Suministros - 452587-2020

Mostrar versión reducida

25/09/2020    S187

Polska-Kraków: Części statków powietrznych

2020/S 187-452587

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

Dostawy

Dyrektywa 2009/81/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: 8. Baza Lotnictwa Transportowego
Adres pocztowy: Kraków-Balice
Miejscowość: Kraków
Kod pocztowy: 30-901
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Wydmańska
E-mail: balice.zamowienia@ron.mil.pl
Tel.: +48 261136197
Faks: +48 261136280

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: www.8bltr.wp.mil.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: jednostka wojskowa
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Obrona
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Dostawa technicznych środków materiałowych do statków powietrznych, silników turbośmigłowych, symulatora lotów oraz hełmów lotniczych i radiostacji ratowniczych, nr sprawy: 10/O/STL/2020
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Balice.

Kod NUTS PL214 Krakowski

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa technicznych środków materiałowych do samolotów C-295M, M28B/PT z awioniką Glass Cockpit, silników turbośmigłowych Pratt & Whitney typu PW-127G, symulatora lotów CAE samolotu C-295M, śmigłowców Mi-8 oraz technicznych środków materiałowych do hełmów lotniczych HGU-55/P i radiostacji ratowniczych AN/PRC-112G z podziałem na 52 zadania.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

34731000 Części statków powietrznych, 34731500 Części silników statków powietrznych, 34731700 Części śmigłowców, 34731800 Opony do statków powietrznych, 34741000 Wyposażenie statków powietrznych

II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
Ograniczona
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. cena. Waga 94
2. gwarancja. Waga 6
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
10/O/STL/2020
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2020/S 091-218376 z dnia 11.5.2020

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: Dostawa technicznych środków materiałowych do statków powietrznych, silników turbośmigłowych, symulatora lotów oraz hełmów lotniczych i radiostacji ratowniczych, nr sprawy: 10/O/STL/2020 Część nr: 1 - Nazwa: Akumulator 40109-1 – C-295M
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
2.9.2020
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 9
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 0
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: Transfactor sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Cyranowska 19a
Miejscowość: Mielec
Kod pocztowy: 39-200
Państwo: Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 87 238,43 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 80 325,20 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 2 - Nazwa: Gumowy element przeciwoblodzeniowy wlotu silnika 51SP198-3 – C-295M
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
V.2)Informacje o ofertach
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Część nr: 3 - Nazwa: Żarówka 55-1753-1 – C-295M
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
2.9.2020
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 6
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 0
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: Fin sp. z o.o.
Adres pocztowy: al. Krakowska 110/114
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-256
Państwo: Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 13 950,00 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 4 - Nazwa: Żarówka 46-2490-1 – C-295M
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
2.9.2020
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 0
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: Ankol sp. z o.o.
Adres pocztowy: Chorzelów 244
Miejscowość: Chorzelów
Kod pocztowy: 39-331
Państwo: Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 249 660,16 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 320 000,00 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 5 - Nazwa: Ogniwo 55-1346-1 – C-295M
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
2.9.2020
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 0
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: Airbus Poland S.A.
Adres pocztowy: al. Krakowska 110/114
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-256
Państwo: Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 730 198,92 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 128 952,00 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 6 - Nazwa: Wycieraczka 2315M9-3 lub XW20257H16 – C-295M
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
2.9.2020
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 8
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 0
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: Megmar Logistics & Consulting sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 10
Miejscowość: Kutno
Kod pocztowy: 99-300
Państwo: Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 29 010,12 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 27 730,08 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 7 - Nazwa: Elementy śmigła 820522-1 – C-295M
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
2.9.2020
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 6
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 0
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: Airbus Poland S.A.
Adres pocztowy: al. Krakowska 110/114
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-256

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 94 639,85 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 24 880,00 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 8 - Nazwa: Uszczelka 502833A – C-295M
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
V.2)Informacje o ofertach
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Część nr: 9 - Nazwa: Uszczelka 580384-5 – C-295M
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
2.9.2020
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 9
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 0
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: Airbus Poland S.A.
Adres pocztowy: al. Krakowska 110/114
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-256

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 98 673,33 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 76 500,00 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 10 - Nazwa: Szczotka węglowa 820516-1 – C-295M
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
2.9.2020
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 0
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: Ankol sp. z o.o.
Adres pocztowy: Chorzelów 244
Miejscowość: Chorzelów
Kod pocztowy: 39-331
Państwo: Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 138 935,33 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 132 800,00 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 11 - Nazwa: Szczotka węglowa P601952 – C-295M
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
2.9.2020
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 10
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 0
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: Ankol sp. z o.o.
Adres pocztowy: Chorzelów 244
Miejscowość: Chorzelów
Kod pocztowy: 39-331
Państwo: Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 95 490,23 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 80 000,00 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 12 - Nazwa: Światło pozycyjne A2064-14-1683 – C-295M
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
2.9.2020
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 7
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 0
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: Airbus Poland S.A.
Adres pocztowy: al. Krakowska 110/114
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-256
Państwo: Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 5 473,20 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 3 138,00 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 13 - Nazwa: Osłony świateł – C-295M
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
3.9.2020
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 0
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: Parasnake Arkadiusz Szewczyk
Adres pocztowy: ul. Żeromskiego 30
Miejscowość: Kielce
Kod pocztowy: 25-370
Państwo: Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 22 958,66 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 26 304,39 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 14 - Nazwa: Uchwyt do zawieszania 118050 – C-295M
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
3.9.2020
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 0
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: Parasnake Arkadiusz Szewczyk
Adres pocztowy: ul. Żeromskiego 30
Miejscowość: Kielce
Kod pocztowy: 25-370
Państwo: Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 36 497,17 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 40 074,31 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 15 - Nazwa: Wkładka filtracyjna QA07646 lub CE100270C2501 – C-295M
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
2.9.2020
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 0
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: Ankol sp. z o.o.
Adres pocztowy: Chorzelów 244
Miejscowość: Chorzelów
Kod pocztowy: 39-331
Państwo: Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 90 036,00 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 66 300,00 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 16 - Nazwa: Żarówki – C-295M / Symulator C-295M
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
2.9.2020
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 0
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: ASMG sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Jagiellońska 23/9
Miejscowość: Rzeszów
Kod pocztowy: 35-025

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 3 296,29 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 787,89 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 17 - Nazwa: Złączka 56A002-105 lub 815113-3 – C-295M
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
V.2)Informacje o ofertach
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Część nr: 18 - Nazwa: Złącze proste 56A002-101 lub 815113-1 – C-295M
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
V.2)Informacje o ofertach
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Część nr: 19 - Nazwa: Zawleczki – C-295M
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
2.9.2020
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 7
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 0
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: ASMG sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Jagiellońska 23/9
Miejscowość: Rzeszów
Kod pocztowy: 35-025

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 6 717,32 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 656,67 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 20 - Nazwa: Śruby, podkładki i nakrętki – C-295M
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
2.9.2020
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 0
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: Ankol sp. z o.o.
Adres pocztowy: Chorzelów 244
Miejscowość: Chorzelów
Kod pocztowy: 39-331
Państwo: Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 10 195,13 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 10 790,65 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 21 - Nazwa: Elementy drobne – C-295M
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
2.9.2020
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 0
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: Ankol sp. z o.o.
Adres pocztowy: Chorzelów 244
Miejscowość: Chorzelów
Kod pocztowy: 39-331
Państwo: Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 15 162,77 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 12 308,93 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 22 - Nazwa: Filtry silnika turbośmigłowego P&W PW-127G – C-295M
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
2.9.2020
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 8
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 0
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: fin sp. z o.o.
Adres pocztowy: al. Krakowska 110/114
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-256
Państwo: Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 381 208,46 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 306 080,00 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 23 - Nazwa: Elementy silnika turbośmigłowego P&W PW127G – C-295M
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
2.9.2020
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 7
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 0
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: Fin sp. z o.o.
Adres pocztowy: al. Krakowska 110/114
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-256
Państwo: Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 149 233,76 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 148 580,00 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 24 - Nazwa: Zatrzask H2738-3 – C-295M
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
2.9.2020
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 7
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 0
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: Airbus Poland S.A.
Adres pocztowy: al. Krakowska 110/114
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-256
Państwo: Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 222 501,42 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 69 580,00 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 25 - Nazwa: Przełącznik pięciopołożeniowy C530-23-030 lub 655900200 – C-295M
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
2.9.2020
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 0
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: Megmar Logistics & Consulting sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 10
Miejscowość: Kutno
Kod pocztowy: 99-300

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 27 414,90 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 19 843,44 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 26 - Nazwa: Podkładka pod antenę 10-500-11A6 lub AG844000-28 – C-295M
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
2.9.2020
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 6
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 0
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: Ankol sp. z o.o.
Adres pocztowy: Chorzelów 244
Miejscowość: Chorzelów
Kod pocztowy: 39-331
Państwo: Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 9 186,30 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 6 125,00 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 27 - Nazwa: Przekaźniki – C-295M
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
2.9.2020
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 0
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: Ankol sp. z o.o.
Adres pocztowy: Chorzelów 244
Miejscowość: Chorzelów
Kod pocztowy: 39-331
Państwo: Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 6 494,73 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 6 560,00 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 28 - Nazwa: Żarówki NVG – M28B/PT GC
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
2.9.2020
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 0
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: Ankol sp. z o.o.
Adres pocztowy: Chorzelów 244
Miejscowość: Chorzelów
Kod pocztowy: 39-331
Państwo: Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 121 959,01 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 101 560,00 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 29 - Nazwa: Elementy sygnalizacji – M28B/PT GC
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
V.2)Informacje o ofertach
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Część nr: 30 - Nazwa: Elementy śmigła Hartzell – M28B/PT GC
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
2.9.2020
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 6
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 0
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: Ankol sp. z o.o.
Adres pocztowy: Chorzelów 244
Miejscowość: Chorzelów
Kod pocztowy: 39-331
Państwo: Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 749,91 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 2 100,00 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 31 - Nazwa: Elementy instalacji odlodzeniowej śmigła Hartzell – M28B/PT GC
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
2.9.2020
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 8
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 0
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: Proatv Anna Zezyk
Adres pocztowy: ul. Lipowa 8
Miejscowość: Bielawa
Kod pocztowy: 05-520
Państwo: Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 36 576,84 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 31 463,63 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 32 - Nazwa: Baterie nadajnika ELT 503 – C-295M / M28B/PT GC
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
2.9.2020
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 9
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 0
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: Transfactor sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Cyranowska 19a
Miejscowość: Mielec
Kod pocztowy: 39-200
Państwo: Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 11 471,29 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 10 980,00 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 33 - Nazwa: Przetwornik ruchu 876-4115 – M28B/PT GC
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
2.9.2020
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 6
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 0
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: Megmar Logistics & Consulting sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 10
Miejscowość: Kutno
Kod pocztowy: 99-300
Państwo: Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 153 028,45 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 87 540,81 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 34 - Nazwa: Sygnalizator reszty paliwa SRP-1 – M28B/PT GC
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
2.9.2020
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 0
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: Transfactor sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Cyranowska 19a
Miejscowość: Mielec
Kod pocztowy: 39-200
Państwo: Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 25 382,39 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 11 660,00 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 35 - Nazwa: Przełącznik PKN-117-3B/ZW – M28B/PT GC
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
2.9.2020
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 0
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: Transfactor sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Cyranowska 19a
Miejscowość: Mielec
Kod pocztowy: 39-200
Państwo: Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 11 139,08 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 8 700,00 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 36 - Nazwa: Żarówka reflektora ŁFSM 27-450-250 lub ŁFŁ-27-450-250 – M28B/PT GC
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
2.9.2020
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 0
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: Transfactor sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Cyranowska 19a
Miejscowość: Mielec
Kod pocztowy: 39-200
Państwo: Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 17 292,96 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 24 195,12 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 37 - Nazwa: Zasilacz PS-855M 501-1712-04 – M28B/PT GC
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
2.9.2020
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 0
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: Ankol sp. z o.o.
Adres pocztowy: Chorzelów 244
Miejscowość: Chorzelów
Kod pocztowy: 39-331
Państwo: Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 58 162,08 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 96 000,00 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 38 - Nazwa: Lampki sygnalizacyjnE – M28B/PT GC
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
2.9.2020
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 0
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: Fin sp. z o.o.
Adres pocztowy: al. Krakowska 110/114
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-256
Państwo: Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 10 234,44 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 7 050,00 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 39 - Nazwa: Diody – M28B/PT GC
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
2.9.2020
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 0
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: Ankol sp. z o.o.
Adres pocztowy: Chorzelów 244
Miejscowość: Chorzelów
Kod pocztowy: 39-331
Państwo: Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 400,54 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 240,00 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 40 - Nazwa: Podstawa z wentylatorem 247-1027-010 – M28B/PT GC
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
V.2)Informacje o ofertach
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Część nr: 41 - Nazwa: Przewody – MI-8
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
2.9.2020
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 0
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: Fin sp. z o.o.
Adres pocztowy: al. Krakowska 110/114
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-256
Państwo: Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 26 646,04 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 34 180,00 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 42 - Nazwa: Kołek prosty z łbem 00432-377-000 – holownik samolotu TOWC295-L-001
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
2.9.2020
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 0
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: Megmar Logistics & Consulting sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 10
Miejscowość: Kutno
Kod pocztowy: 99-300
Państwo: Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 12 215,61 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 10 192,68 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 43 - Nazwa: Przewód komunikacyjny CA-7334776 MOD 16575 – HGU-55/P
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
3.9.2020
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 0
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: Parasnake Arkadiusz Szewczyk
Adres pocztowy: ul. Żeromskiego 30
Miejscowość: Kielce
Kod pocztowy: 25-370
Państwo: Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 98 770,10 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 49 231,63 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 44 - Nazwa: Mocowanie mikrofonu 10108 – HGU-55/P
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
3.9.2020
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 0
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: Parasnake Arkadiusz Szewczyk
Adres pocztowy: ul. Żeromskiego 30
Miejscowość: Kielce
Kod pocztowy: 25-370
Państwo: Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 18 047,94 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 2 864,07 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 45 - Nazwa: Techniczne środki materiałowe do hełmu lotniczego – HGU-55/P
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
2.9.2020
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 0
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: Wingstore Zofia Kiebała
Adres pocztowy: ul. Wincentego Pola 35a
Miejscowość: Jelenia Góra
Kod pocztowy: 58-500
Państwo: Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 35 509,68 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 31 400,00 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 46 - Nazwa: Lampka ML-8 – HGU-55/P
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
3.9.2020
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 6
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 0
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: Parasnake Arkadiusz Szewczyk
Adres pocztowy: ul. Żeromskiego 30
Miejscowość: Kielce
Kod pocztowy: 25-370
Państwo: Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 7 111,00 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 4 009,76 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 47 - Nazwa: Mikrofon M-7/DC 09168P-31 – HGU-55/P
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
3.9.2020
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 0
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: Parasnake Arkadiusz Szewczyk
Adres pocztowy: ul. Żeromskiego 30
Miejscowość: Kielce
Kod pocztowy: 25-370
Państwo: Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 5 296,22 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 3 751,22 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 48 - Nazwa: Bateria 1794AS0953E/U – radiostacja ratunkowa AN/PRC-112G
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
3.9.2020
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 0
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: Parasnake Arkadiusz Szewczyk
Adres pocztowy: ul. Żeromskiego 30
Miejscowość: Kielce
Kod pocztowy: 25-370
Państwo: Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 52 133,19 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 52 350,41 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 49 - Nazwa: Opony podwozia przedniego DR15854T i głównego DR30420T – C-295M
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
3.9.2020
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 8
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 0
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: Parasnake Arkadiusz Szewczyk
Adres pocztowy: ul. Żeromskiego 30
Miejscowość: Kielce
Kod pocztowy: 25-370
Państwo: Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 285 567,59 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 251 246,83 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 50 - Nazwa: Blok akwizycji z systemu rejestratora parametrów lotu S3-1a-2/PT6 – M28B/PT GC
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
2.9.2020
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 0
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: Megmar Logistics & Consulting sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 10
Miejscowość: Kutno
Kod pocztowy: 99-300
Państwo: Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 316 042,56 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 186 180,00 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 51 - Nazwa: Zestaw montażowy 265030-3 – HGU-55/P
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
2.9.2020
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 0
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: Fin sp. z o.o.
Adres pocztowy: al. Krakowska 110/114
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-256
Państwo: Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 10 377,15 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 6 520,00 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 52 - Nazwa: Nahełmowy zestaw montażowy 264317-3 – HGU-55/P
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
2.9.2020
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 0
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: Fin sp. z o.o.
Adres pocztowy: al. Krakowska 110/114
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-256
Państwo: Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 107 685,39 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 65 700,00 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.3.2)Składanie odwołań
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21.9.2020