Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Servicios - 467523-2019

Submission deadline has been amended by:  536459-2019
04/10/2019    S192

Polonia-Varsovia: Servicios de mantenimiento de sistemas

2019/S 192-467523

Anuncio de licitación – sectores especiales

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: PGE Energia Ciepła S.A.
Número de identificación fiscal: KRS: 0000013479
Dirección postal: Budynek Skylight, XII p., ul. Złota 59
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Código postal: 00-120
País: Polonia
Persona de contacto: Joanna Szrejber
Correo electrónico: joanna.szrejber@gkpge.pl
Teléfono: +48 583474584
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.pgeenergiaciepla.pl
Dirección del perfil de comprador: https://pgeenergiaciepla.eb2b.com.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://pgeenergiaciepla.eb2b.com.pl
Puede obtenerse más información en otra dirección:
Nombre oficial: PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 2 CUW w Krakowie
Número de identificación fiscal: KRS: 0000013479
Dirección postal: ul. Ciepłownicza 1
Localidad: Kraków
Código NUTS: PL213 Miasto Kraków
Código postal: 31-587
País: Polonia
Persona de contacto: Joanna Szrejber
Correo electrónico: joanna.szrejber@gkpge.pl
Teléfono: +48 583474584
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.pgeenergiaciepla.pl
Dirección del perfil de comprador: https://pgeenergiaciepla.eb2b.com.pl
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://pgeenergiaciepla.eb2b.com.pl
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.6)Principal actividad
Electricidad

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Wykonanie przeglądu, konserwacji i serwisu systemów ADICOS oraz kontroli paliwa w PGE Energia Ciepła S.A. O. Wybrzeże

Número de referencia: 1001272800
II.1.2)Código CPV principal
50324100 Servicios de mantenimiento de sistemas
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Wykonanie przeglądu, konserwacji i serwisu systemów ADICOS oraz kontroli paliwa w PGE Energia Ciepła S.A. O. Wybrzeże.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL633 Trójmiejski
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże w Gdańsku, zakład Elektrociepłownia Gdańska w Gdańsku przy ul. Wiślnej 6 i Elektrociepłownia Gdyńska w Gdyni przy ul. Puckiej 118.

II.2.4)Descripción del contrato:

Celem zadania jest wykonanie przeglądu, konserwacji i serwisu systemu ADICOS (wykrywanie i sygnalizacja pożaru we wczesnej fazie jego powstawania lub tzw. „tlenia”) w zbiornikach zasypowych węgla kotłów: K5, K6, K7, oraz budynku przesypowym nr 3 w Elektrociepłowni Gdyńskiej EC3 i w zbiornikach zasypowych węgla kotłów K1, K4, K5, K6, K7, K9 i K10 w Elektrociepłowni Gdańskiej EC2 oraz systemu pomiaru poziomu węgla w zasobnikach przykotłowych i monitoringu temperatury paliwa (węgla) na taśmach.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 48
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Umowa zawarta będzie na okres 48 miesięcy z mocą obowiązywania od daty jej zawarcia.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

1. W niniejszym postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy:

1.1 Nie podlegają wykluczeniu, zgodnie z pkt 15.2 SIWZ.

1.2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu, zgodnie z pkt 15.6 SIWZ.

2. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 Ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 Ustawy Pzp, oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 Ustawy Pzp. Wykluczenie następuje w przypadkach wskazanych w art. 24 ust. 7 Ustawy Pzp.

3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 Ustawy Pzp, może przedstawić wraz z ofertą dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zgodnie z art. 24 ust. 8 Ustawy Pzp.

4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione przez Wykonawcę na podstawie pkt 3 powyżej.

5. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 Ustawy Pzp, przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiający zapewni temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóca konkurencji.

6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp, dotyczące:

6.1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, tj.: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w Postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

a) posiada wiedzę i doświadczenie w wykonaniu w ostatnich 3 latach, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, minimum 1 zadania polegającego na serwisowaniu systemu wcześniej detekcji pożaru (tlenia) eksploatowanego na obiektach branży energetycznej,

b) na etapie realizacji umowy będzie dysponował aparaturą umożliwiającą wykonanie wszystkich prac i pomiarów zawartych w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

c) na etapie realizacji umowy będzie dysponował personelem technicznym posiadającym kwalifikacje i doświadczenie właściwe do realizacji przedmiotu zamówienia (w zakresie eksploatacji) posiadającym aktualne świadectwa kwalifikacyjne do obsługi, konserwacji, remontów, montażu, prac kontrolno-pomiarowych dla urządzeń, instalacji I sieci w zakresie właściwym dla realizowanych prac, w tym:

– zespołem minimum 2 osób posiadających świadectwo kwalifikacyjne do obsługi, konserwacji, remontów, montażu, prac kontrolno-pomiarowych dla urządzeń, instalacji i sieci w zakresie - na stanowisku eksploatacji (E) dla grupy 1 pkt 2, 9, 10 oraz dla grupy 2 pkt 10,

Wszystkie świadectwa kwalifikacyjne muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.4.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w pkt 15.6.3 SIWZ należy przedstawić:

a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.

b) oświadczenie o dysponowaniu na czas realizacji zamówienia niezbędną aparaturą, urządzeniami oraz personelem, w tym:

— aparaturą i urządzeniami umożliwiającymi wykonanie wszystkich prac i pomiarów zgodnie ze Specyfikacją Techniczną,

— personelem technicznym posiadającym kwalifikacje i doświadczenie właściwe do realizacji przedmiotu zamówienia (odpowiednio w zakresie eksploatacji):

Zespołem minimum 2 osób posiadających świadectwo kwalifikacyjne do obsługi, konserwacji, remontów, montażu, prac kontrolno-pomiarowych dla urządzeń, instalacji i sieci w zakresie - na stanowisku eksploatacji (E) dla grupy 1 pkt 2, 9, 10 oraz dla grupy 2 pkt 10,

Świadectwa kwalifikacyjne zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.4.2003 w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 10 do SIWZ.

III.1.6)Depósitos y garantías exigidos:

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 5 000 PLN (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100).

Wykonawca nie jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

III.1.7)Principales condiciones de financiación y de pago y/o referencia a las disposiciones que las regulan:

Warunki finansowe zostały określone w Projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

III.1.8)Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de operadores económicos adjudicataria del contrato:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie w rozumieniu art. 23 Ustawy Pzp:

1.1. Ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1.2. Muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia Umowy w sprawie niniejszego zamówienia, zgodnie z art. 23 Ustawy Pzp – fakt ustanowienia pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów – wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie wskazywać jakiego postępowania dotyczy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie, dane pełnomocnika, czynności jakie w postępowaniu ma prawo wykonywać pełnomocnik.

2. Przed zawarciem umowy, jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może wezwać do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

Szczegółowe informacje zgodnie z zapisami SIWZ.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 06/11/2019
Hora local: 09:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 06/11/2019
Hora local: 09:30
Lugar:

Publiczna sesja otwarcia ofert na portalu zakupowym odbędzie się online pod adresem https://pgeenergiaciepla.eb2b.com.pl oraz w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże w Gdańsku, Gdańsk, ul. Wiślna 6, POLSKA, w dniu 6.11.2019 o godz. 9:30 (CET).

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

Zgodnie z dokumentacją dostępną na portalu: https://pgeenergiaciepla.eb2b.com.pl

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Terminy wniesienia odwołania:

6.1 Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

6.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 33.6.1 i 33.6.2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

6.4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

6.4.1. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

6.4.2. 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

7. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI Pzp.

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
01/10/2019