Servicios - 452426-2020

25/09/2020    S187

Danmark-København: Vejtransport

2020/S 187-452426

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Post Danmark A/S
CVR-nummer: 26663903
Postadresse: Hedegaardsvej 88
By: København S
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Anita Haubro
E-mail: anita.haubro@postnord.com
Telefon: +45 24864501
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.postnord.com
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afodvfmbyi&GoTo=Docs
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afodvfmbyi&GoTo=Tender
I.6)Hovedaktivitet
Posttjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Rammeaftale 2021 - Transport

Sagsnr.: K - 01 2021
II.1.2)Hoved-CPV-kode
60100000 Vejtransport
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Post Danmark A/S udbyder vejtransport af brev- og pakkeforsendelser. Udbuddet omfatter en rammeaftale med flere leverandører. Rammeaftalen udgør et supplement til Post Danmark A/S’ egen varetagelse af transporter, og Post Danmark garanterer derfor ikke noget minimumsaftag.

De konkrete transportopgaver kan være, men er ikke begrænset til centerkørsel, spredekørsel, indsamlingskørsel og dækker hele Danmark. De enkelte transportopgaver tildeles gennem miniudbud med forhandling.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 150 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
60160000 Postbefordring ad vej
60161000 Pakketransport
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftale 2021 Transport udbydes efter forsyningsvirksomhedsdirektivet ved et offentligt udbud. Post Danmark A/S vil indgå rammeaftale med alle tilbudsgivere, som afgiver tilbud på rammeaftalen, som opfylder mindstekravene fastsat i udbuddet. Ved indkøb af konkrete transportopgaver bliver alle leverandører med en rammeaftale indbudt til at afgive tilbud gennem miniudbud med forhandling. De konkrete transportopgaver tildeles den leverandør, som efter forhandling har tilbudt den økonomisk mest fordelagtige pris - indsamlingskørsel.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 04/01/2021
Slut: 31/12/2024
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

4 udvidels/er á 12 måneder.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: ja
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Rammeaftale kan forlænges 1 år ad gangen i op til 4 år.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Alle leverandører, der lever op til skal-krav og minimumskrav tildeles kontrakt/rammeaftale 2021 Transport.

Tilbudsgivers egnethed vurderes samlet på baggrund af anmodningsskema (Kravsspecifikation).

Tilbudsgivere skal have en gyldig tilladelse til at køre gods for fremmed regning.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.4)Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Tilbudsgivere skal som minimum have rådighed over 2 biler, som lever op til miljøkravene i PostNord miljøkrav. De 2 biler kan enten være lastbiler, varebiler eller en kombination af lastbil/varebil. For så vidt angår lastbiler skal disse have faste sider eller egnet pressening. For varebiler gælder, at disse skal have faste sider.

Tilbudsgivere, som baserer sig på andre enheders tekniske formåen skal fremsende en erklæring om teknisk formåen.

Tilbudsgiverne skal derudover anføre, at de accepterer nedenstående dokumenter:

- PostNords Adfærdskodeks for leverandører af transport

- PostNords Generelle betingelser for Indkøb af transport

- Tavshedserklæring

- PostNords Sikkerhedskrav i kontrakter.

Tilbudsgivere skal fremsende en præsentation af virksomheden som anført i udbudsmaterialet.

Tilbudsgivere skal fremsende dokumentation for gyldig tilladelse til kørsel af gods for fremmed regning, jf. afsnit III.1.1).

III.1.6)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

Tilbudsgiver har pligt til mindst at tegne en generel ansvarsforsikring for tingskader og personskader forårsaget af leverandøren, med en forsikringssum på mindst 10 mio. DKK pr. skade og 20 mio. DKK pr. år samt en transportøransvars-forsikring med en forsikringssum på mindst 10 mio. DKK pr. skade jf.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 25/10/2020
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 06/01/2021
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 26/10/2020
Tidspunkt: 08:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Tilbud åbnes af Post Danmark A/S. Tilbudsgivere har ikke mulighed for at være til stede ved åbningen af tilbud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage skal indgives senest 45 dage efter offentliggørelse af tildelte kontrakt/rammeaftale.

Yderligere oplysninger om klageproceduren kan fors hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/09/2020