szóló nyilatkozat – EEKD)

— Nyilatkozat Kbt. 65. § (7) bek,

— Nyilatkozat üzleti titokról

— Nyilatkozat fordításról

— Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD)

— Aláírási címpéldány, aláírás minta

— Közös ajánlattételről szóló megállapodás

— Meghatalmazás

— Nyilatkozat az egyenértékűségről

— Nem MAGYARORSZÁGi letelepedésű Ajánlattevő nyilatkozata a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése alapján

— Részletes ártáblázat

— Ajánlati adatlapok,

— Informatív körvonalrajz három nézetben az ívoltó tekercsről.

8. Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bek. alapján projekttársaság létrehozását kizárja.

9. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját nem alkalmazza.

10. Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bek. szerint eljárva az elj. nyertesével köt szerződést, vagy – a nyertes visszalépése esetén – az aj.ok ért. során a köv. legkedvezőbb aj-ot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az aj.-ok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.

11. Ajánlatkérő az aj. kötöttség 2 hónapos időtartama alatt 60 napot ért.

12. A teljes aj.tételi felh-ban valamint az elj. során valamennyi órában megadott határidő az EKR rendszeridő szerint értendő.

13. Az elj. megindító felh-ban és a dok-ban nem szabályozott kérdésekben a dok. rendelkezései, valamint a közbesz-ről szóló 2015. évi CXLIII. tv. és végrehajtási rend-i az irányadók, különösen a 321/2015.(X.30.) Korm.rendelet,valamint a 307/2015.(X.27.)Korm.rendelet vonatkozó rendelkezései.

14. AK nem teszi lehetővé a részajánlattételt. Indoklás: Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlat tétel lehetőségét és úgy ítélte meg, hogy a közbeszerzés tárgya és jellege nem teszi lehetővé a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt. A szerződés tárgyának természetéből adódóan a gazdasági észszerűség és a műszaki egyenszilárdság, valamint a jótállási és garanciális feltételek szem előtt tartása nem biztosítható a beszerzés tárgyának részekre bontásával.

15. FAKSZ: Ráti Angéla 00784, Electool Beszerzési Szolgáltató Kft.

16. AK a Kbt. 40. § alapján az elj. elektronikus úton, az EKR-ben bonyolítja le, az elektronikus közbesz. részl. szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szabályaival összhangban. (továbbiakban: e-Kr.).

17. A Közbeszerzési Dokumentáció továbbadása kizárólag a közös ajánlattevők, az alkalmasság igazolására igénybevett szervezetek, valamint az alvállalkozók részére megengedett.

18. Az ajánlattétel során a megajánlott termék típus megjelölését és származási helyét feltüntetni szükséges.

19. Eladó köteles a Keretmegállapodás teljes időtartamára – beleértve az általános garancia idejét is – olyan felelősségbiztosítást fenntartani, ami biztosítási eseményenként 209 000 EUR, évente összességében 627 000 EUR fedezetet nyújt kártérítési kötelezettség esetén. A felelősségbiztosítás további feltételeit a keretmegállapodás tartalmazza

20. A beszerzésre kerülő áruk műszaki-szakmai szempontból nem bonthatók részekre.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Dirección postal: Riadó u. 5.
Localidad: Budapest
Código postal: 1026
País: Hungría
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Teléfono: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Dirección postal: Riadó u. 5.
Localidad: Budapest
Código postal: 1026
País: Hungría
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Teléfono: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020