TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Suministros - 486118-2017

06/12/2017    S234    - - Suministros - Modificación de un contrato / concesión durante su periodo de vigencia - Procedimiento abierto 

República Checa-Brno: Paquetes de software y sistemas de información

2017/S 234-486118

Anuncio de modificación

Modificación de un contrato/concesión durante su vigencia

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod
75082241
Kounicova 271/13
Brno
60200
República Checa
Persona de contacto: Mgr. Soňa Stará, LLM.Eur.
Teléfono: +420 532193530
Correo electrónico: stara@jihovychod.cz
Fax: +420 532193599
Código NUTS: CZ06

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.jihovychod.cz

Dirección del perfil de comprador: https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&ID=41&IDZak=4532

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Informační systém pro Regionální rady regionů soudržnosti.

Número de referencia: RRRSM 2101/2007
II.1.2)Código CPV principal
48000000 - RC03 - RC05 - JA02
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
48000000 - RC03 - RC05 - JA02
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ06
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Sídlo zadavatele.

II.2.4)Descripción del contrato en el momento de celebración del contrato:

38 programových modulů ke správě spisové služby a ekonomického informačního systému zadavatele + technická podpora, školení - rozsah zakázky pouze pro výše uvedeného zadavatele Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod, IČO 75082241.

II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 24/10/2007
Fin: 31/12/2019
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF)

Apartado IV: Procedimiento

IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Anuncio de adjudicación de contrato relativo al presente contrato
Número de anuncio en el DO S: 2017/S 231-481415

Apartado V: Adjudicación de contrato/concesión

Contrato nº: RRRSM 2101/2007
Denominación:

Informační systém pro Regionální rady regionů soudržnosti.

V.2)Adjudicación de contrato/concesión
V.2.1)Fecha de celebración del contrato/de la decisión de adjudicación de la concesión:
24/10/2007
V.2.2)Información sobre las ofertas
El contrato/la concesión se ha adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Gordic, spol. s.r.o.
47903783
Erbenova 2108/4
Jihlava
586 01
República Checa
Teléfono: +420 567309136
Correo electrónico: gordic@gordic.cz
Fax: +420 567307343
Código NUTS: CZ06

Dirección de internet: www.gordic.cz

El contratista/concesionario es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (en el momento de celebración del contrato;IVA excluido)
Valor total de la contratación: 17 930 633.14 CZK

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Původní zakázka byla zadána sdružením zadavatelů, kteří jsou uvedení ve výše uvedeném oznámení o zakázce. Jedním z těchto zadavatelů je Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod, IČO 75082241, sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno, ČR, za níž jsou v tomto formuláři zadávány údaje a jíž se týká oznamovaná změna.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
República Checa
Teléfono: +420 542167111
Correo electrónico: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Dirección de internet: http://www.compet.cz

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

V případě rozhodnutí ÚOHS v I. instanci je možnost podat rozklad do 15 dnů, příp. 30 dnů při neoznámení. Počátek lhůty dnem, kdy se oprávněná strana dozvěděla o rozhodnutí v I. instanci, max. však 1 rok od oznámení poslednímu z účastníků.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
República Checa
Teléfono: +420 542167111
Correo electrónico: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Dirección de internet: http://www.compet.cz

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
01/12/2017

Apartado VII: Modificaciones del contrato/concesión

VII.1)Descripción del contrato tras las modificaciones
VII.1.1)Código CPV principal
48000000 - RC03 - RC05 - JA02
VII.1.2)Código(s) CPV adicional(es)
VII.1.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ06
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Sídlo zadavatele.

VII.1.4)Descripción del contrato:

Původně dodáno zadavateli 38 programových modulů ke správě spisové služby a ekonomického informačního systému zadavatele + technická podpora, školení. Ohlašovanou změnou došlo k rozšíření o 11 modulů v oblasti archivace a spisové služby, včetně technické podpory a školení (k 31.12.2012 byl snížen rozsah modulů o šest kusů, včetně snížení ceny technické podpory a dále od 22.11.2016 se snížila cena hrazená za update a upgrade, která je od té doby hrazena paušálem nikoliv % z ceny dodaných modulů).

VII.1.5)Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 24/10/2007
Fin: 31/12/2019
VII.1.6)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote/concesión: 442 913.00 CZK
VII.1.7)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Gordic, spol. s.r.o.
47903783
Erbenova 2108/4
Jihlava
586 01
República Checa
Teléfono: +420 567309139
Correo electrónico: gordic@gordic.cz
Fax: +420 567307343
Código NUTS: CZ06

Dirección de internet: www.gordic.cz

El contratista/concesionario es una PYME: sí
VII.2)Información sobre las modificaciones
VII.2.1)Descripción de las modificaciones
Naturaleza y alcance de las modificaciones (con indicación de posibles cambios anteriores del contrato):

Rozšíření informačního systému o 11 modulů v oblasti archivace a spisové služby, včetně technické podpory a školení (k 31.12.2012 byl snížen rozsah modulů o šest kusů, včetně snížení ceny technické podpory a dále od 22.11.2016 se snížila cena hrazená za update a upgrade, která je od té doby hrazena paušálem nikoliv % z ceny dodaných modulů).

VII.2.2)Justificación de la modificación
Necesidad de obras, servicios o suministros adicionales, a cargo del contratista/concesionario inicial [artículo 43, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/25/UE]
Descripción de las razones económicas o técnicas y de los inconvenientes o el aumento de costes que impiden cambiar de contratista:

Je nutné splnit povinnosti zadavatele dle právních předpisů ČR v oblasti archivnictví a spisové služby, které souvisí i s ukončováním činnosti zadavatele, s nímž v době zadání zakázky (rok 2007) nikdo nepočítal, protože nebylo ani ze strany ministerstva pro místní rozvoj ČR plánováno. Změna smluvní strany by v současnosti znamenala velké finanční náklady v objemu cca 2 milionů Kč kvůli zajištění migrace dat, zmaření investice na stávající licence informačního systému, další náklady na nové licence, zaškolení nového personálu a technické problémy plynoucí z komunikace dvou odlišných informačních systémů a provedené migrace dat.

VII.2.3)Aumento de precio
Valor total actualizado del contrato antes de las modificaciones (habida cuenta de las posibles modificaciones anteriores del contrato y las adaptaciones en cuanto al precio, así como, en el caso de la Directiva 2014/23/UE, la inflación media en el Estado miembro en cuestión)
Valor IVA excluido: 15 895 923.74 CZK
Valor total del contrato tras las modificaciones
Valor IVA excluido: 17 067 198.74 CZK