Servicios - 452465-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Połaniec: Servicios de reparación y mantenimiento de maquinaria

2020/S 187-452465

Anuncio de adjudicación de contrato – sectores especiales

Resultados del procedimiento de contratación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna
Número de identificación fiscal: 866-000-14-29
Dirección postal: Zawada 26
Localidad: Połaniec
Código NUTS: PL722 Sandomiersko-jędrzejowski
Código postal: 28-221
País: Polonia
Persona de contacto: Daniel Kabata
Correo electrónico: daniel.kabata@enea.pl
Teléfono: +48 158656985
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://www.enea.pl/bip/zamowienia/platforma-zakupowa
Dirección del perfil de comprador: https://aukcje.eb2b.com.pl/
I.6)Principal actividad
Electricidad

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

„Utrzymanie i wykonanie remontów urządzeń cieplno-mechanicznych w Enea Elektrownia Połaniec S.A.”

Número de referencia: NZ/PZP/29/2020
II.1.2)Código CPV principal
50530000 Servicios de reparación y mantenimiento de maquinaria
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Zakres prac obejmuje konserwacje, utrzymanie, remonty oraz czynności kontrolno-pomiarowe urządzeń cieplno-mechanicznych:

1. siedmiu kotłów pyłowych opalanych węglem typu EP-650 oraz jednego kotła fluidalnego na biomasę typu CFB o wyd. 590 ton pary/h, urządzeń pomocniczych kotłów EP-650 – wentylatory, zespoły młynowe, pyłoprzewody, pompy, zbiorniki, zasobniki, elektrofiltry, stacje redukcyjne, armatura itp. oraz urządzeń pomocniczych kotła fluidalnego;

2. ośmiu turbozespołów typu 13 K215 wraz z urządzeniami pomocniczymi;

3. urządzeń pozablokowych: rozładunku, transportu i podawania węgla, przygotowania, rozładunku i transportu biomasy, urządzenia mazutowni;

4. urządzeń odsiarczania, odpopielania i odazotowania spalin, wraz z przynależnymi instalacjami;

5. urządzeń odprowadzenie żużla i popiołu;

6. członu ciepłowniczego, gospodarki wodno-ściekowej: pompownie, stacja DEMI i DRIM;

7. urządzeń i instalacji sprężonego powietrza;

w Enea Elektrownia Połaniec S.A.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL722 Sandomiersko-jędrzejowski
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Enea Elektrownia Połaniec S.A. z/s w Zawadzie 26, 28-230 Połaniec

II.2.4)Descripción del contrato:

Zakres Prac obejmuje konserwacje, utrzymanie, remonty oraz czynności kontrolno-pomiarowe urządzeń cieplno-mechanicznych:

1. siedmiu kotłów pyłowych opalanych węglem typu EP-650 oraz jednego kotła fluidalnego na biomasę typu CFB o wyd. 590 ton pary/h, urządzeń pomocniczych kotłów EP-650 – wentylatory, zespoły młynowe, pyłoprzewody, pompy, zbiorniki, zasobniki, elektrofiltry, stacje redukcyjne, armatura itp. oraz urządzeń pomocniczych kotła fluidalnego;

2. ośmiu turbozespołów typu 13 K215 wraz z urządzeniami pomocniczymi;

3. urządzeń pozablokowych: rozładunku, transportu i podawania węgla, przygotowania, rozładunku i transportu biomasy, urządzenia mazutowni;

4. urządzeń odsiarczania, odpopielania i odazotowania spalin, wraz z przynależnymi instalacjami;

5. urządzeń odprowadzenie żużla i popiołu;

6. członu ciepłowniczego, gospodarki wodno-ściekowej: pompownie, stacja DEMI i DRIM;

7. urządzeń i instalacji sprężonego powietrza;

w Enea Elektrownia Połaniec S.A.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Adjudicación de un contrato sin publicación previa de una convocatoria de licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea en los casos enumerados a continuación
  • Situación de extrema urgencia resultante de hechos imprevisibles para la entidad adjudicadora y con arreglo a las condiciones estrictas que se establecen en la Directiva
Explicación:

Zamawiający udzielił zamówienia w trybie z wolnej ręki, na podstawie art. 134 ust. 6 pkt 1 Pzp w związku z art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) na „Utrzymanie i wykonanie remontów urządzeń cieplno-mechanicznych w Enea Elektrownia Połaniec S.A.” nr NZ/PZP/29/2020. Umowa zawarta w trybie z wolnej ręki przewiduje wprowadzenie limitu czasowego jej obowiązywania -z chwilą wyłonienia nowego Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego, dotychczasowa umowa z wolnej ręki zostanie zakończona i zastąpiona przez właściwy kontrakt.

Udzielenie zamówienia z wolnej ręki jest konieczne ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia.

Pilna konieczność udzielenia zamówienia wynika z konieczności zabezpieczenia możliwości wykonywania konserwacji, utrzymania, remontów oraz czynności kontrolno-pomiarowych urządzeń cieplno-mechanicznych, do czasu skutecznego rozstrzygnięcia nowego postępowania przetargowego na ten zakres prac (planowany termin zawarcia umowy to listopad 2020 r.). Prace objęte umową są to prace, które służą utrzymaniu w sprawności urządzeń cieplno-mechanicznych, a co za tym idzie, umożliwiają bezpieczną pracę bloków energetycznych. Usługi te, z uwagi na uwarunkowania techniczne, BHP, prawne i organizacyjne, muszą być zapewniane stale. W przypadku braku zapewnienia stałego świadczenia tych usług może nastąpić wyłączenie urządzeń bloku energetycznego, co skutkować będzie wstrzymaniem dostarczania energii elektrycznej do sieci.

IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio periódico indicativo

Apartado V: Adjudicación de contrato

Denominación:

„Utrzymanie i wykonanie remontów urządzeń cieplno-mechanicznych w Enea Połaniec S.A.”

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
11/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Elporem i Elpoautomatyka Sp. z o.o.
Número de identificación fiscal: KRS 0000144290; NIP: 8661601479
Dirección postal: Zawada 26
Localidad: Połaniec
Código NUTS: PL722 Sandomiersko-jędrzejowski
Código postal: 28-230
País: Polonia
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
V.2.5)Información sobre la subcontratación
Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación
V.2.6)Precio pagado por las compras de ocasión

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Zgodnie z art. 182 ust. 4 ustawy Pzp w odniesieniu do postępowań unijnych, w sytuacji, gdy zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo

b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020