Nos complace anunciar que la nueva versión del portal TED se desplegará el 29 de enero de 2024 (fecha indicativa aún por confirmar). ¿Le interesa descubrir las nuevas funcionalidades, mejoras y repercusiones para los usuarios? Le invitamos a visitar nuestro artículo y a encontrar más información sobre los principales cambios y nuevas funcionalidades.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Hay un error que afecta a la manera en que se muestran las URL en los anuncios de formularios electrónicos. Estamos trabajando para solucionar el problema. Mientras tanto, les sugerimos que eliminen la coma (o cualquier otro carácter especial) que aparezca al final de la URL. Les rogamos disculpen las molestias.

Suministros - 475459-2019

Submission deadline has been amended by:  537460-2019
10/10/2019    S196

Eslovaquia-Bratislava: Paquetes de software de seguridad de datos

2019/S 196-475459

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Národné centrum zdravotníckych informácií
Número de identificación fiscal: 00165387
Dirección postal: Lazaretská 26
Localidad: Bratislava-mestská časť Staré Mesto
Código NUTS: SK010 Bratislavský kraj
Código postal: 811 09
País: Eslovaquia
Persona de contacto: Ing. Kavčiaková
Correo electrónico: nczisk@nczisk.sk
Teléfono: +421 243412090
Fax: +421 243412094
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.uvo.gov.sk
Dirección del perfil de comprador: http://www.nczisk.sk
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://josephine.proebiz.com
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: http://josephine.proebiz.com/
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zabezpečenie nových licencií a údržby aplikačných licencií SWACA“

II.1.2)Código CPV principal
48732000 Paquetes de software de seguridad de datos
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Predmetom zákazky je obstaranie nových licencií a štandardnej licenčnej podpory aplikačných licencií SWACA

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 1 734 268.80 EUR
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
72260000 Servicios relacionados con el software
72266000 Servicios de consultoría en software
72261000 Servicios de apoyo al software
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SK010 Bratislavský kraj
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

NCZI Lazaretská 26, 811 09 Bratislava, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

II.2.4)Descripción del contrato:

Predmetom zákazky je obstaranie nových licencií a štandardnej licenčnej podpory aplikačných licencií SWACA v nasledujúcom rozsahu:

1. Obstaranie a dodávka nových licencií aplikačných licencií SWACA v nasledujúcom rozsahu:

SWACA ProtectionCA (1 serverová inštancia pre 192 000 certifikátov),

SWACA OCSP (6 serverových inštancií pre 100 000 certifikátov),

SWACA OCSP (6 serverových inštancií pre 192 000 certifikátov)

SWACA OCSP (6 serverových inštancií pre 1000 certifikátov)

SWACA Management (1 serverová inštancia)

2. Obstaranie štandardnej licenčnej podpory aplikačných licencií SWACA na obdobie 12 mesiacov v nasledujúcom rozsahu:

SWACA ProtectionCA (1 serverová inštancia pre 200 000 certifikátov),

SWACA OCSP (6 serverových inštancií pre 100 000 certifikátov),

SWACA OCSP (6 serverových inštancií pre 200 000 certifikátov)

SWACA OCSP (6 serverových inštancií pre 1000 certifikátov)

SWACA Management (1 serverová inštancia)

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 1 734 268.80 EUR
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona a preukázať ich splnenie dokladmi podľa § 32 ods. 2, resp. ods. 4 a ods. 5 zákona alebo podľa § 152 ods. 1 zákona, v zmysle ktorého hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.

Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 zákona alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, požaduje sa preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 zákona, ak verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa § 1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z. z. niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o byrokracii).

Na základe uvedeného uchádzač v zmysle § 32 ods. 3 zákona nepredkladá doklad podľa § 32 ods.1 písm. e) zákona. Vzhľadom na to, že z technických dôvodov nie je možné získať údaje alebo výpisy z informačných systémov Generálnej prokuratúry, predkladá uchádzač doklady podľa § 32 ods. 1 a) zákona v listinnej podobe, a to v súlade s ustanovením § 1 ods. 6 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii). Uchádzač môže využiť aj ustanovenie § 32 ods. 3 tretia veta zákona o verejnom obstarávaní.

V súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov od 1.7.2016, uchádzač - hospodársky subjekt so statusom právnickej osoby na účely preukázania osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní je povinný predložiť aj výpis z registra trestov za právnickú osobu, ktorý vydáva Generálna prokuratúra SR, nie starší ako 3 mesiace, ak nemá doklad zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov.

Pozn.: V prípade, ak by verejný obstarávateľ v období vyhodnotenia splnenia podmienok účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní nemal možnosť prístupu na portál oversi, je oprávnený vyžiadať si od uchádzačov originál príslušného výpisu/dokladu, resp. jeho osvedčenú kópiu. Ak je uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov vedenom Úradom pre verejné obstarávanie, nie je povinný predkladať vyššie uvedené doklady.

Uchádzač môže v zmysle § 39 zákona nahradiť doklady jednotným európskym dokumentom, v takomto prípade súčasťou jeho ponuky bude vyplnený jednotný elektronický dokument. Uchádzač môže prehlásiť splnenie podmienok účasti prostredníctvom globálneho údaju uvedeného v oddiele IV. časti jednotného európskeho dokumentu.

Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 38 ods. 5 zákona: Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia sú dané zákonom a vyplývajú z § 32 zákona.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Podľa § 33 ods. 1 písm. a) zákona (vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky alebo zahraničnej banky) verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov predloženie nasledujúcich dokladov:

a) Vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky alebo zahraničnej banky (ďalej spoločne len banka), v ktorej má uchádzač vedený účet/účty nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predkladania ponúk, ktoré musí obsahovať informáciu:

— o schopnosti uchádzača plniť finančné záväzky,

— o tom, že uchádzač nie je v nepovolenom debete,

— o tom, že v prípade splácania úveru, dodržuje uchádzač splátkový kalendár,

— o tom, že na účet uchádzača nie je vydaný exekučný príkaz na vykonanie exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke.

b) K vyjadreniu banky/bánk uchádzač zároveň predloží čestné vyhlásenie podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v jeho mene, nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predkladania ponúk, že nemá vedené účty ani záväzky v inej banke/bankách ako tej/tých, od ktorej/ktorých predložil vyššie uvedené vyjadrenie. V prípade, ak má uchádzač účty vo viacerých bankách, verejný obstarávateľ požaduje vyjadrenie banky v zmysle vyššie uvedeného písm. a) od každej z nich.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Minimálna požadovaná úroveň štandardov (dôkazové prostriedky):

— vyjadrenie banky nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predkladania ponúk,

— čestné vyhlásenie uchádzača, podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v jeho mene, nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predkladania ponúk.

Vyžaduje sa predloženie skenu originálov, úradne overených kópií alebo digitálny doklad (v prípade, ak je takto vydávaný) všetkých dokladov uvedených v tomto bode.

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, požaduje sa preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia za všetkých členov skupiny spoločne.

Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že uchádzač môže disponovať zdrojmi tejto osoby počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona.

Uchádzač môže v zmysle § 39 zákona nahradiť doklady jednotným európskym dokumentom, v takomto prípade súčasťou jeho ponuky bude vyplnený jednotný elektronický dokument. Uchádzač môže prehlásiť splnenie podmienok účasti prostredníctvom globálneho údaju uvedeného v oddiele IV. časti jednotného európskeho dokumentu.

Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potreby jej zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 38 ods. 5 zákona:

Predmetná podmienka vyplýva z § 38 ods. 1 písm. b) zákona a verejný obstarávateľ touto požiadavkou podľa § 33 ods. 1 písm. a) zákona vytvára predpoklad, že pri plnení zmluvy nenastane problém so zabezpečovaním financovania predmetu zo strany úspešného uchádzača, keďže verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky na plnenie predmetu zákazky. Zahrnutie predmetnej podmienky sleduje tiež cieľ nájsť schopného dodávateľa, ktorý si plní všetky svoje záväzky včas a riadne.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Nevyžaduje sa

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Úspešný uchádzač sa zaväzuje pred podpisom zmluvy verejnému obstarávateľovi predložiť v rámci súčinnosti podľa ustanovenia § 56 ods. 8 zákona nasledovné dokumenty:

— doklad, že úspešný uchádzač disponuje partnerstvom v oblasti distribúcie a realizácie softvérových produktov platformy SWACA s oprávnením distribuovať softvérové produkty SWACA v Slovenskej republike,

— zoznam subdodávateľov úspešného uchádzača,

— v prípade uchádzača, ktorým je skupina fyzických osôb a/alebo právnických osôb, zmluvu (resp. dokumentáciu), preukazujúcu vytvorenie právnych vzťahov medzi členmi skupiny dodávateľov,

— v prípade uchádzača, ktorý predkladá ekvivalent, doklad, ktorým preukáže, že ním navrhované ekvivalentné riešenie spĺňa všetky požiadavky verejného obstarávateľa.

Bližšie podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 11/11/2019
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Eslovaco
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 11/11/2019
Hora local: 13:00
Lugar:

NCZI, Lazaretská 26, 811 09 Bratislava, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Otváranie ponúk bude verejné a môžu sa ho zúčastniť všetci uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Na otváraní ponúk môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou poverenou na jeho zastupovanie.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
VI.3)Información adicional:

1.Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní. Súhrnný materiál obsahujúci zhrnutie základných informácií o Jednotnom európskom dokumente pre verejné obstarávanie vrátane jeho formuláru je možné nájsť na https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-602.html.Uchádzač môže prehlásiť splnenie podmienok účasti prostredníctvom globálneho údaju uvedeného v oddiele IV. časti jednotného európskeho dokumentu.

2. Viazanosť ponuky musí byť zabezpečená zábezpekou podľa § 46 zákona o VO v určenej výške: 50 000,00 EUR.

Bližšie informácie ohľadne zloženia zábezpeky, jej vrátenia sú uvedené v SP.

3. Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční v zmysle § 66 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní (tzv. reverzná súťaž), t.j. vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní sa uskutoční následne až po vyhodnotení ponúk podľa § 53 zákona o verejnom obstarávaní a v nadväznosti na § 54 zákona o verejnom obstarávaní.

4.Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 zákona o VO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému Josephine.

5.Obsahom komunikácie bude predkladanie ponúk, vysvetľovanie súťažných podkladov a oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, prípadné doplnenie súťažných podkladov, vysvetľovanie predložených ponúk.

6.Ponuka je vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o VO a vložená do systému Josephine umiestnenom na webovej adrese: https://josephine.proebiz.com/. Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom.

7.Podmienka podľa § 38 ods. 1 písm. d), v nadväznosti na § 40 ods. 6 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní:

— Uchádzač alebo záujemca nesmie v tomto verejnom obstarávaní uzavrieť s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.

— Naplnenie podmienky podľa § 40 ods. 6 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní, preukazuje verejný obstarávateľ.

8. Pravidlá pre doručovanie: zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi okamihom jej prevzatia. Za okamih prevzatia sa považuje okamih, od kedy má adresát objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, t.j. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície.

9. Nedelenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Úrad pre verejné obstarávanie
Dirección postal: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Localidad: Bratislava
Código postal: 820 05
País: Eslovaquia
Teléfono: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Dirección de internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Úrad pre verejné obstarávanie
Dirección postal: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Localidad: Bratislava
Código postal: 820 05
País: Eslovaquia
Teléfono: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Dirección de internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
07/10/2019