Servicios - 452509-2020

25/09/2020    S187

Rumanía-Piatra Neamț: Estudio de viabilidad, servicios de asesoramiento, análisis

2020/S 187-452509

Anuncio de adjudicación de contrato – sectores especiales

Resultados del procedimiento de contratación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Compania Județeană Apa Serv S.A. Neamț
Número de identificación fiscal: RO15346437
Dirección postal: Str. Locotenent Drăghiescu nr. 20
Localidad: Piatra Neamț
Código NUTS: RO214 Neamţ
Código postal: 610125
País: Rumania
Persona de contacto: Ștefan Gaburoi
Correo electrónico: office@apaserv.eu
Teléfono: +40 233233340-540
Fax: +40 233218937
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.apaserv.eu
Dirección del perfil de comprador: www.e-licitatie.ro
I.6)Principal actividad
Agua

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Asistenţă tehnică pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare, revizuirea documentelor suport şi pregătirea documentaţiilor de atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Neamţ în perioada 2014‐2020

Número de referencia: ATPOIM
II.1.2)Código CPV principal
71241000 Estudio de viabilidad, servicios de asesoramiento, análisis
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Asistenţă tehnică pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare, revizuirea documentelor suport şi pregătirea documentaţiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Neamţ în perioada 2014‐2020 se va desfasura conform documentatiei tehnice anexate. Scopul proiectului îl reprezintă continuarea strategiei județene pentru dezvoltarea sectorului de apa si canal, in vederea îndeplinirii obligațiilor asumate de Romania prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeana. Proiectul de investiții are ca obiectiv general îmbunătățirea infrastructurii in sectorul de apa si canal din județul Neamt, Romania, in vederea îndeplinirii obligațiilor de conformare cu angajamentele de tranziție si cu obiectivele intermediare convenite intre Comisia Europeana si Guvernul României, pentru implementarea Directivei 98/83/CE cu privire la calitatea apei destinate consumului uman. Obiectivul general al contractului de asistență tehnică consta in furnizarea de servicii specializate de proiectare, management de proiect pe toată durata de implementare a contractului. Contractul de asistenta tehnica are urmatoarele obiective specifice si componente principale:

Principalele activitati ale Prestatorului, fara a se limita la acestea vor consta în:

1.Realizarea aplicatiei de finantare, revizuirea si completarea documentelor suport,

2.Realizarea documentatiilor de atribuire, inclusiv sprijin pe parcursul procesului de atribuire a contractelor;

3.Desfasurarea a doua seminarii.

4.Realizarea publicitatii adecvate in cadrul proiectului „Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuirepentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Neamt, in perioada 2014-2020”.

5.Intocmirea raportului final de inchidere a proiectului „Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Neamt, in perioada 2014-2020”,

Conform cerintelor caietului de sarcini si documentatiei de atribuire publicate.

Livrabilele Asistentei Tehnice:

1.Elaborare documentatii de avize, acorduri, aprobari,

2.Actualizare analiza cost - beneficiu,

3.Actualizare analiza institutionala,

4.Actualizare strategie gestionare namol,

5.Evaluarea impactului asupra mediului (evaluarea adecvata, daca se solicita, evaluarea riscurilor legate de schimbarile climatice),

6.Elaborare studiu privind descarcarile de ape uzate industriale,

7.Elaborare strategie de achizitie,

8.STUDIU DE FEZABILITATE FINAL,

9.Sprijin în procesul de evaluare a aplicatiei de finantare până la aprobarea finală (inclusiv prin finalizarea formularului aplicaţiei de finanţare),

10.Elaborarea proiectelor tehnice CL1 si CL2 conform HG 907/2016 si a detaliilor de executie inclusiv documentatiile pentru obtinerea tuturor avizelor si documentatia pentru Autorizatia de Constructie,

11.Elaborare documentatiilor de atribuire aferente CL 1 si CL2,

12.Sprijin pe parcursul procesului de atribuire aferente CL 1 si CL2,

13.Studiu privind identificarea unor masuri pentru atenuarea influentelor negative asupra sistemului de apa – apa uzata ca urmare a schimbarilor climatice,

14.Organizare seminar pentru prezentarea SF-ului,

15.Elaborarea proiectelor tehnice aferente CL3, CL4 si CL5 conform HG 907/2016 si a detaliilor de executie inclusiv documentatiile pentru obtinerea tuturor avizelor si documentatia pentru Autorizatia de Constructie,

16.Elaborarea documentatiilor de atribuire aferente CL3, CL4 si CL5,

17.Sprijin pe parcursul procesului de atribuire aferente CL 3, CL4 si CL5,

18.Elaborarea proiectelor tehnice aferente CL6, CL7 si CL8 conform HG907/2016 si a detaliilor de executie inclusiv documentatiile pentru obtinerea tuturor avizelor si documentatia pentru Autorizatia de Constructie,

19.Elaborarea documentatiilor de atribuire aferente CL 6, CL7 si CL8,

20.Sprijin pe parcursul ... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido) (¿Acepta su publicación? sí)
Valor IVA excluido: 7 049 000.00 RON
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
71313400 Evaluación del impacto ambiental para la construcción
71322100 Servicios de estudio de dimensiones para obras de ingeniería civil
71322200 Servicios de diseño de tuberías
72221000 Servicios de consultoría en análisis empresarial
72224000 Servicios de consultoría en gestión de proyectos
79418000 Servicios de consultoría en aprovisionamiento
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO214 Neamţ
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Judetul Neamt

II.2.4)Descripción del contrato:

Serviciul ce face obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit face parte din PAAS 2020 pentru Proiectul POIM, pozitia 1 si are codul unic de identificare ATPOIM. Procedura de achizitie aleasa este de licitatie deschisa, on line, fara etapa finala licitatie electronica. Alegerea acestei proceduri este in conformitate cu art.12, alin.(1), litera a) din Legea 99/2016, valoarea estimata a contractului ce urmeaza a fi atribuit fiind de 7.100.000 RON fara TVA, mai mare decat pragul de 2.001.114 RON fara TVA. In acest sens a fost publicat in SICAP anuntul de intentie PI1001335/02.04.2020 transmis la JOUE.

Asistenţa tehnică pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare, revizuirea documentelor suport şi pregătirea documentaţiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Neamţ în perioada 2014‐2020 va avea in vedere constrângerile și complexitatile asociate achizitiei. Gradul de complexitate a serviciului solicitat este mare, intrucat noul Prestator trebuie sa continue asistenta tehnica inceputa de alt Prestator a carui contract a fost reziliat. Prestatorul va implementa toate cerintele din caietul de sarcini si documentatia de atribuire publicata, va presta activitatile precizate, fara a se limita la acestea si va furniza livrabilele aferente contractului la termenele ofertate si precizate in caietul de sarcini.

Descrierea serviciilor care urmează să fie achiziționate - destinația achiziției prin care urmează a fi satisfăcută necesitatea:

Realizarea unui interes public,

Asigurarea funcționării Companiei Judetene Apa Serv SA Neamt, în vederea îndeplinirii misiunii/obiectivelor pentru care aceasta a fost înființată.

Fundamentarea necesității

Achiziția contractului de servicii - „Asistenţă tehnică pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare, revizuirea documentiei suport şi pregătirea documentaţiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Neamţ în perioada 2014‐2020’’, în scopul asigurării îndeplinirii în condiții de legalitate a Contractul de Finanțare privind Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM - Dezvoltarea infrastructurii Integrate de apă și apă uzată).

Beneficiarul serviciilor, Compania Judetene Apa Serv SA Neamt consideră necesară achiziționarea serviciilor de consultanță în vederea pregătirii documentelor necesare implementării cu succes a PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL NEAMT, deoarece în calitate de Operator Regional are mandate din partea ADI AQUA Neamt de a achiziționa serviciile de consultanță și de a coordona în mod activ implementarea proiectului.

A fost elaborat un Caiet de sarcini, parte integrantă a documentației de atribuire în care sunt cuprinse toate informațiile necesare referitoare la obiectivele generale, specifice, rezumatul asistenței tehnice, rezultate așteptate și livrabile și obiectivele, rezultatele și livrabilele aferente activităților de consultanță. Prin organizarea acestei proceduri de atribuire, beneficiarul dorește să achiziționeze servicii de consultanță integrate de un înalt nivel profesional, care să contribuie printr-un parteneriat activ și corect la finalizarea cu succes a proiectului.

Având în vedere complexitatea serviciilor ce urmează a fi achiziționate beneficiarul solicită operatorilor economici interesați să analizeze cu diligență documentația de atribuire, să solicite cu interes orice informație privind aspecte de clarificat și să elaboreze oferte tehnice corecte și complete.

Necesitatea identificată - „Asistenţă tehnică pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare, revizuirea documentatiei suport şi pregătirea documentaţiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Neamţ în perioada 2014‐2020’’.

Obiectivul/obiectivele proiectului la îndeplinirea căruia/cărora contribuie satisfacerea necesității și legătura cu Compania Judeteana Apa Serv SA Neamt - Reducerea pierderilor de apă, îmbunătățirea calității apei potabile distribuită către populație. Obiectivele specifice ale Asistentei Tehnice sunt:

Pregatirea aplicatiei de finantare şi revizuirea documentelor suport (Studiu de Fezabilitate, Analiză Cost Beneficiu, Evaluarea Impactului asupra Mediului, si “evaluarea riscurilor legate de schimbarile climatice consideratii privind adaptarea si reducerea acestora si rezistenta in caz de dezastru, care ar trebui de asemenea sa fie luate in considerare de proiect”);

Se va realiza actualizarea LIP în funcţie de forma aprobată în cadrul aplicaţiei de finanţare.

Asigurarea sprijinului necesar pe parcursul evaluării fezabilitatii proiectului propus (tehnica, economica, financiara, mediu, etc.);

Realizarea documentatiilor de atribuire pentru contractele de lucrari si servicii rezultate din planul de achizitii care trebuie sa fie parte a studiului de fezabilitate, inclusiv acordarea de sprijin in procesul de licitare contractare;

Organizarea a doua seminarii de prezentare a Studiului de Fezabilitate aprobat de Autoritatea de Management si a Documentatiilor de atribuire;

Realizarea publicitatii adecvate in cadrul proiectului „Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuirepentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Neamt, in perioada 2014-2020”.

Obiectivul/obiectivele din strategia locală/regională/națională la a cărei realizare contribuie satisfacerea necesității și cum - Reducerea consumului de apă (obiectiv strategic din Strategia națională a României privind schimbările climatice 2013-2020) precum și obiective specifice din Strategia de dezvoltare locală la nivelul județului Neamt și/sau alte strategii.

Beneficii/rezultate care urmează a fi obținute după satisfacerea necesității sau problemele care vor fi rezolvate după satisfacerea necesității ca urmare a atingerii obiectivelor propuse:

1.Asigurarea furnizării de apă potabilă corespunzătoare (cantitativ și calitativ) standardelor / creșterea gradului de acoperire a populației din județ cu servicii se alimentare cu apă / îmbunătățirea calității mediului / contribuție la asigurarea sănătății populației prin reducerea riscului contaminării / realizarea de economii de către utilizatori / îmbunătățirea calității vieții populației deservite prin accesul la servicii sigure și eficiente.

2.Creșterea eficienței activității entitatii contractante.

Implementarea in bune conditii a acestui Contract trebuie sa conduca la urmatoarele rezultate:

Beneficiarul a depus aplicatia de finantare si documentele suport la autoritatile nationale si/sau comunitare competente iar aceasta a fost evaluata si aprobata,

Beneficiarul este organizat in mod eficient si are creata o structura capabila sa implementeze cu succes Proiectul,

Elaborarea documentatiilor de atribuire, conform legislatiei nationale, pentru contractele din cadrul proiectului, cu respectarea cererii de finantare si a studiului de fezabilitate aprobate de catre A.M.,

Proiectul aprobat promoveza masuri concrete de adaptabilitate la schimbarile climatice prin construirea unei infrastructuri durabile,

Contractele propuse in cadrul Proiectului au fost licitate in conformitate cu graficul de implementare a proiectului, OR beneficiind de suport pe perioada de derulare a licitatiei/licitatiilor,

Două seminarii organizate: unul pentru prezentarea Studiului de Fezabilitate si a altul pentru prezentarea Documentatiilor de atribuire,

Intocmirea raportului final de inchidere a proiectului „Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Neamt, in perioada 2014-2020”.

Având in vedere necesitatea descrisă apreciem că modalitatea efectivă de satisfacere a necesității este încheierea unui contract de servicii “Asistenţă tehnică pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare, revizuirea documentatiei suport şi pregătirea documentaţiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Neamţ în perioada 2014‐2020”.

Premisele considerate sunt:

OR si ADI conlucreaza eficient pentru implementarea Proiectului avand in permanenta sprijinul autoritatilor locale.

Departamentele OR sunt deschise pentru colaborarea eficienta cu UIP si AT, inclusiv in ceea ce priveste respectarea recomandarilor primite din partea acesteia din urma;

Intre CAT si UIP vor exista relatii de cooperare bune.

Cerintele specifice impuse prin Contractul de finantare sunt indeplinite la timp de catre CAT;

Masuri de pregatire la un inalt standard de calitate (masuratori, investigatii de teren) pentru elaborarea proiectelor sunt luate in mod profesionist de catre CAT;

Datele si informatiile relevante in responsabilitatea Beneficiarului sunt puse la dispozitie in timp util de catre acesta;

Disponibilitatea si capacitatea de a plati a populatiei sunt avute in vedere la stadiul incipient al proiectului.

Existenta pe teritoriul Romaniei a situatiei de urgenta declarata oficial.

Termenul de prestare a serviciilor este de minim 24 luni.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Descriere: Componenta tehnica Se vor contabiliza contractele care probează experiență specifica prezentate de fiecare ofertant pentru fiecare expert principal, prezentate in plus fata de cerințele minime incluse la experiență profesionala specifica descrisă la cap 7.2.1- Experți principali, din cadrul Caietului de Sarcini. / Ponderación: 63
Precio - Ponderación: 37
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Program Operational Infrastructura Mare - Axa Prioritara 3 si din sumele prevazute a se aloca de la bugetul de stat si de la bugetele locale

II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 077-182997
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio periódico indicativo

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 15910/743
Denominación:

Asistenţă tehnică pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare, revizuirea documentelor suport şi pregătirea documentaţiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Neamţ în perioada 2014‐2020

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
18/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 2
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Asocierea PRO TOBY SRL& S.C. Ecoapa Design S.R.L. prin lider de asociere SC Pro Toby SRL
Número de identificación fiscal: RO 5185767
Dirección postal: Strada Sos.Pacurari, Nr. 138
Localidad: Iasi
Código NUTS: RO213 Iaşi
País: Rumania
Correo electrónico: office@protoby.ro
Teléfono: +40 232272434
Fax: +40 232272434
Dirección de internet: http://www.protoby.ro
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido) (¿Acepta su publicación? sí)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 7 100 000.00 RON
Valor total del contrato/lote: 7 049 000.00 RON
V.2.5)Información sobre la subcontratación
Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación
Valor o porcentaje que se prevé subcontratar a terceros
Valor IVA excluido: 108 985 000.00 RON
Breve descripción de la parte del contrato que se subcontratará:

Subcontractantul Otraner SRL 10.71 %, conform acordului de subcontractare

Subcontractantul Terra Solutions Services SRL 4.643 %, conform acordului de subcontractare

V.2.6)Precio pagado por las compras de ocasión

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Dirección postal: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localidad: Bucureşti
Código postal: 030084
País: Rumania
Correo electrónico: office@cnsc.ro
Teléfono: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Dirección de internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Compartiment juridic din cadrul Companiei Judeţene Apa Serv S.A.
Dirección postal: Str. Locotenent Drăghiescu nr. 20
Localidad: Piatra Neamț
Código postal: 610125
País: Rumania
Correo electrónico: office@apaserv.eu
Teléfono: +040 233233340
Fax: +040 33218937
Dirección de internet: www.apaserv.eu
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020