Suministros - 452329-2020

25/09/2020    S187

Dinamarca-Copenhague: Máquinas, aparatos, equipo y productos consumibles eléctricos; iluminación

2020/S 187-452329

Anuncio de adjudicación de contrato – sectores especiales

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: HOFOR A/S
Número de identificación fiscal: 10073022
Dirección postal: Ørestads Boulevard 35
Localidad: København S
Código NUTS: DK01 Hovedstaden
Código postal: 2300
País: Dinamarca
Persona de contacto: Line Kolle
Correo electrónico: likr@hofor.dk
Teléfono: +45 27954398
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.hofor.dk/
Dirección del perfil de comprador: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/338688
I.6)Principal actividad
Agua

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Levering af el-komponenter til HOFORs kildepladser

II.1.2)Código CPV principal
31000000 Máquinas, aparatos, equipo y productos consumibles eléctricos; iluminación
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Rammeaftalen omhandler levering af el-komponenter. Aftalen er tiltænkt for levering af de nedenfor nævnte komponenter til HOFORs kildepladser. Dog gælder at vandforsyningsområdet uden for kildepladser samt øvrige forsyningsområder i HOFOR kan gøre brug af rammeaftalen. Aftalen omhandler levering af frekvensomformer, tryktransducer til måling af vandspejl i boring samt tryktransducer til måling af pumpetryk. Derudover omhandler aftalen en supportfunktion. Aftalens forventede omsætning over 8 år udgør 7 mio. DKK. På aftalens samlede omsætning indgår en variationsprocent på -100 til +200 %. På de enkelte poster indgår en variationsprocent på -100 og op til +500 % jf. TBL. Den store variationsprocent på enkeltposter skyldes at HOFOR på nuværende tidspunkt ikke har overblik over ønsket tryk, flow og nødvendigt antal boringer for kommende kildepladsprojekter.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido) (¿Acepta su publicación? sí)
Valor IVA excluido: 10 000 000.00 DKK
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
31200000 Aparatos de distribución y control de electricidad
38425300 Indicador de profundidad
41110000 Agua potable
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: DK02 Sjælland
II.2.4)Descripción del contrato:

Rammeaftalen omhandler levering af el-komponenter. Aftalen er tiltænkt for levering af de nedenfor nævnte komponenter til HOFORs kildepladser. Dog gælder at vandforsyningsområdet uden for kildepladser samt øvrige forsyningsområder i HOFOR kan gøre brug af rammeaftalen. Aftalen omhandler levering af frekvensomformer, tryktransducer til måling af vandspejl i boring samt tryktransducer til måling af pumpetryk. Derudover omhandler aftalen en supportfunktion. Aftalens forventede omsætning over 8 år udgør 7 mio. DKK. På aftalens samlede omsætning indgår en variationsprocent på -100 til +200 %. På de enkelte poster indgår en variationsprocent på -100 og op til +500 % jf. TBL. Den store variationsprocent på enkeltposter skyldes at HOFOR på nuværende tidspunkt ikke har overblik over ønsket tryk, flow og nødvendigt antal boringer for kommende kildepladsprojekter.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Kvalitet / Ponderación: 40 %
Criterio de calidad - Nombre: Leveringstid / Ponderación: 15 %
Precio - Ponderación: 45 %
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento negociado con convocatoria de licitación previa
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
El anuncio se refiere al establecimiento de un acuerdo marco
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 085-202981
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio periódico indicativo

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 1
Denominación:

Levering af el-komponenter til HOFORs kildepladser

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
22/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 3
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 3
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: PRONOR IndustriTeknik as
Número de identificación fiscal: 35230785
Dirección postal: Edwin Rahrs Vej 52
Localidad: Brabrand
Código NUTS: DK0 DANMARK
Código postal: 8220
País: Dinamarca
Correo electrónico: hene@pronor.dk
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido) (¿Acepta su publicación? sí)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 10 000 000.00 DKK
Valor total del contrato/lote: 10 000 000.00 DKK
V.2.5)Información sobre la subcontratación
V.2.6)Precio pagado por las compras de ocasión

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

HOFOR kan frit vælge hvorvidt HOFOR vil tildele kontrakten til den tilbudsgiver, som har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud i overensstemmelse med de oplyste tildelingskriterier i pkt. 5 i udbudsbetingelserne, eller om HOFOR vil invitere tilbudsgivere til at forhandle.

Tilbudsgivere kan således ikke være sikre på, at blive indbudt til forhandling.

Hvis HOFOR benytter sig af sin ret til at tildele kontrakten på baggrund af det første tilbud uden gennemførelse af forhandlinger, vil HOFOR sikre, at tilbuddet overholder kravene fastsat i udbudsbetingelserne og udbudsmaterialet i øvrigt. Da HOFOR har mulighed for at tildele kontrakten på baggrund af det første tilbud, skal tilbudsgiver sørge for, at tilbuddet opfylder samtlige krav i udbudsmaterialet i det første tilbud.

Formålet med forhandling er, at tilbudsgiverne får adgang til at optimere deres tilbud. Endvidere er formålet at få præciseret kravene, da der kan ske tilpasninger af udbudsmaterialet på baggrund af forhandlingsforløbet.

Det forventes, at der afholdes én forhandlingsrunde. HOFOR forbeholder sig dog retten til at afholde yderligere forhandlingsrunder, hvis dette viser sig nødvendigt eller formålstjenligt.

HOFOR forbeholder sig ret til at gøre brug af tilbudsgivernes tidligere tilbud, indtil vedståelsesfristens udløb, hvis dette viser sig nødvendigt. Tilbudsgiver er således ikke frigjort fra sine tidligere tilbud ved deltagelse i forhandlingerne.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Klagenævnet for Udbud
Dirección postal: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Localidad: Viborg
Código postal: 8800
País: Dinamarca
Correo electrónico: klfu@naevneneshus.dk
Teléfono: +45 72405708
Dirección de internet: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Klage over udbudsproceduren skal indgives til Klagenævnet for Udbud i henhold til § 7 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 af lov om Klagenævnet for Udbud, som følger:

1) Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet inden 20 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis der ved underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.

2) Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet inden 45 dage fra dagen efter offentliggørelsen af ordregiverens bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt.

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet skal klager skriftligt underrette ordregiver om klagens indbringelse for Klagenævnet og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. Såfremt klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.

Se mere om indgivelse af klager på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside: www.klfu.dk

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Dirección postal: Carl Jacobsens Vej 35
Localidad: Valby
Código postal: 2500
País: Dinamarca
Correo electrónico: kfst@kfst.dk
Teléfono: +45 41715000
Dirección de internet: http://www.kfst.dk
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020