Servicios - 452428-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Bydgoszcz: Servicios de diseño técnico

2020/S 187-452428

Anuncio de licitación – sectores especiales

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy
Dirección postal: Jagiellońska 42
Localidad: Bydgoszcz
Código NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie
Código postal: 85-097
País: Polonia
Persona de contacto: Anna Tejza-Mirowska
Correo electrónico: anna.tejza-mirowska@psgaz.pl
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.zamowienia.psgaz.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://www.psgaz.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://zamowienia.psgaz.pl
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la siguiente dirección:
Nombre oficial: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy
Dirección postal: Jagiellońska 42
Localidad: Bydgoszcz
Código postal: 85-097
País: Polonia
Persona de contacto: Anna Tejza-Mirowska
Teléfono: +49 523285166
Correo electrónico: anna.tejza-mirowska@psgaz.pl
Código NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.psgaz.pl
I.6)Principal actividad
Producción, transporte y distribución de gas y calefacción

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy gazociągu ś/c w msc. Bydgoszcz ul. Szarych Szeregów i Planu 6-letniego_2823/2020

Número de referencia: 2020/W800/WP-002823
II.1.2)Código CPV principal
71320000 Servicios de diseño técnico
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy gazociągu ś/c w msc. Bydgoszcz ul. Szarych Szeregów i Planu 6-letniego_2823/2020

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
71320000 Servicios de diseño técnico
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie
II.2.4)Descripción del contrato:

Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy gazociągu ś/c w msc. Bydgoszcz ul. Szarych Szeregów i Planu 6-letniego. Zakres rzeczowy:

a) gazociągu ś/c dn 450 PE L= ok. 930 m;

a) projektu budowlanego (bez dokumentów zawartych w pkt b) – 2 egz. w formie papierowej;

b) projektu budowlanego (część formalna tj.: zgody, oświadczenia, umowy właścicieli działek, przez teren których przebiega sieć gazowa, wypisy z rejestru gruntów) – 2 egz. w formie papierowej;

c) projektu wykonawczego – 3 egz. w formie papierowej;

d) przedmiaru robót – 1 egz. w formie papierowej;

e) kosztorysu inwestorskiego – 1 egz. w formie papierowej;

f) projektu organizacji ruchu – 2 egz. w formie papierowej;

g) projektu odtworzenia nawierzchni – 2 egz. w formie papierowej. Projekt odtworzenia nawierzchni musi być uzgodniony z zarządcą drogi z dokładnym zakresem niezbędnej powierzchni do odbudowy (m2) i z podziałem na jej rodzaje, tj.: asfalt, kostka brukowa, nawierzchnia z płytek itp.;

2) Wersji elektronicznej na nośniku elektronicznym zawierającym dokumentację: składającej się z:

a) dokumentacji w wersji nieedytowalnej składającej się z plików zawierających kompletną dokumentację, treścią odzwierciedlającą wersje papierową;

b) wersji nieedytowalnej plików (PDF) dla ww. dokumentacji, która powinna zostać wykonana w następujący sposób:

• po zatwierdzeniu dokumentacji projektowej przez właściwy organ administracji budowlanej (z odpowiednimi klauzulami) należy ją zeskanować,

• pliki PDF powinny powstać na bazie plików edytowalnych, zeskanowanych dokumentów papierowych, które występowały tylko w wersji papierowej lub z plików, które już były dokumentami PDF (decyzje, oświadczenia, uzgodnienia, rysunki, atesty, aprobaty, protokoły, instrukcje itp.),

• plik PDF nie może być zabezpieczony przed wydrukiem ani nie może posiadać żadnego hasła,

• zawartość pliku PDF musi być czytelna, zeskanowana w odpowiedniej ostrości, należy zwrócić uwagę na czytelność pieczątek i podpisów.

Uwaga: Część formalna dokumentacji projektowej zawierająca zgody, oświadczenia, umowy właścicieli działek, przez teren których przebiega sieć gazowa, wypisy z rejestru gruntów itp. bezwzględnie musi stanowić odrębny katalog/plik;

c) Wersji edytowalnej dokumentacji projektowej, która powinna być sporządzona zgodnie z poniższym podziałem:

• część kosztowa (kosztorys inwestorski, zbiorcze zestawienie kosztów) – pliki *.ath i *.xml dla kosztorysu, *.doc(x) i *.xls(x) dla ZZKNośnik, przekazany zamawiającemu, nie może być zabezpieczony przed kopiowaniem;

d) Nośnik musi zostać opisany w sposób trwały i czytelny (np. poprzez nadruki, naklejki, technologie pozwalającą na wypalanie napisów lub obrazów na płytach itp.) z następującymi danymi:

— po zatwierdzeniu dokumentacji projektowej przez właściwy organ administracji budowlanej (z odpowiednimi klauzulami) należy ją zeskanować,

— pełna nazwa zadania,

— numer umowy zadania wraz z datą podpisania umowy,

— nazwa wykonawcy dokumentacji,

— miesiąc i rok opracowania dokumentacji,

— nr kolejnej wersji i data modyfikacji.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 30
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Oferta wraz z załącznikami oraz jednolity dokument pod rygorem nieważności powinny być sporządzone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, według wymogów określonych w pkt 8.4–8.11 SIWZ..

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1. nie podlegają wykluczeniu;

2. spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

2.1. posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku;

2.2. posiadają zdolności techniczne lub zawodowe – określone w pkt III.1.3 ogłoszenia;

2.3. znajdują się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej – określone w pkt III.1.2 ogłoszenia.

3. Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wyklucza wykonawcę na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1–8 Pzp z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 Pzp i art. 24 ust. 7–12 Pzp.

4. Wykaz obligatoryjnych oświadczeń i dokumentów składanych wraz z ofertą, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

4.1. formularz ofertowy – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ;

4.2. oświadczenie w formie jednolitego dokumentu, w zakresie wskazanym w SIWZ;

4.3. wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów, podpisane przez podmiot, którego dokumenty dotyczą;

4.4. w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia;

4.5. jeżeli wykonawca wskazuje, iż część zamówienia będzie wykonana przez podwykonawcę, przedkłada jednolity dokument podwykonawcy. W tym wypadku jednolity dokument powinien dotyczyć weryfikacji podstaw wykluczenia;

4.6. w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik, do oferty należy załączyć oryginał właściwego pełnomocnictwa, o ile umocowanie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają określone zdolności techniczne, zawodowe.

— wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 zamówienie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej, które odpowiada swoim rodzajem dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot zamówienia o długości przedmiotu zamówienia, poparte referencjami wystawionymi przez zlecającego, potwierdzającymi, że zostały wykonane z należytą starannością,

— wykonawca musi wykazać, że dysponuje co najmniej jedną osobą z uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych lub odpowiadającymi im ważnymi uprawnieniami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiadającymi aktualne zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

W przypadku osób, które uzyskały uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej posiadane uprawnienia muszą spełniać warunki określone w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Wykonawca w celu udowodnienia spełnienia warunku dysponowania osobą Projektanta wskaże osobę spełniającą ten warunek w wykazie, o którym mowa w punkcie 8.2.1.SIWZ

III.1.6)Depósitos y garantías exigidos:

Zamawiający na podstawie art. 138c ust. 1 pkt 3 ustawy odstępuje od obowiązku żądania wadium.

III.1.7)Principales condiciones de financiación y de pago y/o referencia a las disposiciones que las regulan:

Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą do wystawienia faktury końcowej jest sporządzony i podpisany bez zastrzeżeń przez strony protokół odbioru końcowego.

Podstawą do wystawienia faktury częściowej będzie podpisany bez zastrzeżeń przez strony protokół odbioru częściowego. Wykonawca wystawi fakturę VAT w terminie 7 dni od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru.

III.1.8)Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de operadores económicos adjudicataria del contrato:

Zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy w przypadku wyboru oferty wykonawców występujących wspólnie, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Warunki realizacji umowy określono we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ. Dopuszczalne zmiany umowy oraz warunki ich wprowadzenia zostały określone w SIWZ.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 06/11/2020
Hora local: 08:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 06/11/2020
Hora local: 08:30
Lugar:

Otwarcie ofert złożonych w formie elektronicznej nastąpi w:

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, 85-097 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 42, budynek „T”.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, to jest:

1.1. dokumentów wymienionych w punkcie 8.2. SIWZ;

1.2. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz odnośnie skazania za wykroczenie na kare aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 25 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Z zastrzeżeniem treści art. 133 ust. 4 ustawy, wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy;

1.3. zaświadczenia naczelnika właściwego urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składnia ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnymi, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

1.4. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

1.5. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

1.6. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

1.7. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

1.8. oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716);

1.9. oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;

1.10. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-678
País: Polonia
Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Szczegółowe informacje dotyczące terminów składania odwołań zawiera Uzp art.182.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-678
País: Polonia
Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020