Servicios - 452382-2020

25/09/2020    S187

Hungría-Budapest: Servicios relacionados con la industria del gas y del petróleo

2020/S 187-452382

Anuncio de licitación – sectores especiales

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Número de identificación fiscal: EKRSZ_55522591
Dirección postal: Váci út 144–150.
Localidad: Budapest
Código NUTS: HU110 Budapest
Código postal: 1138
País: Hungría
Persona de contacto: Nagy László Gábor
Correo electrónico: kozbeszerzes@mfgt.hu
Teléfono: +36 307794151
Fax: +36 13547045
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.magyarfoldgaztarolo.hu
Dirección del perfil de comprador: http://www.magyarfoldgaztarolo.hu
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000806312020/reszletek
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000806312020/reszletek
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.6)Principal actividad
Otra actividad: Földgáz tárolása

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Geofizikai mérési szolgáltatások 3 évre – 2020

Número de referencia: EKR000806312020
II.1.2)Código CPV principal
76000000 Servicios relacionados con la industria del gas y del petróleo
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Vállalkozási keretmegállapodás a Magyar Földgáztároló Zrt. tulajdonában lévő négy földgáztároló (Zsana, Hajdúszoboszló, Pusztaederics, Kardoskút) esetében a megadott ütemezés szerint az időszakonként rendszeresen igényelt rétegnyomás és gradiens mérések, valamint a lent részletezett geofizikai és kútvizsgálati műveletek és mérések ellátására a közbeszerzési dokumentum műszaki tartalmának megfelelően a szerződéskötéstől számított 3 éves időtartamban – 2020

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 690 000 000.00 HUF
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
76200000 Servicios profesionales para la industria del petróleo
76000000 Servicios relacionados con la industria del gas y del petróleo
76100000 Servicios profesionales para la industria del gas
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU MAGYARORSZÁG
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

A Magyar Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett földalatti gáztárolók és kapcsolódó létesítményeik területe

II.2.4)Descripción del contrato:

A Magyar Földgáztároló Zrt. a tulajdonában lévő négy földgáztároló (Zsana, Hajdúszoboszló, Pusztaederics, Kardoskút) esetében a lent részletezett geofizikai és kútvizsgálati műveletek és mérések ellátása vállalkozási keretmegállapodás keretében.

Ellátandó feladatok:

1. Fúráshoz és kútjavításhoz kapcsolódó szelvényezés és well test: geofizikai szelvényezés és kútvizsgálat fúrás és kútjavítás alatt

Ajánlatkérő a műveleteket eltérő mértékben (a kútmunkálatok általában az év 3. és 4. negyedévében valósulnak meg) fogja megrendelni.

A fúrási és kútmunkálati műveletek során a következő mérési, szelvényezési típusokra lehet szükség:

— Rétegnyomás és a hőmérséklet mérés

— Termelőcső perforálás (cső mérete 2 7/8"-4 ½")

— Csővágás (méret 2 7/8" - 4 ½", kémiai vágás)

— CBIL

— DCBIL

— Béléscső perforáció (mérete 7", 9 5/8")

— Cementlog, (CBL + VDL)

— Ferdeség mérés (DVL)

— Gamma (GR)

— Spectralog (SL)

— Gamma-Gamma/Gravel (GG)

— Multifinger képalkotó szelvény (CALMUL)

— Kettős laterolog (DLL)

— Microlaterolog és microlog (MLL + ML)

— Caliper (XY CAL)

— Free Point Indicator (FPL)

— Mélység pontosítás

— Bridge plug elhelyezés (béléscső méret 4 ½" és 7")

— Folyadékszint mérés (Echometer)

2. Tervezett eseti kút- és well test mérés: ad-hoc jellegú kútszelvényezési és well test mérések

Ajánlatkérő a műveleteket havonta eltérő mértékben (előreláthatólag a tavaszi és őszi időszakban többet) fogja megrendelni.

Mérés típusok:

— Nyomásemelkedés/nyomáscsökkenés mérés kúttalpon egy ütemű termelés/besajtolás után zárt kútban

— Négyütemű termelési/besajtolási talpnyomás- és hőmérsékletmérés (kapacitásmérés)

— Neutron szelvényezéssel fázishatár meghatározás

— Gáz átfejtődés vizsgálat hőmérséklet, zaj és neutron szelvényezéssel

— PWL mérés: kútba történő beáramlási profil meghatározása

Rendszeres kútvizsgálati mérés:

Időszakos rétegnyomás mérések

— Zárt rétegnyomás és hőmérséklet mérés

A szolgáltatás az Ajánlatkérő által üzemeltetett 250 db CH kútra terjed ki.

A keretmegállapodás tartama alatt tervezetten a III.1.3) M.1. pontban meghatározott mennyiségek 200 %-át meghaladó mennyiségű szolgáltatás kerül megrendelésre.

A részletes műszaki tartalom a közbeszerzési dokumentum műszaki mellékletében kerül meghatározásra.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: A III.1.3) M.2.aa) pont szerinti szakembernek az alkalmasság megállapításánál figyelembe nem vett adott pont szerinti többlet szakmai gyakorlatának az időtartama hónapokban (max. 36 hó) / Ponderación: 1
Criterio de calidad - Nombre: A III.1.3) M.2).b) pont szerinti szakembernek az alkalmasság megállapításánál figyelembe nem vett adott pont szerinti többlet szakmai gyakorlatának az időtartama hónapokban (max. 36 hó) / Ponderación: 1
Criterio de calidad - Nombre: A III.1.3) M.2.c) pont szerinti szakembernek az alkalmasság megállapításánál figyelembe nem vett adott pont szerinti többlet szakmai gyakorlatának az időtartama hónapokban (max. 36 hó) / Ponderación: 1
Criterio de calidad - Nombre: A III.1.3) M.2.d) pont szerinti szakembernek az alkalmasság megállapításánál figyelembe nem vett adott pont szerinti többlet szakmai gyakorlatának az időtartama hónapokban (max. 36 hó) / Ponderación: 1
Criterio de calidad - Nombre: A III.1.3) M.2.e) pont szerinti szakembernek az alkalmasság megállapításánál figyelembe nem vett adott pont szerinti többlet szakmai gyakorlatának az időtartama hónapokban (max. 36 hó) / Ponderación: 1
Precio - Ponderación: 95
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 690 000 000.00 HUF
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 36
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.9)Información sobre la limitación del número de candidatos a los que se invitará
Número mínimo previsto: 1
Número máximo: 99
Criterios objetivos aplicables a la selección del número limitado de candidatos:

Nincs ilyen szempont, a pont kitöltése a közzététel érdekében történt.

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Ajánlatok értékelése: Kbt. 76. § (2) bek. c) pont szerint legjobb ár-érték arány.

Minőségi kritériumok: objektív, sávos értékelés. A max. értéknél nagyobb ajánlati elem időtartamak érvényesek, de többlet pontszámot nem kapnak.

Ár kritérium: relatív értékelés, fordított arányosítással.

Ponttartomány minden részszempontban: 0–100 pont.

Részletek a közbeszerzési dokumentumban.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben, valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdésében felsorolt kizáró okok fennállnak.

A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kr.) 1.§-16. § szerint kell igazolni.

A részvételre jelentkezőnek az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy vele szemben és a kapacitást biztosító szervezettel szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok.

A részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy

— a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése, valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. [Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján] A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését,

— van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén a jelentkezésben csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak beérkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. [2015. (X. 30.) Kr. 13. § alapján]

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

A részvételre jelentkezőnek a részvételi szakaszban az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. Az EEKD-ban ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.

Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására a felhívott részvételre jelentkezőnek csatolnia kell

P.1. nyilatkozatát az elmúlt három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (földgáz és kőolaj (együtt: CH) bányászat - tárolás - szállítás területén geofizikai mérések szerinti szolgáltatások nyújtásából) elért nettó árbevételéről, attól függően, hogy a részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

[321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (1) bekezdés c) pont és (3) bekezdés]

P.2. a személyi sérülést, dologi kárt és/vagy pénzügyi veszteséget fedező hatályos építési szerelési felelősségbiztosításának valamint környezetvédelmi felelősségbiztosításának szerződését, vagy kötvényét.

[307/2015. (X. 27.) Kr. 4. § (4) bek.]

A nyilatkozatoknak olyan részletezettségűnek kell lenniük, mely alapján az alkalmassági feltételeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható.

Közös részvételre jelentkezés esetén a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint lehet az alkalmasságot igazolni. Részvételre jelentkezők a Kbt. 65. § (7)-(11) bekezdéseiben foglaltak szerint támaszkodhatnak más szervezet kapacitásra, és igazolhatják azt.

Valamennyi dokumentumot elegendő egyszerű másolatban benyújtani.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik

P.1. az elmúlt három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen a közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatás nyújtásából (CH bányászat - tárolás - szállítás területén geofizikai mérések szerinti szolgáltatások nyújtásából) származó minimum nettó 400 000 000 HUF árbevétellel.

P.2. nem rendelkezik a személyi sérülést, dologi kárt és/vagy pénzügyi veszteséget fedező hatályos építési szerelési felelősségbiztosítással, melynek a minimális biztosítási összegének eseményenkénti alsó határa 50 000 000 HUF, az éves limit 100 000 000 HUF, valamint nem rendelkezik környezetvédelmi felelősségbiztosítással, melynek a minimális biztosítási összegének eseményenkénti alsó határa 25 000 000 HUF, az éves limit 50 000 000 HUF.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

A részvételre jelentkezőnek a részvételi szakaszban az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. Az EEKD-ban ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.

Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására a felhívott részvételre jelentkezőnek csatolnia kell:

M.1. a felhívás feladásától visszafelé számított hat évben a legjelentősebb CH bányászat - tárolás - szállítás területén geofizikai mérések szerinti szolgáltatásinak ismertetése.

Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdés és befejezés időpontja), a szerződést kötő másik fél megnevezése, a szolgáltatás tárgya, mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

[321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (3) bek. a) pont, 21. § (3a) bek. b) pont és 22. § (1)-(2) bek.]

M.2. a szakembereknek a megnevezését, végzettségük, képzettségük és szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket a szerződés teljesítésébe be kíván vonni. A nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a szakemberek végzettségét igazoló okiratainak, a szükség szerinti hatályos minősítő okiratainak száma, valamint szakmai gyakorlatuk megállapíthatóságához adatok a szakmai gyakorlatukról, valamint nyilatkozni kell arról, hogy mely szakembert mely pozícióra kívánja bevonni. Csatolandó a szakemberek végzettségét igazoló okiratainak, a hatályos minősítő okiratainak egyszerű másolati példánya, valamint aláírt szakmai önéletrajzuk. A szakmai gyakorlat az önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó. Az alkalmasság igazolására megjelölt szakembereknek nyilatkozniuk szükséges a rendelkezésre állásuk tekintetében.

[321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (3) bek. b) pont]

M.3. a rendelkezésére álló eszközök, berendezések felsorolását, részletes ismertetését (műszaki paraméterek megadásával) és a rendelkezésre állás jogcímét igazoló iratokat (szerződés, előszerződés, számla, eszköznyilvántartás, stb.), az ismertetésnek tartalmaznia kell valamennyi olyan adatot, melyből az előírt követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható, valamint nyilatkozatot arról, hogy a gépjárművek a szerződés teljes futamideje alatt rendelkezésre fognak állni.

[321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (3) bek. i) pont]

M.4. bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezet által tanúsított minőségbiztosítási vagy minőségirányítási rendszer (min. ISO 9001, vagy azzal egyenértékű) tanúsítványát, illetve az ezekkel egyenértékű minőségbiztosítási intézkedés részletes ismertetését; az ISO 14001 környezetirányítási rendszer tanúsítványát, illetve az ezzel egyenértékű környezetirányítási intézkedés részletes ismertetését; az OHSAS 18001:2007 foglalkozási egészségügyi és biztonsági irányítási rendszer tanúsítványát, illetve az ezzel egyenértékű foglalkozási egészségügyi és biztonsági irányítási intézkedés részletes ismertetését.

[321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (3) bek. c) és g) pont és 307/2015. (X. 27.) Kr. 4. § (4) bek.]

A nyilatkozatoknak olyan részletezettségűnek kell lenniük, mely alapján az alkalmassági feltételeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható.

Közös részvételre jelentkezés esetén a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint lehet az alkalmasságot igazolni. Részvételre jelentkezők a Kbt. 65. § (7)-(11) bekezdéseiben foglaltak szerint támaszkodhatnak más szervezet kapacitásra, és igazolhatják azt.

Valamennyi dokumentumot elegendő egyszerű másolatban benyújtani.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik legalább

M.1. a felhívás feladásától visszafelé számított hat évben CH bányászat - tárolás - szállítás területén geofizikai mérések szerinti szolgáltatásra vonatkozó alábbi referenciákkal:

a) 5 db termelőcső vágás;

b) 5 db termelőcső lyukasztás;

c) 5 db homoktető ellenőrzés;

d) 10 db CBL, VDL mérés;

e) 5 db echométeres mérés;

f) 100 db zárt rétegnyomás és hőmérsékletmérés;

g) 10 db kapacitásmérés;

h) 10 db gáz átfejtődés vizsgálat.

Az M.1. egy vagy több referenciával is teljesíthető.

M.2. az alábbi szakemberekkel, akik rendelkeznek:

a) CH bányászat-tárolás-területén szolgáltatás nyújtására vonatkozó szakmai gyakorlattal:

Aa) 1 fő csoportvezető rétegnyomás mérő szakember min. 3 év szakmai gyakorlattal;

Ab) 1 fő rétegnyomás mérő szakember min. 3 év szakmai gyakorlattal;

Ac) 1 fő radioaktív munkák végzésére feljogosító min. alapfokú sugárvédelmi végzettséggel, min. 3 év szakmai gyakorlattal;

Ad) 1 fő 13/2010. (III. 4.) KHEM rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti hatályos robbantómesteri engedéllyel, min. 3 év szakmai gyakorlattal;

Ae) 1 fő 13/2010. (III. 4.) KHEM rendelet 5. § (1) bekezdés szerinti hatályos robbantásvezetői engedéllyel, min. 3 év szakmai gyakorlattal;

b) 1 fő geológiai szakember a pannon medencében geológiai szerviz területen min. 3 év szakmai gyakorlattal;

c) 1 fő geológiai csoportvezető a pannon medencében terepi vezetői geológiai szerviz területen min. 3 év szakmai gyakorlattal;

d) 1 fő kútvizsgálati szakember CH bányászat-tárolás-szállítás területén min. 3 év szakmai gyakorlattal;

e) 1 fő kútvizsgálati csoportvezető CH bányászat-tárolás-szállítás területén min. 3 év kútvizsgálati szakmai gyakorlattal.

Egy szakember csak egy minőségben vonható be az eljárásba.

M.3. szerződés teljes futamidejére az alábbi eszközökkel, berendezésekkel:

a) 4 db szelvényező berendezés (geofizikai mérőkocsi);

b) 3 db robbanóanyag szállítására alkalmas jármű;

c) 4 db radioaktív izotóp szállítására alkalmas jármű;

d) 2 db 700 bar lubrikátor;

e) 3 db 350 bar lubrikátor;

f) 5 db 2 500 m mélységkapacitású vitlás egység;

g) 2 db adatgyűjtő rendszerrel és geológiai mérő eszközökkel, mikroszkóppal felszerelt geológiai szerviz kabin;

h) 2 db berendezés, melyek min. elemei: biztonsági elzáró rendszer ESD; magas nyomású (700 bar és 350 bar, 3") cső rendszer; közvetett kútáram fűtő berendezés HEATER; 3 fázisú szeparátor (100 bar); fáklya rendszer (3", 4"); adatgyűjtő kabin, mely a termelési adatokat digitálisan gyűjti és rögzíti.

i) 6 db rétegnyomás-mérő berendezés (kútvizsgálati mérőkocsi);

M4) bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezet által tanúsított, illetve ezekkel egyenértékű intézkedéssel, tanúsítvánnyal:

a) minőségbiztosítási vagy minőségirányítási rendszer (min. ISO 9001, vagy egyenértékű);

b) ISO 14001 környezetirányítási rendszer;

c) OHSAS 18001:2007 foglalkozási egészségügyi és biztonsági irányítási rendszer.

III.1.6)Depósitos y garantías exigidos:

Kötbér:

Késedelmi: olyan okból, amelyért felelős, a Vállalkozó a szolgáltatás teljesítésével késedelembe esik. Mértéke: a késedelemmel érintett szerződéses mennyiségre eső nettó vállalkozói díj 1 %-a/nap, max. 25 %.

Meghiúsulás: olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős, a teljesítés meghiúsul. Mértéke: a meghiúsulással érintett szolgáltatásra jutó nettó szerződéses ár 30 %-a.

Hibás teljesítés: a Vállalkozó a szolgáltatás teljesítését nem szerződésszerűen végzi. Mértéke: SLA szerint.

Jótállás: a szolgáltatás átadás-átvételétől számított 24 hónap.

Teljesítési biztosíték: A teljes szerződéses értékre eső nettó vállalkozói díj 5 %-a a szerződés teljesítésének biztosítására. Szerződés hatálybalépésétől szerződés lejártát követő 90. napig érvényes. A Kbt. 134. § (5) bek. szerint az ajánlatban kell nyilatkozni a biztosítékokról. A Kbt. 134. § (6) bek. a) pont szerinti módon a Kbt. 134. § előírásainak a betartásával kell a biztosítékot nyújtani.

A szerződést biztosító részletes mellékkötelezettségek a közbeszerzési dokumentumban találhatók.

III.1.7)Principales condiciones de financiación y de pago y/o referencia a las disposiciones que las regulan:

A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlában szereplő ellenértéket ajánlatkérő átutalással egyenlíti ki, figyelemmel a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdésében foglalt rendelkezésekre.

A Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdéseiben meghatározott feltételek a szerződésnek akkor is részei, ha a Felek erről nem, vagy eltérően állapodtak meg. A teljesítést igazoló okirat a számla mellékletét képezi. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme HUF.

A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.8)Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de operadores económicos adjudicataria del contrato:

Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a szerződés teljesítésére projekttársaság (gazdálkodó szervezet) létrehozatalát.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato
Obligación de indicar los nombres y cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento negociado con convocatoria de licitación previa
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
El anuncio se refiere al establecimiento de un acuerdo marco
Acuerdo marco con un solo operador
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 22/10/2020
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
Fecha: 06/11/2020
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Húngaro
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 1 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: sí
Calendario estimado para la publicación de futuros anuncios:

2023.II. negyedév

VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se utilizará el pedido electrónico
Se aceptará la facturación electrónica
Se utilizará el pago electrónico
VI.3)Información adicional:

1) Ajánlatkérő a III.1.2) és III.1.3) pont szerinti alkalmassági feltételeket és igazolási módot a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

2) Ajánlatkérő részajánlattételi lehetőséget nem biztosít a szolgáltatás jellegére és a szolgáltatással érintett objektív felelősségű alaptevékenységre tekintettel.

3) Közös részvételi jelentkezés esetében a Kbt. 35. § szerinti előírások az irányadók. A részvételi jelentkezéshez csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodás egy példányát, amely tartalmazza a részvételi jelentkezők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon részvételi jelentkezőt, aki közös részvételi jelentkezőket az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös részvételi jelentkezők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy a közös részvételi jelentkezők nyertességük esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak, továbbá a dokumentumban rögzített egyéb minimum tartalmi követelményeket.

4) A részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésben cégszerűen nyilatkoznia kell a Kbt. 65. § (4) és 66. § (4)–(6) szerint a dokumentumban megadott mintának a kitöltésével.

5) Kiegészítő tájékoztatás Kbt. 56. § alapján. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumot és a kiegészítő tájékoztatásokat a gazdasági szereplők részére az EKR-ben, a https://ekr.gov.hu elérhetőségen teszi hozzáférhetővé.

6) Hiánypótlás, felvilágosítás a Kbt. 71. § szerint, új gazdasági szereplő bevonása esetén nincs új hiánypótlás. Ajánlatkérő az ajánlattételi szakban helyszíni bejárást és konzultációt nem tart.

7) Részvételi jelentkezés benyújtásának határideje: 2020.10.22. 10:00 óra.

Részvételi jelentkezés(ek) felbontásának időpontja: 2020.10.22. 12:00 óra.

Részvételi jelentkezés benyújtásának és felbontásának helye: I.3. pontban megadott címen, kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszer (ekr.gov.hu) keretében, az eljárás erre megadott felületén. Információ: 424/2017. (XII. 19.) Korm. rend. 15. §.

8) A részvételi jelentkezésben csatolni kell a részvételi jelentkezést aláíró aláírási címpéldányának másolatát, vagy a jogi képviselő által ellenjegyzett aláírás-mintát. Ha a jelentkezést nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, a jelentkezésben csatolni kell a cégjegyzésre jogosultnak a jelentkezés aláírására feljogosító meghatalmazását.

9) Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont szerinti eredménytelenné nyilvánítási lehetőséget nem alkalmazza.

10) A keretmegállapodás megkötésének tervezett időpontja: 2020.12.30. A keretmegállapodás 307/2015. (X. 27.) Kr. 18. § (1) bekezdés szerinti megkötését követően a keretmegállapodás alapján a beszerzések megvalósítására a Kbt. 105. § (1) bekezdés b) pontja szerint kerül sor.

11) Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. előírásai szerint kell eljárni. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben az elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén az elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat a Kbt. 41/A. § – 41/C. §. rendelkezései és a 424/2017. (XII. 19.) Kr. 11–12. §-ai tartalmazzák. Az EKR használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/

12) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Nagy László Gábor, lajstromszám: 00099

13) A jelentkezés benyújtásával kapcsolatos további információ a közbeszerzési dokumentumban található. Ha a felhívás és a közbeszerzési dokumentum között eltérés van, a felhívás az irányadó.

14) A IV.2.6) pont kitöltése a feladás és a közzététel érdekében történt: 1 hónap = 30 naptári nap.

15) A tárgyalásos eljárástípus jogalapja: a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015. (X. 27.) Kr. 2. § (2) bekezdés alapján. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a tárgyalást elektronikus hírközlő hálózat vagy más elektronikus kép és hang továbbítására alkalmas eszköz útján tartsa meg az ajánlattevők erről szóló egyidejű, előzetes értesítése mellett.

16) A szerződés teljesítése során Vállalkozónak a helyszíni munkavégzés megkezdése előtt, de legkésőbb a szerződéskötést követő 30 napon belül biztosítania kell, hogy a szerződés helyszíni teljesítésében személyesen közreműködő III.2.3) M.2. pont szerinti szakemberek mindegyike vegyen részt az Ajánlatkérő által a munkavégzés feltételeként a szerződésben meghatározott és térítés nélkül nyújtott oktatáson. Ajánlatkérő a szerződés teljesítése során a technológiai területre való belépést és munkavégzést az előző feltételeknek megfelelő szakembereknek és a besorolásnak megfelelő védőruházat és munkavédelmi felszerelések viselése és használata esetén engedélyezi.

17) Vállalkozó köteles a III.1.2) P.2. pont szerinti feltételeknek megfelelő felelősségbiztosítási szerződésekkel rendelkezni a szerződés teljes futamidejére. A biztosítások megléte a szerződéskötés feltétele, az a szerződés melléklete. Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő részéről szerződéskötéstől való elállásnak, visszalépésnek tekinti, ha nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződés hatálybalépésének időpontjáig az e pont szerinti biztosítás kötvényeit, illetve azok másolatát nem bocsátja a rendelkezésre. Az Ajánlatban a biztosítások nyújtásáról nyilatkozni kell. A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2020.10.22. 12:00

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Dirección postal: Riadó u. 5.
Localidad: Budapest
Código postal: 1026
País: Hungría
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Teléfono: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Kbt. 148. § rendelkezései szerint

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Dirección postal: Riadó u. 5.
Localidad: Budapest
Código postal: 1026
País: Hungría
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Teléfono: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020