Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Suministros - 461532-2019

Submission deadline has been amended by:  530057-2019
02/10/2019    S190

Polonia-Lublin: Paquetes de software y sistemas de información

2019/S 190-461532

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Gmina Lublin
Dirección postal: pl. Króla Władysława Łokietka 1
Localidad: Lublin
Código NUTS: PL814 Lubelski
Código postal: 20-109
País: Polonia
Persona de contacto: Paweł Tulpan
Correo electrónico: zamowienia@lublin.eu
Teléfono: +48 814663013
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://lublin.eu
I.3)Comunicación
Acceso restringido a los pliegos de la contratación. Puede obtenerse más información en: https://lublin.eu
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://miniportal.uzp.gov.pl
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Rozbudowa SIPL

Número de referencia: ZP-P-I.271.81.2019
II.1.2)Código CPV principal
48000000 Paquetes de software y sistemas de información
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Zakres zamówienia obejmuje: 1. Część I: Rozszerzenie zakresu funkcjonalnego SIPL w ramach projektu „Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. 2. Część II: Wdrożenie i rozbudowa systemów teleinformatycznych Miasta Lublin w ramach projektu „Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020.

Pełen zakres zamówienia znajduje się w SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego https://bip.lublin.eu/urzad-miasta-lublin/zamowienia-publiczne/biezace-zamowienia-publiczne/dostawy/ w folderze dot.przedmiotowego zamówienia.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Rozszerzenie zakresu funkcjonalnego SIPL w ramach projektu „Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
48800000 Sistemas y servidores de información
48400000 Paquetes de software de transacciones comerciales y personales
48200000 Paquetes de software de conexión en red, Internet e intranet
48600000 Paquetes de software de bases de datos y de funcionamiento
72263000 Servicios de implementación de software
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL814 Lubelski
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Lublin

II.2.4)Descripción del contrato:

Rozszerzenie zakresu funkcjonalnego SIPL w ramach projektu „Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020, w tym:

1. przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej,

2. dostawa z wdrożeniem e-usług dla Wydziału Geodezji, w tym:

1) obsługa komorników sądowych,

2) obsługa inwestorów i projektantów w zakresie uzgodnień dokumentacji projektowej,

3) obsługa branż w zakresie zakładania i prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,

3. dostawa z wdrożeniem e-usługi wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP),

4. dostawa z wdrożeniem modułu Ochrony Środowiska (OŚ),

5. dostawa z wdrożeniem modułu Miejskiego Architekta Zieleni (MAZ),

6. dostawa z wdrożeniem modułu Miejskiego Konserwatora Zabytków (MKZ),

7. dostarczenie nowych funkcjonalności dla GeoPortalu Miejskiego,

8. przygotowanie konektorów do modułów i uruchomienie ich na szynie ESB Zamawiającego,

9. dostarczenie nowych funkcjonalności do aplikacji Wewnętrzny Portal Mapowy,

10. świadczenie nadzoru technicznego.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Czas trwania serwisu gwarancyjnego / Ponderación: 30
Criterio de calidad - Nombre: Czas usunięcia awarii podczas trwania serwisu gwarancyjnego / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: Czas usunięcia błędu podczas trwania serwisu gwarancyjnego / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 50
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 30/09/2020
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

RPLU.02.01.00-06-0005/16

II.2.14)Información adicional

Pełne brzmienie pkt II.2.1) Rozszerzenie zakresu funkcjonalnego SIPL w ramach projektu „Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Wdrożenie i rozbudowa systemów teleinformatycznych Miasta Lublin w ramach projektu „Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
48800000 Sistemas y servidores de información
48400000 Paquetes de software de transacciones comerciales y personales
48200000 Paquetes de software de conexión en red, Internet e intranet
48600000 Paquetes de software de bases de datos y de funcionamiento
72263000 Servicios de implementación de software
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL81 Lubelskie
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Lublin

II.2.4)Descripción del contrato:

Wdrożenie i rozbudowa systemów teleinformatycznych Miasta Lublin w ramach projektu „Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020, w tym:

1. przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej,

2. dostawa z wdrożeniem modułu zarządzania energią,

3. dostawa z wdrożeniem panelu partycypacyjnego,

4. dostawa z wdrożeniem modułu analitycznego,

5. dostawa z wdrożeniem modułu Open Data,

6. przygotowanie konektorów do modułów i uruchomienie ich na szynie ESB Zamawiającego,

7. świadczenie nadzoru technicznego.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Czas trwania serwisu gwarancyjnego / Ponderación: 30
Criterio de calidad - Nombre: Czas usunięcia awarii podczas trwania serwisu gwarancyjnego / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: Czas usunięcia błędu podczas trwania serwisu gwarancyjnego / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 50
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 30/11/2020
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

RPLU.02.01.00-06-0005/16

II.2.14)Información adicional

Pełne brzmienie pkt II. 2.1): Wdrożenie i rozbudowa systemów teleinformatycznych Miasta Lublin w ramach projektu „Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1. Dla części I: Posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej na kwotę nie niższą niż 1 000 000,00 PLN brutto w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

2. Dla części II: Posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej na kwotę nie niższą niż 500 000,00 PLN brutto w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy:

1. Dla części I: informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, na kwotę nie niższą niż 1 000 000,00 PLN brutto.

2. Dla części II: informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, na kwotę nie niższą niż 500 000,00 PLN brutto.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1. Dla części I: Wykonawca winien wykazać wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:

a) co najmniej 2 dostaw z wdrożeniem systemów e-usług zapewniających realizację funkcjonalności na co najmniej 3 poziomie dojrzałości zawierających obsługę spraw geodezyjnych wynikających z ustawy z dnia 17.5.1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725) o wartości minimum 350 000,00 PLN brutto każda (dla dostaw rozliczanych w innych walutach niż PLN równowartość co najmniej 350 000,00 PLN brutto wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umowy).

b) co najmniej 1 dostawy z wdrożeniem systemu wspomagającego obsługę spraw i dokumentów, w zakresie czynności wynikających z Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.1.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r. nr 14, poz. 67) o wartości minimum 350 000,00 PLN brutto (dla dostaw rozliczanych w innych walutach niż PLN równowartość co najmniej 350 000,00 PLN brutto wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umowy).

c) Wykonawca winien wykazać dysponowanie co najmniej jednym:

1) Kierownikiem Projektu - posiadającym doświadczenie zawodowe w zrealizowaniu minimum 2 projektów polegających na wdrożeniu systemu informatycznego o wartości co najmniej 350 000 PLN każdy na stanowisku kierownika projektu (dla projektów rozliczanych w innych walutach niż PLN równowartość co najmniej 350 000,00 PLN brutto wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umowy).

2) Administratorem baz danych - posiadającym doświadczenie zawodowe w zrealizowaniu minimum 2 projektów informatycznych polegających na administrowaniu bazami danych.

3) Projektantem baz danych przestrzennych – posiadającym doświadczenie zawodowe w zrealizowaniu minimum 2 projektów informatycznych polegających na projektowaniu baz danych przestrzennych.

2. Dla części II: Wykonawca winien wykazać wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:

a) co najmniej dwóch dostaw z wdrożeniem oprogramowania webowego o wartości co najmniej 450 000 PLN brutto każda (dla dostaw rozliczanych w innych walutach niż PLN równowartość co najmniej 450 000,00 PLN brutto wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umowy),

b) co najmniej 2 dostaw z wdrożeniem systemu analitycznego w tym co najmniej jedna o wartości 100 000 PLN brutto (dla dostaw rozliczanych w innych walutach niż PLN równowartość co najmniej 100 000 PLN brutto wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umowy),

c) co najmniej 2 dostaw z wdrożeniem systemu zarządzania energią o wartości co najmniej 100 000 PLN brutto każdy (dla dostaw rozliczanych w innych walutach niż PLN równowartość co najmniej 100 000 PLN brutto wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umowy),

d) Wykonawca winien wykazać dysponowanie co najmniej 1:

1) Kierownikiem Projektu posiadającym:

– co najmniej 3-letnie doświadczenie w kierowaniu projektami informatycznymi,

– kwalifikacje w zarządzaniu projektami metodyką PRINCE2 potwierdzone certyfikatem PRINCE2 Practitioner lub certyfikat nadawany przez International Project Management Association (IPMA) co najmniej na poziomie C, lub certyfikat CPM, PMI, PMP,

– udział jako kierownik projektu w co najmniej 2 projektach związanych z dostawą z wdrożeniem oprogramowania webowego o wartości co najmniej 450 000 PLN brutto każdy (dla projektów rozliczanych w innych walutach niż PLN równowartość co najmniej 450 000 PLN brutto wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umowy) (...)

Pełny opis warunków udziału znajduje się w SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.lublin.eu w zakładce Zamówienia Publiczne/Ogłoszone Zamówienia Publiczne/Dostawy w folderze dot. przedmiotowego zamówienia.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy:

1. Dla części I:

a) Wykaz dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane potwierdzający wykonanie co najmniej 2 dostaw z wdrożeniem systemów e-usług zapewniających realizację funkcjonalności na co najmniej 3 poziomie dojrzałości zawierających obsługę spraw geodezyjnych wynikających z ustawy z dnia 17.5.1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U. z 2019 r. poz. 725) o wartości minimum 350 000,00 PLN brutto każda (dla dostaw rozliczanych w innych walutach niż PLN równowartość co najmniej 350 000,00 PLN brutto wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umowy) oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

b) Wykaz dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane potwierdzający wykonanie o najmniej 1 dostawy z wdrożeniem systemu wspomagającego obsługę spraw i dokumentów, w zakresie czynności wynikających z Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.1.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r. nr 14, poz. 67) o wartości minimum 350 000,00 PLN brutto (dla dostaw rozliczanych w innych walutach niż PLN równowartość co najmniej 350 000,00 PLN brutto wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umowy) oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. c) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami potwierdzający dysponowanie co najmniej jednym: - Kierownikiem Projektu (...).

2. Dla części II:

a) Wykaz dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane potwierdzający wykonanie co najmniej 2 dostaw z wdrożeniem oprogramowania webowego o wartości co najmniej 450 000 PLN brutto każda (dla dostaw rozliczanych w innych walutach niż PLN równowartość co najmniej 450 000,00 PLN brutto wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umowy) oraz załączeniem dowodów (...)

Pełen wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy znajduje się w SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.lublin.eu w zakładce Zamówienia Publiczne/Ogłoszone Zamówienia Publiczne/Dostawy w folderze dot. przedmiotowego zamówienia.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Warunki realizacji umowy zostały określone w załączonym do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzorze umowy zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.lublin.eu w zakładce Zamówienia Publiczne/Ogłoszone Zamówienia Publiczne/Dostawy w folderze dot. przedmiotowego zamówienia

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 04/11/2019
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 04/11/2019
Hora local: 13:00
Lugar:

Biuro Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Lublin, pl. Litewski 1, pokój 302, 20-080 Lublin, POLSKA.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
VI.3)Información adicional:

1. W przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura określona w art. 24aa ustawy Pzp.

2. Każdy wykonawca będzie związany swoją ofertą 60 dni od upływu terminu składania ofert.

3. Wykonawcy zobowiązani są złożyć następujące dokumenty oraz oświadczenia:

3.1 Formularz ofertowy - w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną. W formularzu ofertowym Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

3.2. Oświadczenie o części zamówienia, której wykonanie, wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz o firmach podwykonawców - w przypadku powierzenia przez wykonawcę części zamówienia podwykonawcom.

3.3. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczy również wspólników spółki cywilnej).

3.4. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku gdy dokumenty składające się na wniosek podpisuje osoba, której umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie będzie wynikać odpowiednio z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

4. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę podlegającego wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz spełnia kryteria selekcji:

5.1. Jednolity europejski dokument zamówienia. Instrukcja wypełniania dokumentu zamieszona jest na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf.

5.2. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu (...)

7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia znajduje się w pkt 6 SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.lublin.eu w zakładce Zamówienia Publiczne/Ogłoszone Zamówienia Publiczne/Dostawy.

8. Wykonawca może złożyć ofertę maksymalnie na 2 części zamówienia.

9. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Teléfono: +48 224587840
Fax: +48 224587700
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 4 i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Teléfono: +48 224587840
Fax: +48 224587700
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
27/09/2019