Servicios - 452496-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Połaniec: Servicios de reparación y mantenimiento de maquinaria

2020/S 187-452496

Anuncio de adjudicación de contrato – sectores especiales

Resultados del procedimiento de contratación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna
Dirección postal: Zawada 26
Localidad: Połaniec
Código NUTS: PL72 Świętokrzyskie
Código postal: 28-230
País: Polonia
Persona de contacto: Katarzyna Bąk-Mazur
Correo electrónico: katarzyna.bak-mazur@enea.pl
Teléfono: +48 158656471
Fax: +48 158656688
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://www.enea.pl/pl/enea-polaniec
I.6)Principal actividad
Electricidad

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Utrzymanie i remonty urządzeń elektroenergetycznych w Enea Elektrownia Połaniec S.A. w okresie 3 miesięcy od podpisania umowy

II.1.2)Código CPV principal
50530000 Servicios de reparación y mantenimiento de maquinaria
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Utrzymanie i remonty urządzeń elektroenergetycznych w Enea Elektrownia Połaniec S.A.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido) (¿Acepta su publicación? sí)
Valor IVA excluido: 1 516 933.80 PLN
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
65410000 Explotación de una central eléctrica
42950000 Partes de máquinas de uso general
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL72 Świętokrzyskie
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Enea Elektrownia Połaniec S.A. Zawada 26, 28-230 Połaniec

II.2.4)Descripción del contrato:

1.2.1. Utrzymanie poprzez przeglądy, konserwację, usuwanie usterek i awarii instalacji, urządzeń elektroenergetycznych na ośmiu blokach energetycznych oraz obiektach pozablokowych wraz z instalacjami pomocniczymi, w tym:

1.2.1.1. generatory, transformatory, rozdzielnie, wzbudnice;

1.2.1.2. wyłączniki, rozłączniki, odłączniki, zwieracze, uziemniki;

1.2.1.3. urządzenia i aparatura układu wyprowadzenia mocy z bloków energetycznych;

1.2.1.4. silniki 6kV, 0,4kV i sterowane falownikami, agregaty prądotwórcze;

1.2.1.5. prostowniki, baterie akumulatorowe, UPS-y;

1.2.1.6. pozostała infrastruktura elektroenergetyczna i elektryczna rozumiana jako całość połączonych sieci przewodzących, zespołów urządzeń oraz obiektów przynależnych do Enea Elektrownia Połaniec S.A.

1.2.2. Utrzymanie w tym przeglądy, konserwację, usuwanie usterek i awarii instalacji oraz urządzeń elektrycznych w obiektach administracyjnych.

1.2.3. Utrzymanie porządku i czystości w pomieszczeniach oraz terenach ruchu elektrycznego.

1.2.4. Remonty bieżące i planowe, badania, pomiary elektryczne oraz przeciwporażeniowe instalacji i urządzeń elektroenergetycznych na: ośmiu bloków energetycznych wraz z instalacjami pomocniczymi oraz obiektach pozablokowych: rozładunku, transportu i podawania węgla; mazutowni; przygotowania, rozładunku i transportu biomasy; odsiarczania, odpopielania i odazotowania spalin; odprowadzenia, składowania żużla i popiołu; zakładu przeróbki kamienia wapiennego; członów ciepłowniczych; instalacji sprężonego powietrza; gospodarki wodno-ściekowej; instalacji rozładunku magazynowania i podawania amoniaku DRIM oraz obiektów administracyjnych.

1.2.5. Usuwanie skutków awarii instalacji i urządzeń elektroenergetycznych oraz elektrycznych eksploatowanych w Enea Elektrownia Połaniec S.A.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Adjudicación de un contrato sin publicación previa de una convocatoria de licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea en los casos enumerados a continuación
  • Situación de extrema urgencia resultante de hechos imprevisibles para la entidad adjudicadora y con arreglo a las condiciones estrictas que se establecen en la Directiva
Explicación:

Zamawiający, posiadający od 14.3.2017 status zamawiającego sektorowego, uchwałą podjętą 3.9.2020 wszczął postępowanie w trybie z wolnej ręki na „Utrzymanie i remonty urządzeń elektroenergetycznych w Enea Elektrownia Połaniec S.A. w okresie 3 miesięcy od podpisania umowy”, w Enea Elektrownia Połaniec S.A. jednakże nie dłużej niż do dnia rozpoczęcia realizacji umowy zawartej w ramach postępowania nr NZ/PZP/23/2020.

Podstawą prawną dla podjęcia decyzji o wszczęciu postępowania jest art. art. 67 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 134 ust. 6 pkt 1 ustawy.

Zdaniem Zamawiającego udzielenie zamówienia z wolnej ręki jest konieczne ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia.

IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio periódico indicativo

Apartado V: Adjudicación de contrato

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
17/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Elporem i Elpoautomatyka sp. z o.o.
Dirección postal: Zawada 26
Localidad: Połaniec
Código NUTS: PL72 Świętokrzyskie
Código postal: 28-230
País: Polonia
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido) (¿Acepta su publicación? sí)
Valor total del contrato/lote: 1 516 933.80 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación
V.2.6)Precio pagado por las compras de ocasión

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020