Suministros - 452324-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Lublin: Grifos, llaves, válvulas y aparatos similares

2020/S 187-452324

Anuncio de adjudicación de contrato – sectores especiales

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna
Número de identificación fiscal: 712-01-50-496
Dirección postal: ul. Puławska 28
Localidad: Lublin
Código NUTS: PL814 Lubelski
Código postal: 20-822
País: Polonia
Persona de contacto: Wioleta Grzesiuk
Correo electrónico: wioleta.grzesiuk@lpec.pl
Teléfono: +48 814520304
Fax: +48 817406032
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://lpec.eb2b.com.pl
Dirección del perfil de comprador: http://www.lpec.pl
I.6)Principal actividad
Producción, transporte y distribución de gas y calefacción

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa armatury ciepłowniczej dla potrzeb budowy i przebudowy sieci ciepłowniczej na terenie miasta Lublin – dostawa 2 sztuk przepustnic z przekładnią ręczną, nr budżetu: M/00427/TCO/16.

Número de referencia: NZ5-3113-2-3071-385/20
II.1.2)Código CPV principal
42130000 Grifos, llaves, válvulas y aparatos similares
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Dostawa armatury ciepłowniczej dla potrzeb budowy i przebudowy sieci ciepłowniczej na terenie miasta Lublin – dostawa 2 sztuk przepustnic z przekładnią ręczną, nr budżetu: M/00427/TCO/16.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido) (¿Acepta su publicación? sí)
Valor IVA excluido: 95 000.00 PLN
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL814 Lubelski
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Sieć ciepłownicza na terenie miasta Lublin

II.2.4)Descripción del contrato:

Dostawa armatury ciepłowniczej dla potrzeb budowy i przebudowy sieci ciepłowniczej na terenie miasta Lublin – dostawa 2 sztuk przepustnic z przekładnią ręczną, nr budżetu: M/00427/TCO/16.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Ww. zadanie będzie realizowane w ramach projektu pn.: „Modernizacja sieci ciepłowniczej na terenie miasta Lublin” (Działanie 1.5.) współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu operacyjnego infrastruktura i środowisko 2014–2020, w związku z podpisaną umową o dofinansowanie o nr POIS.01.05.00-00-0001/16-00 z 27.11.2017.

II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 115-280257
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio periódico indicativo

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 1
Denominación:

Dostawa armatury ciepłowniczej dla potrzeb budowy i przebudowy sieci ciepłowniczej na terenie miasta Lublin – dostawa 2 sztuk przepustnic z przekładnią ręczną, nr budżetu: M/00427/TCO/16

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
17/08/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 4
Número de ofertas recibidas de PYME: 4
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 4
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Cemar” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Dirección postal: al. Spółdzielczości Pracy, nr 47
Localidad: Lublin
Código NUTS: PL814 Lubelski
Código postal: 20-147
País: Polonia
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido) (¿Acepta su publicación? sí)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 95 000.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 86 342.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación
V.2.6)Precio pagado por las compras de ocasión

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

SIWZ wraz z załącznikami udostępnia się na stronie internetowej Zmawiającego pod adresem: https://lpec.eb2b.com.pl/ pod nr sprawy NZ5-3113-2-3071-385/20 od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu sektorowym w Dz.U. UE.

W związku z ubieganiem się i zawarciem umowy, jej wykonywaniem i rozliczaniem oraz realizacją praw i obowiązków po stronie Zamawiającego, m.in. wynikających z przepisów prawa, w niniejszym postępowaniu.,dochodzi do przetwarzania udostępnionych nam danych osobowych, których Administratorem jest Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Lublinie (ul. Puławska 28, 20-822 Lublin, POLSKA). W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: dpo@lpec.pl

Przetwarzanie danych osobowych ograniczone jest okresem trwania postępowania, zawarcia umowy i jej realizacji, dochodzenia roszczeń oraz przechowywania dokumentacji przez okres wynikający z odpowiednich regulacji.

W przypadku podmiotów współubiegających się o udzielenie zamówienia lub korzystania przez Wykonawcę z potencjału podmiotów trzecich, podmiot uprawniony do reprezentacji/Wykonawca zapewnia wykonanie obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dziennik Urzędowy UE z 4.5.2016, L 119), chyba że występują okoliczności dla ich niestosowania. Dane mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z administratorem wyłącznie w celu związanym z prowadzoną działalnością, realizacją i rozliczeniem za dostawy i usługi, kontrolą jakości zrealizowanych prac.

Wobec realizowanych czynności przetwarzania, przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich poprawiania, żądania usunięcia, ograniczenia lub sprzeciwu wobec przetwarzania oraz skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, POLSKA). Podanie danych jest konieczne dla ubiegania się o zawarcie umowy, a dalej jej realizacji i rozliczenia. Nie planujemy automatycznego przetwarzania danych osobowych, ani ich przekazywania do państw trzecich. Dokumenty składane na wezwanie w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

a) informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) zaświadczenia właściwego naczelnika US o niezaleganiu z opłacaniem podatków;

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

d) oświadczenie wykonawcy o:

— braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

— braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

— niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z 12.1.1991 o podatkach i opłatach lokalnych;

e) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy (część VI pkt 3a) SIWZ) – Zamawiający skorzysta z bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych,a jeżeli dostęp do takiej bazy nie będzie bezpłatny lub nie będzie możliwy, wezwie Wykonawcę do złożenia odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej.

Pełny opis wymaganych dokumentów w części VII ust. 2 pkt 2.2) ppkt 2) SIWZ.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: uzp@uzp.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały one przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień SIWZ zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego, którą wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 23.11.2012 – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r. poz.1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem. Szczegóły w części XXI SIWZ oraz w dziale VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: uzp@uzp.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020