Servicios - 491170-2020

16/10/2020    S202

Polonia-Lesznowola: Servicios relacionados con desperdicios y residuos

2020/S 202-491170

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Servicios

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2020/S 187-450785)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Gmina Lesznowola
Número de identificación fiscal: PL
Dirección postal: ul. Gminna 60
Localidad: Lesznowola
Código NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Código postal: 05-506
País: Polonia
Persona de contacto: Tomasz Dziubak-Wysokiński
Correo electrónico: rzp@lesznowola.pl
Teléfono: +48 227579340
Fax: +48 227579270
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.lesznowola.eobip.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości wykorzystywanych na cele rek.-wyp. z terenu gminy Lesznowola

Número de referencia: RZP.271.5.10.2020
II.1.2)Código CPV principal
90500000 Servicios relacionados con desperdicios y residuos
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie (poddanie odzyskowi, recyklingowi oraz unieszkodliwianiu) odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe z terenu gminy Lesznowola, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych, Wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lesznowola.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
13/10/2020
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 187-450785

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: VI.3
En lugar de:

1. Wypełniając JEDZ w zakresie części IV: Kryteria kwalifikacji – Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wypełnił tylko sekcję α (alfa): „Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji” i nie należy wypełniać żadnej z pozostałych sekcji (A, B, C, D) w części IV.

2. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tzw. przesłanki fakultatywne).

3. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy, w pełnym wymiarze czasu pracy, osób wykonujących czynności objęte przedmiotem zamówienia tj. czynności polegające na przyjmowaniu transportów z odpadami i ważeniu pojazdów z odpadami, wydawanie dokumentów z tym związanych.

4. 4. Zamawiający informuje, że postępowanie będzie prowadzone wg. zasad określonych w art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych (tzw. „procedura odwrócona”), tj. Zamawiający, najpierw dokona oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy Pzp) oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej), nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

5. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: 162 500,00 PLN, słownie zł.: sto sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych 00/100. Formy wniesienia wadium Zamawiający określił w SIWZ.

6. Wykonawca przedłoży wraz z ofertą przetargową oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale 2 pkt IV ppkt 4.1 SIWZ.

7. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza przedłoży w terminie nie krótszym niż 10 dni dokumenty wymienione w rozdziale 2 pkt IV ppkt 4.2 SIWZ.

8. Kryteria oceny ofert:

* Cena ofertowa brutto („C”) – 60 %;

* Przeprowadzenie akcji edukacyjnej („A”) – 20 %;

* Termin płatności („T”) – 20 %.

9. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, wycofania oferty" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu.

Pozostałe informacje ze względu na ograniczoną liczbę znaków zawarte są w SIWZ.

Léase:

1. Wypełniając JEDZ w zakresie części IV: Kryteria kwalifikacji – Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wypełnił tylko sekcję α (alfa): „Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji” i nie należy wypełniać żadnej z pozostałych sekcji (A, B, C, D) w części IV.

2. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tzw. przesłanki fakultatywne).

3. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy, w pełnym wymiarze czasu pracy, osób wykonujących czynności objęte przedmiotem zamówienia tj. czynności polegające na przyjmowaniu transportów z odpadami i ważeniu pojazdów z odpadami, wydawanie dokumentów z tym związanych.

4. Zamawiający informuje, że postępowanie będzie prowadzone wg. zasad określonych w art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych (tzw. „procedura odwrócona”), tj. Zamawiający, najpierw dokona oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy Pzp) oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej), nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

5. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: 162 500,00 PLN, słownie zł.: sto sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych 00/100. Formy wniesienia wadium Zamawiający określił w SIWZ.

6. Wykonawca przedłoży wraz z ofertą przetargową oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale 2 pkt IV ppkt 4.1 SIWZ.

7. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza przedłoży w terminie nie krótszym niż 10 dni dokumenty wymienione w rozdziale 2 pkt IV ppkt 4.2 SIWZ.

8. Kryteria oceny ofert:

* cena ofertowa brutto („C”) – 60 %;

* odległość Instalacji Komunalnej, w której będą zagospodarowane odpady komunalne od siedziby Zamawiającego („L") – 30 %;

* przeprowadzenie akcji edukacyjnej („A”) – 10 %.

9. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, wycofania oferty" dostępnego na EPUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu.

Pozostałe informacje ze względu na ograniczoną liczbę znaków zawarte są w SIWZ.

Número de apartado: IV.2.2
En lugar de:
Fecha: 27/10/2020
Hora local: 12:00
Léase:
Fecha: 29/10/2020
Hora local: 12:00
Número de apartado: IV.2.6
En lugar de:
Fecha: 25/12/2020
Léase:
Fecha: 27/12/2020
Número de apartado: IV.2.7
En lugar de:
Fecha: 27/10/2020
Hora local: 13:00
Léase:
Fecha: 29/10/2020
Hora local: 13:00
VII.2)Otras informaciones adicionales: