Suministros - 480525-2019

Submission deadline has been amended by:  532579-2019
14/10/2019    S198

Chequia-Praga: Jeringas

2019/S 198-480525

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Nemocnice Středočeského kraje, a.s.
Número de identificación fiscal: 07992106
Dirección postal: Zborovská 81/11, Smíchov
Localidad: Praha
Código NUTS: CZ01 Praha
Código postal: 150 00
País: Chequia
Persona de contacto: Bc. Jaroslav Vebr
Correo electrónico: vebr@nemsk.cz
Teléfono: +420 602836189
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://www.kr-stredocesky.cz/web/20931/33
Dirección del perfil de comprador: https://www.tenderarena.cz/profily/NEMSK
I.2)Información sobre contratación conjunta
El contrato es adjudicado por una central de compras
I.3)Comunicación
Acceso restringido a los pliegos de la contratación. Puede obtenerse más información en: https://www.tenderarena.cz/profily/NEMSK
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://www.tenderarena.cz/profily/NEMSK
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

„Dodávky injekčních stříkaček a jehel pro Oblastní nemocnice Středočeského kraje - centralizované zadávání"

II.1.2)Código CPV principal
33141310 Jeringas
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Předmětem veřejné zakázky jsou opakované dodávky injekčních stříkaček a jehel do oblastních nemocnic Středočeského kraje na základě dílčích objednávek po dobu 4 let. Podrobná specifikace injekčních stříkaček a jehel je uvedena v příloze č. 1 zadávací dokumentace. Předpokládané množství uváděné v příloze č. 1 této zadávací dokumentace, je pouze orientační - stanovené na základě předpokládaného odběru za 4 roky, přičemž rozsah dodávek, je stanoven pouze pro účely hodnocení nabídek. Jednotlivé dodávky budou realizovány jakožto součin dodavatelem stanovených jednotkových cen jednotlivých výrobků uvedených v rámcové smlouvě a množství výrobků dle aktuálních potřeb zadavatele.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 15 490 000.00 CZK
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
Número máximo de lotes que pueden adjudicarse a un único licitador: 5
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

„Dodávky injekčních stříkaček a jehel pro Oblastní nemocnice Středočeského kraje - centralizované zadávání"

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33141310 Jeringas
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ02 Střední Čechy
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Oblastní nemocnice Kolín a.s., Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., Oblastní nemocnice Kladno, a.s., Oblastní nemocnice Benešov, a.s., Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem veřejné zakázky jsou opakované dodávky injekčních stříkaček a jehel do oblastních nemocnic Středočeského kraje na základě dílčích objednávek po dobu 4 let. Podrobná specifikace injekčních stříkaček a jehel je uvedena v příloze č. 1 zadávací dokumentace. Předpokládané množství uváděné v příloze č. 1 této zadávací dokumentace, je pouze orientační - stanovené na základě předpokládaného odběru za 4 roky, přičemž rozsah dodávek, je stanoven pouze pro účely hodnocení nabídek. Jednotlivé dodávky budou realizovány jakožto součin dodavatelem stanovených jednotkových cen jednotlivých výrobků uvedených v rámcové smlouvě a množství výrobků dle aktuálních potřeb zadavatele.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 48
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

K prokázání splnění profesní způsobilosti může účastník předložit čestné prohlášení o splnění profesní způsobilosti, které je součástí přílohy č. 2 této zadávací dokumentace, podepsané osobou oprávněnou účastníka zastupovat. Účastník může přímo ve své nabídce předložit kopie dokladů požadovaných níže pro splnění této způsobilosti (čestné prohlášení, jakož i doklady, kterými účastník prokazuje profesní způsobilost, musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení).

Vybraný dodavatel je povinen před uzavřením rámcové dohody předložit zadavateli doklady uvedené níže, jimiž prokazuje profesní způsobilost ve smyslu § 77 odst. 2 písm. a) zákona (nesplnění této povinnosti bude mít za následek vyloučení účastníka ze zadávacího řízení):

1. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán;

V souladu s ustanovením § 45 odst. 4 zákona může účastník splnit povinnost předložit doklady prokazující splnění profesní způsobilosti odkazem na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státě, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné.

Dodavatel může vždy nahradit požadované doklady jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Centrální zadavatel nepožaduje

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Centrální zadavatel požaduje splnění technické kvalifikace podle ustanovení § 79 odst. 2 písm. b) zákona a podle § 79 odst. 2 písm. k) zákona.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Centrální zadavatel požaduje splnění technické kvalifikace podle ustanovení § 79 odst. 2 písm. b) zákona, tzn., že požadavky splňuje dodavatel, který předloží:

Seznam významných zakázek realizovaných za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.

Způsob a rozsah prokázání splnění těchto kvalifikačních předpokladů:

Seznam významných zakázek předloží dodavatel v rámci své nabídky ve formě čestného prohlášení. Předložené čestné prohlášení musí mít obsahové náležitosti dle přílohy č. 6 této zadávací dokumentace. Dodavatel může tuto přílohu využít jako vzor.

Požadovaná minimální úroveň kvalifikace

Dodavatel splňuje technickou kvalifikaci, pokud v Seznamu významných zakázek, poskytnutých za poslední 3 roky uvede, že realizoval alespoň 1 zakázku identického objemu, z hlediska množství, jejichž předmětem byla dodávka injekčních stříkaček v minimálním finančním objemu ve výši předpokládané hodnoty části veřejné zakázky, pro kterou podává dodavatel nabídku.

U referenční zakázky uvede dodavatel v čestném prohlášení její cenu a dobu realizace a identifikaci kupujícího s uvedením kontaktní osoby, u které si lze referenci případně ověřit.

Centrální zadavatel požaduje splnění technické kvalifikace podle ustanovení § 79 odst. 2 písm. k) zákona, tzn., že požadavky splňuje dodavatel, který předloží 5 ks vzorků výrobků určených k dodání.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
El anuncio se refiere al establecimiento de un acuerdo marco
Acuerdo marco con un solo operador
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
Se realizará una subasta electrónica
Información complementaria acerca de la subasta electrónica:

Hodnocení nabídek proběhne v souladu s § 120 a § 121 zákona formou elektronické aukce, a to po provedení předběžného hodnocení, které bude vycházet z podaných nabídek dodavatelů.

Podrobnější informce o elektronické aukci jsou uvedené v zadávací dokumentaci.

IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 15/11/2019
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Checo
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 5 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 15/11/2019
Hora local: 10:05
Lugar:

Elektronicky

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Otevírání nabídek bude provedeno s ohledem na jejich elektronickou formu neveřejně, a to postupem dle ust. § 109 zákona.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Dirección postal: tř. Kpt. Jaroše 7
Localidad: Brno
Código postal: 604 55
País: Chequia
Correo electrónico: posta@uohs.cz
Teléfono: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Dirección de internet: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Dirección postal: tř. Kpt. Jaroše 7
Localidad: Brno
Código postal: 604 55
País: Chequia
Correo electrónico: posta@uohs.cz
Teléfono: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Dirección de internet: https://www.uohs.cz/
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
09/10/2019