Servicios - 452543-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Varsovia: Estudio de viabilidad, servicios de asesoramiento, análisis

2020/S 187-452543

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Servicios

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2020/S 155-380262)

Base jurídica:
Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Número de identificación fiscal: PL
Dirección postal: ul. Targowa 74
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 03-734
País: Polonia
Persona de contacto: Ewa Wróbel – PKP PLK S.A., Centrum Realizacji Inwestycji Region Centralny, ul. Chodakowska 50, 03-816 Warszawa
Correo electrónico: ewa.wrobel@plk-sa.pl
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://plk-sa.pl
Dirección del perfil de comprador: https://platformazakupowa.plk-sa.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu pn. „Podniesienie prędkości na Centralnej Magistrali Kolejowej” w ramach ogólnego projektu pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 4 – CMK, etap II”

Número de referencia: IREZA1u-216-45/20
II.1.2)Código CPV principal
71241000 Estudio de viabilidad, servicios de asesoramiento, análisis
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu pn. „Podniesienie prędkości na Centralnej Magistrali Kolejowej” w ramach ogólnego projektu pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 4 – Centralna Magistrala Kolejowa etap II”.

Uwaga:

ze względu na ograniczoną liczbę znaków w formularzu ogłoszenia o zamówieniu, szczegółowe informacje dotyczące w szczególności:

— formy oraz sposobu złożenia oferty,

— rodzajów i formy dokumentów oraz oświadczeń składanych wraz z ofertą jak i w toku postępowania na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia oraz potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu,

— kryteriów oceny ofert i ich znaczenia,

znajdują się w Instrukcji dla Wykonawców (IDW) – tom I SIWZ dostępnej na stronie: http://platformazakupowa.plk-sa.pl

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 155-380262

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 23/09/2020
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 07/10/2020
Hora local: 10:00
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 23/09/2020
Hora local: 11:00
Léase:
Fecha: 07/10/2020
Hora local: 11:00
VII.2)Otras informaciones adicionales: