Suministros - 452295-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Ożarowice: Electricidad

2020/S 187-452295

Anuncio de licitación – sectores especiales

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A.
Dirección postal: ul. Wolności 90
Localidad: Ożarowice
Código NUTS: PL22A Katowicki
Código postal: 42-625
País: Polonia
Persona de contacto: Dorota Jabłońska
Correo electrónico: biuro-zarzad@gtl.com.pl
Teléfono: +48 323927202
Fax: +48 323927376
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.katowice-airport.com
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://www.katowice-airport.com/pl/biznes/przetargi
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.6)Principal actividad
Actividades aeroportuarias

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Wybór sprzedawcy energii elektrycznej do obiektów Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A. w Pyrzowicach

Número de referencia: U/31/DE/2020
II.1.2)Código CPV principal
09310000 Electricidad
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej do obiektów Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A. w Pyrzowicach, ul. Wolności 90,

Szczegółowo opis przedmiotu zamówienia został opisany w rozdziale III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 4 395 321.36 PLN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL22A Katowicki
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach, ul. Wolności 90, 42-625 Ożarowice.

II.2.4)Descripción del contrato:

Zamawiający będzie wykorzystywał energię elektryczną m.in. do:

— zasilania systemów związanych z wykonywaniem operacji lotniczych,

— oświetlania obiektów,

— oświetlania dróg technicznych i parkingów,

— zasilanie systemów transportu poziomego i pionowego,

— zasilania obiektów technologicznych: kotłownie, hydrofornie, oczyszczalnie ścieków, przepompownie ścieków,

— zasilanie systemów klimatyzacji i wentylacji,

— zasilanie systemów monitoringu,

— zasilanie wyposażenia gastronomicznego.

Wyszczególnienie obiektów dla których Zamawiający potrzebuje energię elektryczną:

— oświetlenie drogi startowej i dróg kołowania, hangar 1 i 2, KOL (zespół obiektów warsztatowo-magazynowo-socjalnych służb eksploatacji lotniska), ośrodek radarowy, ośrodek radiowy, droga startowa, magazyn paliw, obiekty zaplecza cateringowego, płyty postojowe samolotów, płytę odladzania samolotów,, hangary obsługi samolotów GA, baza Cargo, terminale pasażerskie A i B oraz C (przylotowy), terminale Cargo, budynek wielofunkcyjny, wieża kontroli lotów, kotłownie, oczyszczalnie ścieków, przepompownie ścieków, hydroforownie, parkingi, droga dojazdowa, drogi technologiczne.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 4 395 321.36 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Zamówienie należy zrealizować w terminie 12 miesięcy od dnia zgłoszenia umowy do Operatora Systemu Dystrybucyjnego Energii elektrycznej i po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy z zachowaniem ciągłości dostaw energii elektrycznej, jednak nie wcześniej niż od 1.4.2021.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę/ów w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp (przesłanki wykluczenia obligatoryjne).

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy także Wykonawcę/ów w następujących przypadkach – wybrane przez Zamawiającego przesłanki wykluczenia fakultatywne, przewidziane w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp:

2.1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U. z 2020.814) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. z 2020.1228);

2.2.który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

2.3. który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

2.4. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

Uwaga

Naruszenie obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat dotyczy również opłacania podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2019.1170 z późn. zm).

3. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona (oceniona jako najkorzystniejsza), w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia (rozdział XIII pkt 2.1 i 2.2 SIWZ oraz w pkt III.1.1) pkt 1 i 2 ogłoszenia) zostanie wezwany do złożenia następujących oświadczeń i dokumentów (aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów):

3.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

3.2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

Cd. w pkt III.1.2 poniżej.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Cd. pkt III.1.1:

3.3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3.4. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

3.5. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

3.6. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

3.7. oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2019.1170).

Uwaga (dotyczy wszystkich dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia): W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę, dokumenty, o których mowa w pkt 3.1 do 3.7 powyżej i 3.8 poniżej niniejszego ogłoszenia, zobowiązany jest złożyć każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę;

3.8. oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp;

3.9. dokumenty składane przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej określa § 7 i 8 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126).

4. Warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego zgodnie z art. 22 ust. 1b ustawy Pzp:

4.1. kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej:

Wykonawca musi wykazać, że posiada:

a) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną na terenie Polski wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;

b) aktualną umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego właściwym dla lokalizacji obiektu objętego niniejszym zamówieniem na przesyłanie energii elektrycznej do Zamawiającego.

Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona W celu wykazania spełniania niniejszego warunku zostanie wezwany do złożenia:

1) aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną na terenie Polski wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

2) Oświadczenia Wykonawcy dot. zawarcia umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego właściwym dla lokalizacji obiektu objętego zamówieniem na przesyłanie energii elektrycznej do Zamawiającego, tj. Tauron Dystrybucja S.A. sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca musi wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2 000 000 PLN (słownie: dwa miliony złotych 00/100).

Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełniania niniejszego warunku zostanie wezwany do złożenia:

Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2 000 000 PLN.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie co najmniej dwie dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 1 500 000,00 PLN brutto każda w skali jednego roku lub Wykonawca zrealizował jedną dostawę na kwotę 3 000 000,00 PLN brutto w skali jednego roku.

Uwaga

Mając na uwadze art. 23 ust. 5 ustawy Pzp, Zamawiający zastrzega, że w sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmiotów (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia) oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, warunek o którym wyżej mowa musi zostać spełniony w całości przez Wykonawcę (jednego z Wykonawców wspólnie składającego ofertę) lub podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca – brak możliwości tzw. sumowania doświadczenia.

Uwaga:

W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału, waluty innej niż polski złoty (PLN), do przeliczenia wartości Zamawiający będzie stosował średni kurs NBP z dnia wysłania ogłoszenia o zamówieniu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona W celu wykazania spełniania niniejszego warunku zostanie wezwany do złożenia:

Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Uwaga: Dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

III.1.4)Normas y criterios objetivos de participación
Lista y breve descripción de las normas y criterios:

W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w rozdziale XIII pkt 3.1, 3.2 i 3.3 SIWZ (pkt III.1.2) ppkt 4.1. III.1.2 oraz III.1.3 ogłoszenia, do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, w postaci: formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Informacje zawarte w formularzu JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Szczegółowo warunki udziału w postępowania oraz podstawy wykluczenia a także wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III.1.6)Depósitos y garantías exigidos:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

III.1.7)Principales condiciones de financiación y de pago y/o referencia a las disposiciones que las regulan:

Warunki finansowe zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

III.1.8)Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de operadores económicos adjudicataria del contrato:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki cywilnej bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Środki własne GTL S.A.

Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 28/10/2020
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 28/10/2020
Hora local: 10:30
Lugar:

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy Josephine dostępnej pod adresem internetowym https://josephine.proebiz.com/pl/ logując się do niniejszego postępowania.

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wczytania oferty na platformę.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Otwarcie ofert nastąpi w Górnośląskim Towarzystwie Lotniczym S.A., ul. Wolności 90, 42-625 Ożarowice. Zainteresowane osoby winny stawić się przy informacji w terminalu A. Wykonawcy mogą uczestniczyć w otwarciu ofert.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: sí
Calendario estimado para la publicación de futuros anuncios:

Wrzesień 2021 rok.

VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
VI.3)Información adicional:

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

— cena – 100 %.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane art. 179 i następne ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Środkami ochrony prawnej są:

— odwołanie,

— skarga do sądu.

3. Środki ochrony prawnej przysługują:

— Wykonawcom,

— innym podmiotom, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp,

— organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp, w przypadkach określonych w art. 179 ust. 2 ustawy Pzp,

— a w przypadku skargi do sądu – również Zamawiającemu.

Odwołanie

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminach, o których mowa w art. 182 ustawy Pzp. Szczegółowo kwestie odnoszące się do odwołania uregulowane są w art. 180–198 ustawy Pzp.

Skarga do sądu

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego. Szczegółowo kwestie dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały w art. 198a–198g ustawy Pzp.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020