Suministros - 479906-2020

12/10/2020    S198

Polonia-Polkowice: Palas cargadoras de carga frontal

2020/S 198-479906

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2020/S 187-449318)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Polkowicka Dolina Recyklingu Sp. z o.o.
Dirección postal: ul. Dąbrowskiego 2
Localidad: Polkowice
Código NUTS: PL516 Legnicko-głogowski
Código postal: 59-100
País: Polonia
Persona de contacto: Jan Juchniewicz
Correo electrónico: pdr-zamowienia@pdr-eko.pl
Teléfono: +48 606897483
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://bip.pdr-eko.pl/

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa ładowarki kołowej, przegubowej, teleskopowej w formie leasingu operacyjnego z możliwością wykupu

II.1.2)Código CPV principal
43250000 Palas cargadoras de carga frontal
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i sfinansowanie w formie leasingu operacyjnego (w rozumieniu ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2343 tj. ze zm.)) fabrycznie nowej ładowarki kołowej, przegubowej, teleskopowej w ilości 1 szt. Szczegółowe parametry techniczne i wyposażenie przedmiotu leasingu precyzuje specyfikacja techniczna stanowiąca Załącznik nr 1 do projektu umowy. Przekazanie ładowarki, nastąpi w siedzibie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
07/10/2020
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 187-449318

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: II.2.4
Localización del texto que se va a modificar: Opis zamówienia
En lugar de:

a) Pierwsza opłata leasingowa w wysokości 5 % ceny nabycia pojazdu przez Wykonawcę (leasingodawcę),

Płatna w ciągu 7 dni od daty dostarczenia przedmiot leasingu do Zamawiającego

Léase:

a) Pierwsza opłata leasingowa w wysokości 5 % ceny nabycia pojazdu przez Wykonawcę (leasingodawcę),

Płatna w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy.

Número de apartado: II.2.4
Localización del texto que se va a modificar: Opis zamówienia
En lugar de:

j) Nie przewiduje się wystąpienia innych dodatkowych kosztów

Léase:

j) Zamawiający przewiduje możliwość, aby integralną część Umowy leasingu stanowiła oparta o jedną, roczną, ryczałtową opłatę tabela opłat i prowizji w wysokości 160 PLN. Zamawiający przewiduje również możliwość pokrycia dodatkowych kosztów prefinansowania za używanie przedmiotu od momentu odbioru do momentu wystawienia pierwszej raty związanej z faktem, że raty leasingowe są wystawione w miesiącu następnym po dacie protokołu odbioru. Nie przewiduje się wystąpienia innych dodatkowych kosztów

Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 03/11/2020
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 05/11/2020
Hora local: 10:00
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 03/11/2020
Hora local: 11:00
Léase:
Fecha: 05/11/2020
Hora local: 11:00
VII.2)Otras informaciones adicionales: