Suministros - 487938-2019

17/10/2019    S201

Bulgaria-Razgrad: Alimentos, bebidas, tabaco y productos afines

2019/S 201-487938

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Obshtina Razgrad
Número de identificación fiscal: 000505910
Dirección postal: bul. „Beli Lom“ No. 37A
Localidad: Razgrad
Código NUTS: BG324 Разград
Código postal: 7200
País: Bulgaria
Persona de contacto: Koljo Kolev, Rositsa Boncheva i Virginiya Stankova
Correo electrónico: obstina@razgrad.bg
Teléfono: +359 84618218/+359 84618312/+359 84618173
Fax: +359 84660090
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.razgrad.bg
Dirección del perfil de comprador: http://op.razgrad.bg
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://op.razgrad.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20191004Ubwu3958326%20
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la siguiente dirección:
Nombre oficial: Община Разград
Número de identificación fiscal: 000505910
Dirección postal: бул. „Бели Лом“ № 37А
Localidad: Разград
Código postal: 7200
País: Bulgaria
Persona de contacto: Хафизе Кадриева
Teléfono: +359 84618213
Correo electrónico: obstina@razgrad.bg
Fax: +359 660090
Código NUTS: BG324 Разград
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.razgrad.bg
Dirección del perfil de comprador: http://op.razgrad.bg
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за обектите на Община Разград

II.1.2)Código CPV principal
15000000 Alimentos, bebidas, tabaco y productos afines
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Пред-т на общ. пор-ка обхваща дейн-и по дос-ка чрез покупка на хр. про-ти, обособени в 5 поз-и:

№ 1 „Месо и месни продукти“;

№ 4 „Сирене и продукти, произведени от млечни продукти“;

№ 6 „Мляко и млеч. продукти“;

№ 8 „Хляб и хлебни продукти“;

№ 19 „Риба, преработена и консервирана“.

Хр. пр-ти са подробно описани в техн. спе-я, част от док-ята. Всеки уч-к има право да подава оф-и за 1, за няколко или за всички п-и, макс. бр. оф-и е 5. В-лят не ограничава бр. на об. поз-и, които се възлагат на 1 изпълнител.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 2 230 460.52 BGN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para número máximo de lotes: 5
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Месо и месни продукти

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
15110000 Carne
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG324 Разград
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Република БЪЛГАРИЯ, град Разград и населените места в община Разград с посочени подробно обекти в техническата спецификация.

II.2.4)Descripción del contrato:

Дейности по доставка на хранителни продукти включени в обособената позиция посочена по-горе отговарящи на нормативните изисквания за качество/безопасност.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 928 128.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 48
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Договорът може да бъде променян въз основа на промяна, замяна, и/или допълване на дейности, артикули, обекти и/или промяна на количества, но не може да надхвърля прогнозната стойност на обособената позиция посочена в обявлението.Видовете артикули и/или количества посочени в ценовото предложение относимо за съответната обособена позиция, както и дейностите, обектите включени в обществената поръчка могат да бъдат променяни, заменяни и/или допълвани при техническа необходимост, възникнала по време на изпълнение на договора, само ако с това се гарантира точно и качествено изпълнение на поръчката.Количествата посочени в Техническата спецификация, респ. в Ценовото предложение, приложение към проекта на договор могат да бъдат променяни на база действително изчислени/измерени и/или допълнително необходими количества, гарантиращи точното и качественото изпълнение, в изпълнение на нормативната уредба относима при доставки на хранителни продукти, включени в обособената позиция.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Операция тип 3:2014BG05FMOP001-3.002„ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД - 2016-2020“ ОП ФЕПНЛ и Договор БФП № BG05SFOP001-4.004-0012-С01 по ОП „Добро управление”, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ

II.2.14)Información adicional

Хранителните продукти и количествата им са подробно описани в Техн. спецификация и приложенията към нея и включва 56 артикула за доставка на 27 обекта.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Сирене и продукти, произведени от млечни продукти

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
15540000 Queso
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG324 Разград
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Република БЪЛГАРИЯ, град Разград и населените места в община Разград с посочени подробно обекти в Техническата спецификация.

II.2.4)Descripción del contrato:

Дейности по доставка на хранителни продукти включени в обособената позиция посочена по-горе отговарящи на нормативните изисквания за качество/безопасност.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 123 788.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 48
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Договорът може да бъде променян въз основа на промяна, замяна, и/или допълване на дейности, артикули, обекти и/или промяна на количества, но не може да надхвърля прогнозната стойност на обособената позиция посочена в обявлението.Видовете артикули и/или количества посочени в ценовото предложение относимо за съответната обособена позиция, както и дейностите, обектите включени в обществената поръчка могат да бъдат променяни, заменяни и/или допълвани при техническа необходимост, възникнала по време на изпълнение на договора, само ако с това се гарантира точно и качествено изпълнение на поръчката.Количествата посочени в Техническата спецификация, респ. в Ценовото предложение, приложение към проекта на договор могат да бъдат променяни на база действително изчислени/измерени и/или допълнително необходими количества, гарантиращи точното и качественото изпълнение, в изпълнение на нормативната уредба относима при доставки на хранителни продукти, включени в обособената позиция.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Операция тип 3:2014BG05FMOP001-3.002„ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД - 2016-2020“ ОП ФЕПНЛ и Договор БФП № BG05SFOP001-4.004-0012-С01 по ОП „Добро управление”, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ

II.2.14)Información adicional

Хранителните продукти и количествата им са подробно описани в Техн. спецификация и приложенията към нея и включва 5 артикула в различни разфасовки за доставка на 27 обекта.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Мляко и млечни продукти

Lote nº: 6
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
15510000 Leche y nata (crema)
15551000 Yogur y otros productos lácteos fermentados
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG324 Разград
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Република БЪЛГАРИЯ, град Разград и населените места в община Разград с посочени подробно обекти в Техническата спецификация.

II.2.4)Descripción del contrato:

Дейности по доставка на хранителни продукти включени в обособената позиция посочена по-горе отговарящи на нормативните изисквания за качество/безопасност.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 467 472.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 48
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Договорът може да бъде променян въз основа на промяна, замяна, и/или допълване на дейности, артикули, обекти и/или промяна на количества, но не може да надхвърля прогнозната стойност на обособената позиция посочена в обявлението.Видовете артикули и/или количества посочени в ценовото предложение относимо за съответната обособена позиция, както и дейностите, обектите включени в обществената поръчка могат да бъдат променяни, заменяни и/или допълвани при техническа необходимост, възникнала по време на изпълнение на договора, само ако с това се гарантира точно и качествено изпълнение на поръчката.Количествата посочени в Техническата спецификация, респ. в Ценовото предложение, приложение към проекта на договор могат да бъдат променяни на база действително изчислени/измерени и/или допълнително необходими количества, гарантиращи точното и качественото изпълнение, в изпълнение на нормативната уредба относима при доставки на хранителни продукти, включени в обособената позиция.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Операция тип 3:2014BG05FMOP001-3.002„ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД - 2016-2020“ ОП ФЕПНЛ и Договор БФП № BG05SFOP001-4.004-0012-С01 по ОП „Добро управление”, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ

II.2.14)Información adicional

Хранителните продукти и количествата им са подробно описани в Техн. спецификация и приложенията към нея и включва 17 артикула за доставка на 27 обекта.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Хляб и хлебни продукти

Lote nº: 8
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
15811000 Productos a base de pan
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG324 Разград
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Република БЪЛГАРИЯ, град Разград и населените места в община Разград с посочени подробно обекти в Техническата спецификация.

II.2.4)Descripción del contrato:

Дейности по доставка на хранителни продукти включени в обособената позиция посочена по-горе отговарящи на нормативните изисквания за качество/безопасност.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 482 200.52 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 48
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Договорът може да бъде променян въз основа на промяна, замяна, и/или допълване на дейности, артикули, обекти и/или промяна на количества, но не може да надхвърля прогнозната стойност на обособената позиция посочена в обявлението.Видовете артикули и/или количества посочени в ценовото предложение относимо за съответната обособена позиция, както и дейностите, обектите включени в обществената поръчка могат да бъдат променяни, заменяни и/или допълвани при техническа необходимост, възникнала по време на изпълнение на договора, само ако с това се гарантира точно и качествено изпълнение на поръчката.Количествата посочени в Техническата спецификация, респ. в Ценовото предложение, приложение към проекта на договор могат да бъдат променяни на база действително изчислени/измерени и/или допълнително необходими количества, гарантиращи точното и качественото изпълнение, в изпълнение на нормативната уредба относима при доставки на хранителни продукти, включени в обособената позиция.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Операция тип 3:2014BG05FMOP001-3.002„ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД - 2016-2020“ ОП ФЕПНЛ и Договор БФП № BG05SFOP001-4.004-0012-С01 по ОП „Добро управление”, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ

II.2.14)Información adicional

Хранителните продукти и количествата им са подробно описани в Техн. спецификация и приложенията към нея и включва 15 артикула за доставка на 27 обекта.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Риба, преработена и консервирана

Lote nº: 19
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
15200000 Pescado preparado y en conserva
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG324 Разград
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Република БЪЛГАРИЯ, град Разград и населените места в община Разград с посочени подробно обекти в Техническата спецификация.

II.2.4)Descripción del contrato:

Дейности по доставка на хранителни продукти включени в обособената позиция посочена по-горе отговарящи на нормативните изисквания за качество/безопасност.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 228 872.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 48
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Договорът може да бъде променян въз основа на промяна, замяна, и/или допълване на дейности, артикули, обекти и/или промяна на количества, но не може да надхвърля прогнозната стойност на обособената позиция посочена в обявлението.Видовете артикули и/или количества посочени в ценовото предложение относимо за съответната обособена позиция, както и дейностите, обектите включени в обществената поръчка могат да бъдат променяни, заменяни и/или допълвани при техническа необходимост, възникнала по време на изпълнение на договора, само ако с това се гарантира точно и качествено изпълнение на поръчката.Количествата посочени в Техническата спецификация, респ. в Ценовото предложение, приложение към проекта на договор могат да бъдат променяни на база действително изчислени/измерени и/или допълнително необходими количества, гарантиращи точното и качественото изпълнение, в изпълнение на нормативната уредба относима при доставки на хранителни продукти, включени в обособената позиция.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Операция тип 3:2014BG05FMOP001-3.002„ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД - 2016-2020“ ОП ФЕПНЛ и Договор БФП № BG05SFOP001-4.004-0012-С01 по ОП „Добро управление”, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ

II.2.14)Información adicional

Хранителните продукти и количествата им са подробно описани в Техн. спецификация и приложенията към нея и включва 17 артикула за доставка на 27 обекта.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

За изпълнение на поръчката възложителят изисква от участниците да са вписани/да притежават регистрация на обект по чл.12 от Закона за храните за групите храни включени по обособени позиции, в зависимост от обособената позиция за която участват, а за чуждестранни лица-да са вписани в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени. Възложителят не поставя изискване за регистрация на брой обекти, както и регистрация за всички видове храни, а е необходимо регистрацията да е в зависимост от групата храни включени в обособената позиция и за която се участва.

Регистрацията на обект за производство или за търговия с храни, с изключение на обектите за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води, се извършва от областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) по местонахождението на обекта.

Изискуемата информация относно горепосоченото изискване за годност, участниците попълват част IV „Критерии за подбор“, раздел А „Годност“, т. 1 от ЕЕДОП, съгласно описаното в тях.

За доказване на изискването, участникът следва да представи Удостоверение за регистрация на обект по чл. 12 от Закона за храните от ОДБХ(по местонахождението на обекта) за групите храни включени по обособени позиции, в зависимост от обособената позиция за която участват, а за чуждестранни лица-доказателства за вписване в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Изискуемата информация относно горепосоченото изискване за икон. и фин. състояние,участниците попълват Част IV:Критерии за подбор,раздел Б:Икон. и фин. състояние,т.1а и т.2а от ЕЕДОП,съгласно описаното в тях.За доказване на изискването, участниците следва да представят един или няколко от следните документи:1.удостоверения от банки;2.годишните финансови отчети или техни съставни части,когато публикуването им се изисква съгласно законодателството на държавата,в която участникът е установен;3.справка за общия оборот и оборота в сферата,попадаща в обхвата на поръчката.Информацията по т.2 и т.3 обхваща последните три приключили финансови години.Информацията може да обхваща и по-кратък период в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.Когато по основателна причина кандидат или участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икон. и фин. състояние с помощта на всеки друг документ,който възложителят приеме за подходящ.Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен кандидат или участник в процедура за възлагане на обществена поръчка, ако може самостоятелно да подава заявления за участие или оферти и да сключва договори съгласно законодателството на държавата, в която е установен(чл.36 от ППЗОП).Ако за доказване на съответствие с изискванията за икономическо и финансово състояние, технически и професионални способности клонът се позовава на ресурсите на търговеца, клонът представя доказателства, че при изпълнение на поръчката ще има на разположение тези ресурси.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Уч-кът следва да е реализирал за последните 3 приключили финан. години минимален общ оборот,вкл. минимален оборот в сферата,попадаща в обхвата на поръчката,изчислен на база годишните обороти в размер на не по-малко от както следва:об. поз /ОП/-1-Общ оборот-1 800 000 лв и Оборот в сферата,попадаща в обхвата на поръчката – 900 000 лв;ОП4-общ оборот-240 000 лв,оборот в сферата в обхвата на п-та-120 000 лв;ОП6-общ оборот 900 000 лв и оборот в сферта в обхвата на п-та-450 000 лв;ОП8-общ оборот 940 000 лв и оборот в сферата в обхвата на п-та 470 000 лв;ОП19-общ оборот 440 000 лв и оборот в сферата в обхвата на п-та 220 000 лв.Съгласно &2, т.66 ДР на ЗОП „Годишен общ оборот“ е сумата от нетните приходи от продажби по смисъла на Закона за счетоводството.Съгласно &2, т. 67 ДР на ЗОП. „Оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката“ е сума, равна на частта от нетните приходи от продажби, реализирана от дейност, попадащи в обхвата на обществената поръчка.За сума равна на частта от нетните приходи от продажби, реализирана от дейност, попадащи в обхвата на обществената поръчка се приема такава от дейности, свързани с производство/търговия/доставка на/с храни.При участие на обединения, които не са юридически лица – се прилага разпоредбата на чл.59, ал.6 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/.При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.Когато участникът ползва подизпълнител/и, същият/щите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на някое от условията по чл.66, ал. 2 от ЗОП поради промяна в обстоятелствата преди сключване на договора за обществена поръчка, аргумент от разпоредбите на чл.66, ал.4 от ЗОП.Съгласно чл.65, ал.1 и ал.3 от ЗОП участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите и професионалните способности, но той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които кандидатът или участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност и опит за изпълнение на поръчката, кандидатите или участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако тези лица ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Изискуемата информация относно изискването за технически и професионални способности, участникът попълва Част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности, т. 1б) от ЕЕДОП, съгласно описаното в нея.За доказване на горепосоченото, участникът представя:Списък на дейностите(доставките), които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка/обособената позиция/ изпълнени за последните 3 години, от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват за извършената доставка и попълва Част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности, т. 9 от ЕЕДОП, съгласно описаното в нея-за доказване се представя Декларация за техническото оборудване за изпълнение на обществената поръчка.При участие на обединения, които не са юридически лица – се прилага разпоредбата на чл.59, ал.6 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/.При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.Когато участникът ползва подизпълнител/и, същият/щите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на някое от условията по чл.66, ал. 2 от ЗОП поради промяна в обстоятелствата преди сключване на договора за обществена поръчка., аргумент от разпоредбите на чл.66, ал.4 от ЗОП.Съгласно чл.65, ал.1 и ал.3 от ЗОП участникът могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите и професионалните способности, но той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които кандидатът или участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност и опит за изпълнение на поръчката, кандидатите или участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако тези лица ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП Възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

Съгласно чл. 67, ал. 6 от ЗОП, когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, ЕЕДОП се подава от всеки от участниците в обединението. При необходимост от деклариране на обстоятелства, относими към обединението, ЕЕДОП се подава и от обединението.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

1. За последните 3 години от датата на подаване на офертата, уча-ът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на обособената позиция, вкл. в поръчката.Под дейности с предмет и обем идентични или сходни с тези на обособената позиция, вкл. в поръчката се разбира дейности(доставки), свързани с производство/търговия/доставка на/с храни включени в обособената позиция, за която уча-кът участва.

2. Уча-кът в зависимост от обособ. позиция, за която участва трябва да разполага с транспортно/и средство/а, което/които отговарят на изискванията за транспортиране на храни в приложение II, Глава IV от Регламент (ЕО) № 852/2004, и/или (в приложимите случаи) транспортни средства регистрирани съгласно чл. 245 от Закона за ветеринарномедицинската дейност-специализирани транспортни средства(хладилни транспортни средства, регистрирани от ОДБХ или аналогичен орган) регистрирани по надлежния ред за тези групи храни включени в обособ. позиции за които се изисква регистрация или аналогична. За поз.№ 1, 4, 6 и 19 минимум 1 бр. хладилно транспортно средство, регистрирано от ОДБХ или аналогичен(по отношение на замразени продукти и по отношение на включените продукти изискващи специално температурно съхранение), а за поз. № 8 минимум 1 бр. транспортно средство, което отговаря на изискванията за транспортиране на храни.Ако участникът участва за две и три позиции, за транспортирането на които продукти включени в последните е необходимо да се поддържат подходящи за храните температури и възможност тези температури да бъдат наблюдавани в специализираното транспортно средство, е необходимо участникът да разполага с минимум 1 бр. хладилно транспортно средство регистрирано в ОДБХ за съответните групи храни. При четири позиции е необходимо участникът да разполага с минимум 2 бр. хладилни транспортни средства регистрирани в ОДБХ или аналогичен за съответните групи храни.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

У-к в общ. п-ка може да бъде всяко бълг.или чужд. ФЛ или ЮЛ, или техни обединения, както и всяко др. образувание, което има право да изпълнява дей-та, предмет на наст. общ. п-ка, съгл. законо-то на държавата, в която е установено.С подаването на офертите/на бълг. ез уч-те се съгласяват с всички усл-я на въз-ля, в т.ч. с опр. от него срок на валидност на оф-те и с проект-договора.При подаване на оф-та уч-ът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с крит.за подбор чрез представяне на ЕЕДОП.В него се предоставя съответната инф-я, изисквана от въз-ля и се посочват нац.бази данни, в които се съдържат деклар. обстоя-ва, или компетент. органи, които съгласно закон-то на държавата, в която уча-т е установен са длъжни да предоставят инф-я.Когато уч-т е посочил, че ще използва капац. на трети лица за доказване на съответ-то с крит.за подбор или че ще използва подизпъл-и, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП/по образец от ЕК/с информация по чл. 67, ал. 1 от ЗОП — продължава в т. VI.3).

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 18/11/2019
Hora local: 17:30
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Búlgaro
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 3 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 19/11/2019
Hora local: 10:00
Lugar:

Постъпилите оферти се отварят в стая №102, намираща се в сградата на Община Разград, гр.Разград, бул.Бели Лом №37А

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упъл.представители,както и представители на средствата за масово осведомяване. Съгласно чл. 104, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП при провеждане на процедурата оценката на техн. и ценовите предложения на участниците ще се извърши преди разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

От III.2.2):

Ако у-т е обед-е и не е ЮЛ, се представя док-т за създаване, в който има п-ва и зад-я на у-ци в об-ето, разпред-е на отг-ти м/у член-те, дейн-ти, които ще изпълнява вс. член, опр. член да представлява и солид. отг. за изп-е на д-ра. У-к посочва в оф-та подизп-те и дела от п-та, който ще възложат, както и док-во за поето от него зад-е и да отг-ря на чл. 66/2 от ЗОП. У-т може да се позове на трети лица, но трябва да докаже, че разполага с тех. ресурси и да отг-ря на чл. 65/4 от ЗОП. Възл-т може да изисква по всяко време след отварянето на оф-те пред-е на всички или част от докум-те, чрез които се доказва инфор-та, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за закон-то провеждане на проц-та. В-лят ще отстрани от у-е у-к, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1—7, чл. 55, ал. 1, т. 1, 3, 4, 5 и чл. 107 от ЗОП, за когото са налице обст-вапо чл. 3, т. 8 във вр. с чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, който не посочи действ. с-к по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП, в опр. срок не удължи с-ка на валидност на о-та, който предложи ценово пре-е, което е по-високо от прогнозната стойност на об. поз-я, в чиято о-та са установени арит. грешки при формир. на цената или не посочи инф-я/данни в тех. пр-е/в прилож. случ./у-к, който направи промени в състава на обединение след подаване на о-та, който не представи в срок изиск. допълн.д-ти и/или разяснения. Когато са налице основания по чл. 54, ал. 1 и посочените по чл. 55, ал. 1 от ЗОП, у-кът има право да представид-ва, че е предприел мерки гант-щи неговата надеждност. Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка със заявление за участие, съдържащо:

1. Опис (по обр.), ЕЕДОП за у-ка/в прилож. случ. за членовете на обедин-то/подизпъл. и трети лица, предпр.м-ки за надеждност, д-т за създав. на обедин-е в прилож. сл. — на магн. носител (CD/DVD), в PDF формат по указ.начин в док-а.

2. Оферта с техн. п-е — обр., док. за упълномощаване/в прил. сл., д-я по чл. 102, ал. 1 от ЗОП — обр. — на харт. н-л и по възможност магн. н-л CD/DVD.

3. Ценовото предложение — обр. на харт. н-л и магн. н-л в xls формат за съотв. об. поз., справка от „САПИ“ ЕООД за осреднените цени на едро с включен ДДС за област Разград, издадена към дата 29.10.2019 г. на про-ите, включени в об. п-я, за която у-т уча-тва, в PDF файл. За всяка об. поз. се представят отделно комплектувани заявл. за уч-е заедно с описи към тях, тех. пр-я и ценови пр-я (за об. поз) — чл. 46, ал. 6 от ППЗОП във вр. с чл. 104, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП цен. пр-я може да не се представят в запечатан плик. В-лят изисква опр. изп-л да представи гар. за изпъл-е в р-р от 3 % от прогн. стойност на об. поз. (без ДДС). Гар-а се предоставя в една от след.форми: парична сума; банк. гаранция; застраховка, която обезпеч. изпъл-о чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Г-та може да се предостави от името на изпъл-я за сметка на трето лице — гарант, у-т избира сам формата на гаран-та. При избор парична сума то тя следва да се внесе по банк. път по сметката на Община Разград: банка: „Тексим Банк“ АД — клон Разград, IBAN: BG76TEXI95453305971800, BIC: TEXIBGSF; при банк. г-я тя трябва да отг-ря на следните изиск-я: да бъде открита в полза на възлож-я; да бъде неотменима и безусловна; да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безусловно плащане в срок до 3 (три) работни дни при първо писмено искане, направено от възл-я; срок на валидност — 20 дни след крайния срок по изп-е на дог-а за общ. п-ка. Ако бъде застраховка, възл-т следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. Тя следва да покрива отгов-та на изпъл-ля и не може да бъде използвана за обезпечение на отгов-та на изп-ля по друг договор. Срокът на полицата следва да бъде съобразен и удължен с 60 кал.дни от датата на приемане на изпълнението по дог-ра. При представяне на гар-та за изп-е в плат. нареждане или в банк. гар-я изрично се посочва предметът на общ. п-ка/об. поз., за които се представя гар-та. Възл-ят осв-ва гар-та за изп-е, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Представя при подпис-е на дог-ра от уч-ка, определен за изп-л. Ус-та и срок. за задържане се уреждат в договора.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Комисия за защита на конкуренцията
Dirección postal: бул. „Витоша“ № 18
Localidad: София
Código postal: 1000
País: Bulgaria
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Teléfono: +359 29884070
Fax: +359 29807315
Dirección de internet: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация. Съгласно чл. 100, ал. 3 от ЗОП възложителят изпраща за публикуване в РОП обявлението за изменение или допълнителна информация и решението, с което то се одобрява, в 14-дневен срок от публикуването в РОП на обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Община Разград
Dirección postal: бул. „Бели Лом“ № 37А
Localidad: Разград
Código postal: 7200
País: Bulgaria
Correo electrónico: obstina@razgrad.bg
Teléfono: +359 84618173
Fax: +359 84660090
Dirección de internet: www.razgrad.bg
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
14/10/2019