Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Servicios - 452809-2019

26/09/2019    S186

Polonia-Świdnik: Supervisión del proyecto y documentación

2019/S 186-452809

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Powiat Świdnicki w Świdniku
Dirección postal: Niepodległości 13
Localidad: Świdnik
Código NUTS: PL814 Lubelski
Código postal: 21-047
País: Polonia
Persona de contacto: Michał Woś
Correo electrónico: wosm@powiatswidnik.pl
Fax: +48 814687112
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.powiatswidnik.pl/
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Kontrola i monitoring realizacji prac związanych z utworzeniem oraz modernizacją cyfrowych baz danych: EGiB, BDOT500 oraz GESUT dla potrzeb realizacji projektu „e-Geodezja ...

Número de referencia: WBG.272.3.2019.PP
II.1.2)Código CPV principal
71248000 Supervisión del proyecto y documentación
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Kontrola i monitoring realizacji prac związanych z utworzeniem oraz modernizacją cyfrowych baz danych: EGiB, BDOT500 oraz GESUT dla potrzeb realizacji projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego”:

— dla część 1 (powiat świdnicki, gm. Mełgiew, gm. Piaski – obszar wiejski) – Załącznik nr 1 do SIWZ,

— dla część 2 (powiat świdnicki, gm. Rybczewice, gm. Trawniki) – Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 116 260.16 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Kontrola i monitoring realizacji prac związanych z utworzeniem oraz modernizacją cyfrowych baz danych: EGiB, BDOT500 oraz GESUT - gm. Mełgiew, gm. Piaski – obszar wiejski

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
71630000 Servicios de inspección y ensayo técnicos
72316000 Servicios de análisis de datos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL814 Lubelski
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Gm. Mełgiew, gm. Piaski – obszar wiejski, POLSKA.

II.2.4)Descripción del contrato:

Kontrola i monitoring realizacji prac związanych z utworzeniem oraz modernizacją cyfrowych baz danych: EGiB, BDOT500 oraz GESUT - gm. Mełgiew, gm. Piaski – obszar wiejski.

Dokumenty wraz z uzgodnionymi przez Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego projektami modernizacji ewidencji gruntów i budynków dostępne są:

(http://bpg.powiat.lublin.pl/Etap2/Czesc%2076%20-%20powiat%20swidnicki%2C%20gm.%20Melgiew%2C%20gm.%20Piaski%20-%20obszar%20wiejski%20%28zal.%20nr%2076%20do%20SIWZ%29%20E2.zip).

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Weryfikacja materiałów PODGiK / Ponderación: 30
Criterio de calidad - Nombre: Okres świadczenia rękojmi / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

RPLU.02.01.00-06-0039/16

II.2.14)Información adicional

Wadium 2 000 PLN. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Kontrola i monitoring realizacji prac związanych z utworzeniem oraz modernizacją cyfrowych baz danych: EGiB, BDOT500 oraz GESUT - gm. Rybczewice, gm. Trawniki

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
71630000 Servicios de inspección y ensayo técnicos
72316000 Servicios de análisis de datos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL814 Lubelski
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Gm. Rybczewice, gm. Trawniki, POLSKA.

II.2.4)Descripción del contrato:

Kontrola i monitoring realizacji prac związanych z utworzeniem oraz modernizacją cyfrowych baz danych: EGiB, BDOT500 oraz GESUT - gm. Rybczewice, gm. Trawniki

Dokumenty wraz z uzgodnionymi przez Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego projektami modernizacji ewidencji gruntów i budynków dostępne są dla gm. Rybczewice, gm. Trawniki:

(http://bpg.powiat.lublin.pl/Etap2/Czesc%2077%20-%20powiat%20swidnicki%2C%20gm.%20Rybczewice%2C%20gm.%20Trawniki%20%28zal.%20nr%2077%20do%20SIWZ%29%20E2.zip).

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Weryfikacja materiałów PODGiK / Ponderación: 30
Criterio de calidad - Nombre: Okres świadczenia rękojmi / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

RPLU.02.01.00-06-0039/16

II.2.14)Información adicional

Wadium 2 000 PLN. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 113-277734
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 1
Denominación:

Kontrola i monitoring realizacji prac związanych z utworzeniem oraz modernizacją cyfrowych baz danych: EGiB, BDOT500 oraz GESUT - gm. Mełgiew, gm. Piaski – obszar wiejski

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
02/09/2019
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 3
Número de ofertas recibidas de PYME: 3
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 3
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno-Projektowych „Geomiar” Sp. z o.o.
Dirección postal: Kościuszki 35
Localidad: Jarosław
Código NUTS: PL82 Podkarpackie
Código postal: 37-500
País: Polonia
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 58 130.08 PLN
Oferta más baja: 67 650.00 PLN / Oferta más elevada: 108 240.00 PLN considerada
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 2
Lote nº: 2
Denominación:

Kontrola i monitoring realizacji prac związanych z utworzeniem oraz modernizacją cyfrowych baz danych: EGiB, BDOT500 oraz GESUT - gm. Rybczewice, gm. Trawniki

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
02/09/2019
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 2
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno-Projektowych „Geomiar” Sp. z o.o.
Dirección postal: Kościuszki 35
Localidad: Jarosław
Código NUTS: PL82 Podkarpackie
Código postal: 37-500
País: Polonia
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 58 130.08 PLN
Oferta más baja: 67 650.00 PLN / Oferta más elevada: 74 000.00 PLN considerada
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

W okresie 3 lat od zamówienia przedmiotowego zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem udzielonego zamówienia, dla każdej części zamówienia.

Sposób realizacji usług będzie odbywać się na zasadach przewidzianych dla realizacji zamówienia podstawowego opisanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wartość udzielanych zamówień w poszczególnych częściach zostanie ustalona na podstawie dotychczasowych doświadczeń, zgodnie z metodyką przyjętą podczas szacowania zamówienia podstawowego, z uwzględnieniem zmian cen rynkowych.

Zgodnie z art. 24aa ust. 1 Pzp zamawiający w postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zgodnie z art. 26 ust. 1 Pzp zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wzywa wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Nombre oficial: Urząd Zamówień Publicznych
Dirección postal: Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Teléfono: +48 224587840
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

17.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.

17.2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

17.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

17.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

17.5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

17.6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

17.7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 17.5 i 17.6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

17.8. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

17.9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

17.10. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

17.11. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

17.12. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

17.13. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

17.14. W sprawach nie uregulowanych w pkt 17 w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają zastosowanie przepisy art. 179–198g Pzp.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza, Departament Odwołań
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587803
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
23/09/2019