Suministros - 452366-2020

25/09/2020    S187

Chequia-Praga: Artículos de oficina

2020/S 187-452366

Anuncio de adjudicación de contrato – sectores especiales

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: ČEZ, a.s.
Número de identificación fiscal: 45274649
Dirección postal: Duhová 2/1444
Localidad: Praha 4
Código NUTS: CZ01 Praha
Código postal: 14053
País: Chequia
Persona de contacto: Ing. Lenka Holly
Correo electrónico: lenka.holly@cez.cz
Teléfono: +420 725234694
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.cez.cz
Dirección del perfil de comprador: https://nen.nipez.cz/profil/CEZ
I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: ČEZ Distribuce, a.s.
Número de identificación fiscal: 24729035
Dirección postal: Teplická 874
Localidad: Děčín
Código NUTS: CZ04 Severozápad
Código postal: 405 02
País: Chequia
Persona de contacto: Ing. Lenka Holly
Correo electrónico: lenka.holly@cez.cz
Teléfono: +420 725234694
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.cezdistribuce.cz
Dirección del perfil de comprador: https://nen.nipez.cz/profil/DSO
I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Severočeské doly, a.s.
Número de identificación fiscal: 49901982
Dirección postal: Boženy Němcové 5359
Localidad: Chomutov
Código NUTS: CZ04 Severozápad
Código postal: 430 01
País: Chequia
Persona de contacto: Ing. Lenka Holly
Correo electrónico: lenka.holly@cez.cz
Teléfono: +420 725234694
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.sdas.cz
Dirección del perfil de comprador: https://nen.nipez.cz/profil/SD
I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: ČEZ Prodej, a.s.
Número de identificación fiscal: 27232433
Dirección postal: Duhová 425
Localidad: Praha
Código NUTS: CZ01 Praha
Código postal: 140 53
País: Chequia
Persona de contacto: Ing. Lenka Holly
Correo electrónico: lenka.holly@cez.cz
Teléfono: +420 725234694
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.cez.cz
Dirección del perfil de comprador: https://nen.nipez.cz/profil/CPR
I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: ČEZ Esco, a.s.
Número de identificación fiscal: 03592880
Dirección postal: Duhová 1444/2
Localidad: Praha 4
Código NUTS: CZ01 Praha
Código postal: 140 00
País: Chequia
Persona de contacto: Ing. Lenka Holly
Correo electrónico: lenka.holly@cez.cz
Teléfono: +420 725234694
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.cezesco.cz
Dirección del perfil de comprador: https://nen.nipez.cz/profil/ESCO
I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: ČEZ Teplárenská, a.s.
Número de identificación fiscal: 27309941
Dirección postal: Bezručova 2212
Localidad: Říčany
Código NUTS: CZ06 Jihovýchod
Código postal: 251 01
País: Chequia
Persona de contacto: Ing. Lenka Holly
Correo electrónico: lenka.holly@cez.cz
Teléfono: +420 725234694
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.cezteplarenska.cz
Dirección del perfil de comprador: https://nen.nipez.cz/profil/TAS
I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: ČEZ Korporátní služby, s.r.o.
Número de identificación fiscal: 26206803
Dirección postal: 28. října 3123
Localidad: Ostrava
Código NUTS: CZ08 Moravskoslezsko
Código postal: 702 00
País: Chequia
Persona de contacto: Ing. Lenka Holly
Correo electrónico: lenka.holly@cez.cz
Teléfono: +420 725234694
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.cez.cz
Dirección del perfil de comprador: https://nen.nipez.cz/profil/CKS
I.2)Información sobre contratación conjunta
El contrato se refiere a una contratación conjunta
I.6)Principal actividad
Electricidad

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Kancelářské potřeby

II.1.2)Código CPV principal
30192000 Artículos de oficina
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky kancelářských potřeb.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido) (¿Acepta su publicación? sí)
Oferta más baja: 28 640 652.48 CZK / Oferta más elevada: 34 094 442.78 CZK considerada
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30192000 Artículos de oficina
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ0 ČESKÁ REPUBLIKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Celá Česká republika

II.2.4)Descripción del contrato:

Průběžné dodávání kancelářských potřeb

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Pokrytí dodávek náhradním plněním / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento negociado con convocatoria de licitación previa
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
El anuncio se refiere al establecimiento de un acuerdo marco
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 037-088509
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio periódico indicativo

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 001
Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
10/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Služba, výrobní družstvo
Número de identificación fiscal: 00028819
Dirección postal: Fráni Šrámka 1298/2
Localidad: České Budějovice
Código NUTS: CZ03 Jihozápad
Código postal: 370 01
País: Chequia
Correo electrónico: obchodni@sluzbavd.eu
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido) (¿Acepta su publicación? sí)
Oferta más baja: 28 640 652.48 CZK / Oferta más elevada: 34 094 442.78 CZK considerada
V.2.5)Información sobre la subcontratación
Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación
V.2.6)Precio pagado por las compras de ocasión

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Dirección postal: tř. Kpt. Jaroše 7
Localidad: Brno
Código postal: 604 55
País: Chequia
Correo electrónico: posta@uohs.cz
Teléfono: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Dirección de internet: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Dirección postal: tř. Kpt. Jaroše 7
Localidad: Brno
Código postal: 604 55
País: Chequia
Correo electrónico: posta@uohs.cz
Teléfono: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Dirección de internet: https://www.uohs.cz/
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020