Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Suministros - 485579-2019

Submission deadline has been amended by:  535044-2019
16/10/2019    S200

Polonia-Wroclaw: Equipo y material informático

2019/S 200-485579

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Województwo Dolnośląskie - Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Dirección postal: Wybrzeże J. Słowackiego 12-14
Localidad: Wrocław
Código NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Código postal: 50-411
País: Polonia
Persona de contacto: Joanna Wojtkowiak
Correo electrónico: zamowienia.publiczne@dolnyslask.pl
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.umwd.dolnyslask.pl
Dirección del perfil de comprador: http://bip.umwd.dolnyslask.pl/
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://bip.umwd.dolnyslask.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://miniportal.uzp.gov.pl_https://epuap.gov.pl/wps/portal
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Kompleksowa obsługa wydruku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego

Número de referencia: DU-Z-I.272.40.2019
II.1.2)Código CPV principal
30200000 Equipo y material informático
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa wydruku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji Zamawiający określił we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

3. W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie określa wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 461 194.02 PLN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30124000 Partes y accesorios de máquinas de oficina
48000000 Paquetes de software y sistemas de información
50310000 Mantenimiento y reparación de máquinas de oficina
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL51 Dolnośląskie
Código NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Wrocław

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa wydruku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego z udostępnieniem urządzeń i ich serwisem.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji Zamawiający określił we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

3. W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie określa wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Szybkość druku / Ponderación: 15
Criterio de calidad - Nombre: Rodzaj dysku w urządzeniu / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: Wyposażenie dodatkowej podstawy w podajniki / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: Skanowanie do edytowalnych formatów DOCX, XLSX / Ponderación: 5
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 461 194.02 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 38
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Ad. pkt II.2.7) Wymagany termin wykonania zamówienia: etap I-IV do 30 dni roboczych od dnia podpisania umowy, etap V – 36 miesięcy od daty odbioru Etapów I-IV.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

1. Zamawiający nie określa warunków udziału w zakresie zdolności do prowadzenia działalności zawodowej.

2. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp oraz art. 24 ust.5 pkt 2), 4) Pzp.

3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeśli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, wówczas stosuje się do nich odpowiednio przepisy dotyczące Wykonawcy, ale w przypadku tych Wykonawców warunki, o których mowa w pkt III.1.3) pkt 1 ogłoszenia zostaną spełnione, jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykażą, że łącznie spełniają warunki, o których mowa w ww. punkcie ogłoszenia, lub samodzielnie spełnia je jeden z nich (Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia/sumowania doświadczenia, również w przypadku korzystania z zasobów podmiotu trzeciego).

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

6. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt III.1) ogłoszenia, dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wskazanych w pkt III.1) ogłoszenia. Z treści ww. dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji ww. dokumentów.

7. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, wskazanych w pkt III.1.2) i III.1.3) ogłoszenia,w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do niniejszego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

8. Zamawiający informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa w pkt 7, wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy:

1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

2) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 Pzp oraz art. 24 ust.5 pkt 2), 4) Pzp.

3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

9. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1. Zamawiający nie określa warunków udziału w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Cd. dot. pkt III.1.1) ogłoszenia

2. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania w okolicznościach wskazanych w pkt III.1.1) pkt 2 ogłoszenia oraz że spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w pkt III.1) ogłoszenia. Ww. oświadczenie Wykonawca składa w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ),sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE (załącznik 2 do SIWZ). Zamawiający dopuszcza, aby w zakresie warunków udziału (kryteriów kwalifikacji) Wykonawca ograniczył się do wypełnienia tylko sekcji α w części IV JEDZ. Wykonawca może złożyć Zamawiającemu ogólne oświadczenie poprzez udzielenie odpowiedzi „tak/nie” na pytanie, czy spełnia wymagane kryteria kwalifikacji, w konsekwencji nie musi wypełniać pozostałych sekcji w części IV JEDZ.

3. W przypadku Wykonawców, wskazanych w pkt III.1.1) pkt 4 ogłoszenia, oświadczenie określone w pkt 2 składa każdy z tych Wykonawców. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

4. Zamawiający nie żąda oświadczenia wskazanego w pkt 2 od podwykonawców, o ile nie są oni podmiotami,na zasoby których Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, aby wykazać brak istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnianie – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie, o którym mowa w pkt 2, dotyczące tych podmiotów, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu udostępniającego.

6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

c) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

d) wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa wyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –oświadczenie Wykonawcy (wzór zał. nr 3 do SIWZ).

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6 lit. a - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp,

8. Dokumenty, o których mowa w pkt 7powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

9. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienie pkt 8 stosuje się.

10. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Cd. dot. pkt III.1.2) ogłoszenia

11. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 6 lit. a), składa dokument, o którym mowa w pkt 7 w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienie pkt 8 stosuje się.

12. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa wart. 86 ust. 5 Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp (wzór zał. nr 4 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku, gdy w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta Wykonawca nie ma obowiązku złożenia ww. oświadczenia, zgodnie ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych wyrażonym w odpowiedziach na pytania dotyczące znowelizowanych przepisów ustawy, zamieszczonych na stronie Urzędu Zamówień Publicznych.

13. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27.6.2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz.U. 2017 r. poz. 1320 ze zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.).

14. W zakresie nieuregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają akty prawne, o których mowa w pkt 13.

15. W celu oceny czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

16. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt III.1.2) ogłoszenia pkt 6 lit. a-c).

17. Wraz z formularzem oferty należy złożyć dokument o którym mowa w rozdziale VI pkt. 15 SIWZ jeśli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

1. O udzielenie zamówienia publicznego może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki udziału dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj. Wykonawca, który w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jego działalności jest krótszy – w tym okresie, należcie wykonał co najmniej dwa zamówienia polegające na kompleksowej* obsłudze wydruku o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 PLN brutto każde.

*przez kompleksową obsługę Zamawiający rozumie udostępnienie urządzeń wraz z odpowiednim oprogramowaniem do obsługi wydruku podążającego oraz serwisem urządzeń.

UWAGA: dla wartości wykazanych przez Wykonawcę w walucie innej niż PLN, Zamawiający przyjmie przelicznik według średniego kursu NBP z dnia wszczęcia niniejszego postępowania.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Warunki realizacji umowy Zamawiający określił we wzorze umowy, stanowiącym załącznik 5 do SIWZ.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 18/11/2019
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 18/11/2019
Hora local: 11:00
Lugar:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, pok.122a, POLSKA.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
VI.3)Información adicional:

1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji, odbywa się elektronicznie —wyłącznie przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal – za pośrednictwem dedykowanych formularzy dostępnych na ePUAP oraz udostępnionych przez miniPortal, a także poczty elektronicznej.

2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: „Formularza do złożenia, zmiany,wycofania oferty lub wniosku” oraz „Formularza do komunikacji”.

3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji użytkownika systemu miniPortal oraz Regulaminie ePUAP.

4. Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, Wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5.9.2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 162). JEDZ należy wraz z innymi plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).

5. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej.

6. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w Sekcji I pkt I.1) adres e-mail.

7. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

8. W „Formularzu oferty” (załącznik 1 do SIWZ), Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z niniejszym postępowaniem, oraz adres poczty elektronicznej.

9. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej, w formacie danych, o którym mowa w rozdziale VII SIWZ, i podpisana, pod rygorem nieważności, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnym z ustawą, o której mowa w pkt 4. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty, opisany został w Instrukcji użytkownika systemu miniPortal. Ofertę należy złożyć w oryginale.

10. Okres związania ofertą, o którym mowa w pkt IV.2.6) ogłoszenia, wynosi 60 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, przy czym za pierwszy dzień ww. okresu uznaje się dzień, w którym upływa termin składania ofert. Przedłużenie okresu związania ofertą może nastąpić w warunkach określonych w art. 85 ust. 2 Pzp.

11. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem sprawy: DU-Z-I.272.40.2019 lub numerem ogłoszenia TED. Zamawiający nie dopuszcza zastępowania kwalifikowanego podpisu elektronicznego Profilem Zaufanym.

12. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 10 000,00 PLN (dziesięć tysięcy złotych 00/100).

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17 a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Określone w art. 182 Pzp

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Urząd Zamówień Publicznych
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/10/2019