Suministros - 452283-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Cracovia: Grifos, llaves, válvulas y aparatos similares

2020/S 187-452283

Anuncio de licitación – sectores especiales

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna
Dirección postal: ul. Senatorska 1
Localidad: Kraków
Código NUTS: PL213 Miasto Kraków
Código postal: 30-106
País: Polonia
Persona de contacto: Ewa Musiał
Correo electrónico: przetarg@mpwik.krakow.pl
Teléfono: +48 124242484
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.mpwik.krakow.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://mpwik-pzp.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://mpwik-pzp.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
I.6)Principal actividad
Agua

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa łączników rurowych oraz łączników rurowo kołnierzowych – uniwersalnych (dla stali, żeliwa, A-C, PCV, PE) w zakresie średnic od DN 50 do DN 600 mm

Número de referencia: 636/PN-37/2020
II.1.2)Código CPV principal
42130000 Grifos, llaves, válvulas y aparatos similares
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa łączników rurowych oraz łączników rurowo kołnierzowych – uniwersalnych (dla stali, żeliwa, A-C, PCV, PE) w zakresie średnic od DN 50 do DN 600 mm.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 600 000.00 PLN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL213 Miasto Kraków
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Kraków

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa łączników rurowych oraz łączników rurowo kołnierzowych – uniwersalnych (dla stali, żeliwa, A-C, PCV, PE) w zakresie średnic od DN 50 do DN 600 mm.

Łączniki rurowe i kołnierzowe uniwersalne (dla stali, żeliwa, A-C PVC i PE)

Przedmiot zamówienia musi spełniać następujące wymagania:

Wykonanie z żeliwa sferoidalnego lub ze stali konstrukcyjnej.

Zamawiający dopuści elementy łączników ze stopów metali kolorowych.

Łączniki z zabezpieczeniem przed wysunięciem muszą być wyposażone w dodatkowy pierścień segmentowy z zamontowanymi elementami kotwiącymi zabezpieczającymi rurę przed wysunięciem, współpracujący z uszczelką gumową NBR lub EPDM zapewniającą odchylenie kątowe osi rury od łącznika, minimum 40 – w zakresie średnic do DN 400 mm (Kąt odchylenia rury 80 +/- 40 na kielich). Dla średnic powyżej DN 400 wymagane jest również zabezpieczenie przed przesunięciem, odchylenie kątowe osi rury od łącznika, minimum 40 Elementy kotwiące łączników winny być wykonane ze stali nierdzewnej. Zamawiający dopuści inny rodzaj zabezpieczenia.

Łączniki zewnętrznie i wewnętrznie zabezpieczone antykorozyjnie farbą epoksydową naniesioną metodą fluidyzacyjną zgodnie z normą DIN 30677, oraz wytycznymi jakościowymi i odbiorowymi wynikających z zaleceń Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej GSK-RAL. (Należy dostarczyć odpowiedni certyfikat.). Zamawiający dopuści do zastosowania łączniki z powłoką Rilsan (Poliamid 11) o grubości minimalnej 250μm.

Uszczelki EPDM lub NBR. (należy dostarczyć Certyfikat W270)

Śruby i nakrętki wykonane ze stali nierdzewnej. W przypadku łączników rurowych montowane po obu stronach łącznika jako elementy niezależne (nie dopuszcza się tzw. szpilek)

Sposób montażu przygotowany do skręcania jednym kluczem

Śruby zabezpieczone niechemiczną suchą powłoka przeciwcierną, zabezpieczającą przed zakleszczaniem (dostarczyć potwierdzenie od producenta).

Łączniki kołnierzowe muszą być zaopatrzone w uszczelkę na kołnierzu. Należy zaoferować łączniki w komplecie z uszczelką elastomerową (EPDM lub NBR) z zawulkanizowanym pierścieniem stalowym niepołączonym trwale z kołnierzem

Maksymalne ciśnienie robocze PN16 – do średnicy DN 300, powyżej DN 300 PN10)

Oznakowanie wyrobu: klasa żeliwa (symbol materiału), nazwa producenta, średnica oraz ciśnienie nominalne, (dopuszczalne ciśnienie robocze) oznakowane w widocznym miejscu odlewu.

Dla rur DN 450 mm należy zaoferować łącznik z odejściem kołnierzowym DN 400 mm.

Nie jest wymagane, by cały asortyment pochodził od jednego producenta.

Pozostała część opisu w SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 600 000.00 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

1. O udzielenie zamówienia na podstawie art. 22 ust. 1 uPzp mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie przesłanek z art. 24 ustawy oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: zdolności technicznej lub zawodowej.

2. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, w postaci formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej: JEDZ). Informacje zawarte w formularzu JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu, składa także JEDZ dotyczące tych podmiotów.

4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa JEDZ dotyczące podwykonawców.

5. W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity – Dz.U. z 2018 r., poz. 798 z późn. zm.) z innymi wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

6. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, na wezwanie Zamawiającego złoży (aktualne na dzień ich złożenia) następujące oświadczenia i dokumenty:

1) informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

Szczegółowy opis warunków i załączników znajduje się w SIWZ.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie pozwalające na realizację zamówienia. W niniejszym postępowaniu warunek posiadania wiedzy i doświadczenia jest spełniony, jeżeli wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje nadal co najmniej 3 dostawy opisanej w rozdziale III SIWZ armatury wodociągowej o wartości nie mniejszej niż 50 000 PLN netto każda.

III.1.4)Normas y criterios objetivos de participación
Lista y breve descripción de las normas y criterios:

1. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12, pkt 13 lit. a–c, pkt 14 ustawy Pzp (z wyjątkiem przypadku, gdy osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d, pkt 15–23 ustawy (przesłanki wykluczenia obligatoryjne).

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy także wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy Prawo restrukturyzacyjne lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku.

Ciąg dalszy w SIWZ.

III.1.6)Depósitos y garantías exigidos:

Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 6 000 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych).

III.1.7)Principales condiciones de financiación y de pago y/o referencia a las disposiciones que las regulan:

Zgodnie z SIWZ i projektem umowy.

III.1.8)Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de operadores económicos adjudicataria del contrato:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument lub oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten wstępnie potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu (część IV JEDZ dany wykonawca składający ofertę wspólną wypełnia w takim zakresie, w jakim wykazuje spełnianie określonego warunku udziału w postępowaniu) oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia (żaden z wykonawców wspólnie składających ofertę nie może podlegać wykluczeniu).

3. Wykonawcy składający ofertę wspólnie muszą wyznaczyć pełnomocnika (lidera, partnera wiodącego) do reprezentowania ich w postępowaniu lub także do zawarcia umowy w sprawie zamówienia.

Dalsza część opisu znajduje się w SIWZ.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Określone w SIWZ.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 27/10/2020
Hora local: 09:15
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 27/10/2020
Hora local: 09:20
Lugar:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi 27.10.2020 o godzinie 9.20, za pośrednictwem platformy przetargowej poprzez odszyfrowanie ofert przez Zamawiającego.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest jawne.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

1. Postępowanie przetargowe prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy Zakupowej MPWiK SA w Krakowie do Zamówień Publicznych Na Podstawie ustawy Pzp (dalej: „platforma” lub „platforma przetargowa”) https://mpwik-pzp.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html (na stronie MPWiK SA - zakładka Przetargi / Przetargi ustawowe).

2. W niniejszym postępowaniu stosowana jest procedura odwrócona określona w art. 24aa ustawy Pzp. Zamawiający najpierw dokonuje oceny ofert, a następnie bada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, to jest niepodleganie wykluczeniu, spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego.

3. Podany w punkcie IV.2.6 ogłoszenia termin związania ofertą wynosi 60 dni od terminu składania ofert włącznie.

4. Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w ogłoszeniu dalsza część informacji podanych w punktach II.2.4, III.1.1, III.1.4 i III.1.8 ogłoszenia znajduje się w SIWZ.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17 a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587777
Fax: +48 224587770
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp).

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, w terminie do 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli została przesłana faksem lub drogą elektroniczną albo w terminie 15 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli została przesłana w inny sposób lub w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

3. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, wzywając ich do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

4. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopie przesyła się Zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. 5. Pozostałe kwestie zostały szczegółowo przedstawione w dziale VI ustawy Pzp: Środki ochrony prawnej.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17 a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587777
Fax: +48 224587770
Dirección de internet: http://www.uzp.gpv.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020