Suministros - 462317-2020

02/10/2020    S192

Polska-Warszawa: Komputery przenośne

2020/S 192-462317

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 187-449319)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Urząd Statystyczny w Warszawie
Adres pocztowy: ul. 1 Sierpnia 21
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-134
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jerzy Lach
E-mail: zamowieniauswaw@stat.gov.pl
Tel.: +48 224642317
Adresy internetowe:
Główny adres: https://warszawa.stat.gov.pl/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu IT na potrzeby przystosowania stanowisk pracy do pracy zdalnej w celu przeciwdziałania skutkom COVID-19

Numer referencyjny: WAW-WA.271.5.2020
II.1.2)Główny kod CPV
30213100 Komputery przenośne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu IT na potrzeby przystosowania stanowisk pracy do pracy zdalnej w celu przeciwdziałania skutkom COVID-19, w tym:

1) 162 sztuki laptopów z torbami oraz z zainstalowanym systemem operacyjnym;

2) 162 sztuki licencji pakietu biurowego;

3) 162 sztuki licencji oprogramowania antywirusowego;

o parametrach wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia (dodatek do SIWZ).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/09/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 187-449319

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.1.4
Zamiast:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu IT na potrzeby przystosowania stanowisk pracy, do pracy zdalnej w celu przeciwdziałania skutkom COVID-19, w tym:

1) 205 sztuk: laptopów z torbami oraz z zainstalowanym systemem operacyjnym;

2) 205 sztuk licencji pakietu biurowego;

3) 205 sztuk licencji oprogramowania antywirusowego.

Powinno być:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu IT na potrzeby przystosowania stanowisk pracy do pracy zdalnej w celu przeciwdziałania skutkom COVID-19, w tym:

1) 162 sztuki laptopów z torbami oraz z zainstalowanym systemem operacyjnym;

2) 162 sztuki licencji pakietu biurowego;

3) 162 sztuki licencji oprogramowania antywirusowego;

o parametrach wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia (dodatek do SIWZ).

Numer sekcji: II.2.4
Zamiast:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu IT na potrzeby przystosowania stanowisk pracy do pracy zdalnej w celu przeciwdziałania skutkom COVID-19, w tym:

1) 205 sztuk: laptopów z torbami oraz z zainstalowanym systemem operacyjnym;

2) 205 sztuk licencji pakietu biurowego;

3) 205 sztuk licencji oprogramowania antywirusowego,

o parametrach wyszczególnionych w Opisie przedmiotu zamówienia (dodatek do SIWZ).

Powinno być:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu IT na potrzeby przystosowania stanowisk pracy do pracy zdalnej w celu przeciwdziałania skutkom COVID-19, w tym:

1) 162 sztuki laptopów z torbami oraz z zainstalowanym systemem operacyjnym;

2) 162 sztuki licencji pakietu biurowego;

3) 162 sztuki licencji oprogramowania antywirusowego;

o parametrach wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia (dodatek do SIWZ).

Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 07/10/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 14/10/2020
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 06/12/2020
Powinno być:
Data: 13/12/2020
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 07/10/2020
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 14/10/2020
Czas lokalny: 10:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje: