Suministros - 45722-2018

01/02/2018    S22

Polska-Nisko: Sprzęt obrazujący do użytku medycznego, stomatologicznego i weterynaryjnego

2018/S 022-045722

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku
Krajowy numer identyfikacyjny: 000306680
Adres pocztowy: ul. Kościuszki 1
Miejscowość: Nisko
Kod NUTS: PL824 Not specified
Kod pocztowy: 37-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marek Kurlej, Daniel Knap, Roman Ryznar, Piotr Tabor
E-mail: przetargi@szpital-nisko.pl
Tel.: +48 158416779
Faks: +48 158416704
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpital-nisko.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.szpital-nisko.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: samodzielny publiczny zespół opieki zdrowotnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa i uruchomienie sprzętu specjalistycznego do ucyfrowienia diagnostyki obrazowej w Szpitalu Powiatowym im. PCK w Nisku

Numer referencyjny: Z.II.260.5.Zp.2018
II.1.2)Główny kod CPV
33110000 Sprzęt obrazujący do użytku medycznego, stomatologicznego i weterynaryjnego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa i uruchomienie sprzętu specjalistycznego do ucyfrowienia diagnostyki obrazowej w Szpitalu Powiatowym im. PCK w Nisku.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33124100 Urządzenia diagnostyczne
33124110 Systemy diagnostyczne
48820000 Serwery
72260000 Usługi w zakresie oprogramowania
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania
72268000 Usługi dostawy oprogramowania
72265000 Usługi konfiguracji oprogramowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL824 Not specified
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Powiatowy im. PCK w Nisku.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i uruchomienie sprzętu specjalistycznego do ucyfrowienia diagnostyki obrazowej w Szpitalu Powiatowym im. PCK w Nisku. Szczegółowy opis zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 12/07/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: UDA-RPPK.06.02.01-18-0002/17-00
II.2.14)Informacje dodatkowe

Umowa nr: UDA-RPPK.06.02.01-18-0002/17-00 o dofinansowanie projektu pn. "Doposażenie SPZZOZ w sprzęt i aparaturę medyczną celem poprawy bezpieczeństwa i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz poprawy dostępności do diagnostyki i nowoczesnych procedur medycznych".

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymagania określone w SIWZ, nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

2. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę na podstawie przepisów art. 24 ust.1 pkt 12-23 ustawy Pzp. Wykluczenie Wykonawcy nastąpi w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.

3. Do oferty, w celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:

3.1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) zgodny z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym KE wydanym na podst. art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

3.2. Dowód wniesienia wadium.

3.3. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).

3.4. Dokumentację techniczną lub w wyciągi z dokumentacji technicznej potwierdzające oferowane parametry techniczne urządzeń.

4. Każdy Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji,o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp.

5. Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest złożyć dokumenty określone w SIWZ.

5.1. Wykaz dostaw lub usług.

5.2. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

5.3. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

5.4. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS.

5.5. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego.

5.6. Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów.

5.7. Certyfikat EUREF.

5.8. Oświadczenie producenta macierzy dotyczące gwarancji i wsparcia technicznego.

5.9. Oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia dopuszczony jest do obrotu w Polsce.

5.10. Wydruki testów.

5.11. Informacja Wykonawcy o obowiązku podatkowym (jeżeli dotyczy).

6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP składa dokumenty określone w SIWZ, wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdzające odpowiednio, że posiada uprawnienia do wykonania działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

6.1. Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument.

6.2. Dokument składany w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp.

6.3. Dokument potwierdzający niezaleganie przez wykonawcę z opłacaniem podatków.

6.4. Dokument potwierdzający, że nie otwarto likwidacji wykonawcy.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie dokumentów dołączonych do oferty.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca udowodni, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej dwa zadania polegające na dostawie systemów pośredniej lub bezpośredniej radiografii cyfrowej wraz z dostawą systemu RIS i PACS oraz sprzętu IT niezbędnego do realizacji zadania.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Wzór umowy stanowi załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Zakres dopuszczalności dokonywania zmian postanowień zawartej umowy oraz warunki dokonywania takich zmian określone zostały w projekcie umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 12/03/2018
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 12/03/2018
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku.

Ul. Kościuszki 1, 37-400 Nisko, Pokój nr 1.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:16 000,00 PLN (słownie: szesnaście tysięcy złotych, 00/100)

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. 2012 poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/01/2018