Suministros - 452302-2020

25/09/2020    S187

Česko-Praha: Železniční a tramvajové lokomotivy a kolejová vozidla a jejich díly

2020/S 187-452302

Oznámení o zahájení zadávacího řízení – veřejné služby

Dodávky

Právní základ:
směrnice 2014/25/EU

Oddíl I: Zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: České dráhy, a.s.
Národní identifikační číslo: 70994226
Poštovní adresa: Nábřeží L. Svobody 1222/12
Obec: Praha 1
Kód NUTS: CZ01 Praha
PSČ: 110 15
Země: Česko
Kontaktní osoba: Ing. Martin Stejskal
E-mail: StejskalM@gr.cd.cz
Tel.: +420 724049035
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.cd.cz
Adresa profilu zadavatele: https://www.tenderarena.cz/profily/CD
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://www.tenderarena.cz/profily/CD
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://www.tenderarena.cz/profily/CD
I.6)Hlavní předmět činnosti
Železniční služby

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Rámcová dohoda na dodávky brzdových kotoučů

II.1.2)Hlavní kód CPV
34600000 Železniční a tramvajové lokomotivy a kolejová vozidla a jejich díly
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody, na jejímž základě budou jedinému vybranému dodavateli v každé části postupem vymezeným v rámcové dohodě zadány jednotlivé veřejné zakázky na dodávku brzdových kotoučů pro železniční kolejová vozidla zadavatele, podle jednotlivých částí veřejné zakázky do odběrného místa zadavatele ZC Česká Třebová, pro období 36 měsíců následujících od uzavření rámcové dohody.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 128 838 600.00 CZK
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ano
nabídky mohou být předkládány pro Maximální počet částí: 2
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Dodávky brzdových kotoučů - 1. část

Část č.: 1
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
34600000 Železniční a tramvajové lokomotivy a kolejová vozidla a jejich díly
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ053 Pardubický kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Česká Třebová

II.2.4)Popis zakázky:

Kotouč brzdový dělený OD590/322/110 TSK 0 268-12x13 K-1-14-56-00

Kotouč brzdový dělený OD610/322/110 TSK 0 268-12x13 K-1-13-32-00

Kotouč brzdový KZ720/328/52/135 VSK 0 673 K-1-15-26-00

Kotouč brzdový KZ720/340/52/135 VSK 0 673 K-1-12-04-00

Kotouč brzdový OZ590/322/110/150 TSK 0 (Dx=187 +0,5) K-1-14-55-00

Kotouč brzdový OZ590/322/110/150 TSK 0 (Dx=193H6) K-1-14-55-00

Kotouč brzdový OZ610/322/110/150 TSK 0 (Dx =193) K-1-13-16-00

Kotouč brzdový OZ610/322/110/150 TSK 0 (Dx=187) K-1-13-16-00

Kotouč brzdový OZ610/322/110/150 TSK 0 (Dx=195) K-1-13-16-00

Kotouč brzdový OZ640/347/110/150 TSK 0 (Dx=180) K-1-11-01-00

Kotouč brzdový OZ640/347/110/150 TSK 0 Dx (Dx=186H6) K-1-11-01-00

Kotouč brzdový OZ640/364/80/150 INP 0 Dx (Dx=193 H6) K-1-11-43-00

Kotouč brzdový OZ640/364/80/150 INP 0 Dx (Dx=195 H6) K-1-11-43-00

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Cena
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 87 483 000.00 CZK
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 36
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Zadavatel si v souladu s § 170 ZZVZ vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení, a to až do okamžiku podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem. Předpokládané hodnoty uvedeny v CZK jen pro účel zveřejnění ve VVZ.

II.2)Popis
II.2.1)Název:

Dodávky brzdových kotoučů - 2. část

Část č.: 2
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
34600000 Železniční a tramvajové lokomotivy a kolejová vozidla a jejich díly
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ053 Pardubický kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Česká Třebová

II.2.4)Popis zakázky:

Kotouč brzdový 640x110 C60060/1 II18584/1930

Kotouč brzdový 640x110 C60060/1 II18584/1950

Kotouč brzdový bez náboje II67601/2

Kotouč brzdový dělený W550B110PGGP II30932/1, C63000/1

Kotouč brzdový II62741/1930

Kotouč brzdový II62741/1950

Kotouč brzdový 610/322x110-22P, B76032/1, I85971/1800

Kotouč brzdový kompletní včetně spojovacího materiálu II80538/1

Kotouč brzdový nedělený včetně náboje W550B110PGUP II16218/1780, C56044/1

Kotouč brzdový včetně náboje II19132/1930

Kotouč brzdový včetně náboje II19132/1950

Kotouč brzdový včetně náboje W550B110PSUP II67195/1780

Kotouč brzdový včetně náboje průměr nalisování 194 mm II35071/1940

Kotouč brzdový včetně náboje průměr nalisování 196 mm II35071/1960

Kotouč brzdový včetně náboje nalisování D=188 mm II35071/1880N

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Cena
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 41 355 600.00 CZK
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 36
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Zadavatel si v souladu s § 170 ZZVZ vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení, a to až do okamžiku podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem.

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 ZZVZ prokáže dodavatel, který předloží výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.

III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Seznam a stručný popis kritérií pro výběr:

Dodavatel předloží seznam významných dodávek poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení s uvedením jejich ceny, doby jejich poskytnutí a identifikaci objednatele.

Minimální úroveň případně požadovaných standardů:

Část veřejné zakázky č. 1: Dodávky brzdových kotoučů - 1. část:

Dodavatel splňuje tento kvalifikační předpoklad, pokud v posledních 3 letech realizoval dodávky brzdových kotoučů pro železniční kolejová vozidla ve výši nejméně 825 000 EUR bez DPH (nebo ekvivalentu v jiné měně).

Část veřejné zakázky č. 2: Dodávky brzdových kotoučů - 2. část:

Dodavatel splňuje tento kvalifikační předpoklad, pokud v posledních 3 letech realizoval dodávky brzdových kotoučů pro železniční kolejová vozidla ve výši nejméně 390 000 EUR bez DPH (nebo ekvivalentu v jiné měně).

III.1.7)Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují:

Obchodní, platební a sankční podmínky jsou obsaženy v závazném vzoru rámcové dohody, který tvoří přílohu zadávací dokumentace a účastník je povinen je dodržet v rámci své nabídky.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s jediným účastníkem
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 03/11/2020
Místní čas: 09:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Ceština
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 03/11/2020
Místní čas: 09:00
Místo:

Sídlo zadavatele

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Otevírání nabídek je z důvodu umožnění příjmu nabídek pouze v elektronické podobě neveřejné. Otevírání nabídek proběhne v souladu s § 109 ZZVZ.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:

Nabídky musejí být účastníky podány ve lhůtě stanovené zadavatelem v souladu s § 107 odst. 1 ZZVZ pouze v elektronické podobě a to do 3.11.2020 do 9:00 hod. V souladu s § 96 odst. 1 ZZVZ uveřejňuje zadavatel zadávací dokumentaci na profilu zadavatele, a to ode dne uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek nejméně do konce lhůty pro podání nabídek. Zadávací dokumentace je na profilu zadavatele (odkaz na profil zadavatele: https://www.tenderarena.cz/profily/CD) uveřejněna v plném rozsahu, z tohoto důvodu zadavatel neposkytuje žádnou část zadávací dokumentace postupem podle § 96 odst. 2 ZZVZ. Zadavatel si vyhrazuje právo podle § 170 ZZVZ zrušit zadávací řízení i bez naplnění důvodů v § 127 ZZVZ.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
21/09/2020