Suministros - 495695-2018

10/11/2018    S217    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Bulgaria-Ruse: Material de publicidad

2018/S 217-495695

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Obshtina Ruse
000530632
pl. „Svoboda“ No. 6
Ruse
7000
Bulgaria
Persona de contacto: Rositsa Nikolaeva — ml. ekspert kam direktsiya „Evropeysko razvitie“
Teléfono: +359 82881706
Correo electrónico: mayor@ruse-bg.eu
Fax: +359 82834413
Código NUTS: BG323

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://ruse-bg.eu/index.php

Dirección del perfil de comprador: http://www.ruse-bg.eu/bg/displayzop/586/427/index.html

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://www.ruse-bg.eu/bg/displayzop/586/427/index.html
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la siguiente dirección:
Община Русе
000530632
пл. „Свобода“ № 6, Информационен център, гише „Обществени поръчки и транспорт“
Русе
7000
Bulgaria
Persona de contacto: Ваня Попова — старши експерт
Teléfono: +359 82881635
Correo electrónico: mayor@ruse-bg.eu
Fax: +359 82834413
Código NUTS: BG323

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://ruse-bg.eu/index.php

Dirección del perfil de comprador: http://www.ruse-bg.eu/bg/displayzop/586/427/index.html

I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

„Изработване и доставка на промоционални материали във връзка с проекти на Община Русе по Програма Интеррег V-A Румъния-БЪЛГАРИЯ 2014—2020“, по 6 обособени позиции

II.1.2)Código CPV principal
22462000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Видовете дейности, тяхното количество и технически характеристики са посочени в техническата спецификация към поръчката. Всички дейности/материали, предмет на поръчката, следва да имат единна визия и дизайн, съобразен с естеството на проектните дейности по съответния проект. Те трябва да имат актуален характер, да бъдат добре илюстрирани и съобразени с общия дизайн и цялостната визия на съответния проект, да са изработени от качествени материали и да бъдат подходящо брандирани съгласно изискванията на Наръчник за визуална идентичност на Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-БЪЛГАРИЯ 2014—2020 г.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 17 122.27 BGN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Изработване и доставка на промоционални материали по проект „Инвестиране в пътната безопасност и подобряване на свързаността на Община Русе и Окръг Гюргево с транспортна мрежа TEN-T“

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
22462000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG323
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Град Русе, Община Русе

II.2.4)Descripción del contrato:

Видовете материали, както и техните характеристики, са посочени в техническата спецификация. Количеството на материалите, съгласно Техническата спецификация е 384 бр.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 5 964.97 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 14/08/2021
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Финансирането за обособена позиция №1 ще се осигури от бюджета на проект „Инвестиране в пътната безопасност и подобряване на свързаността на Община Русе и Окръг Гюргево с транспортна мрежа TEN-T“

II.2.14)Información adicional

Ценовото предложение на участниците не може да надхвърля максималната обща стойност на поръчката като цяло, както и стойността за всяка от позициите по отделно, така също и максим. единични стойности на всяка дейност, като оферти, които ги надхвърлят ще бъдат предложени за отстраняване поради несъобразяване с това предварително обявено условие.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Изработване и доставка на промоционални материали, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП, по проект „Инвестиране в пътната безопасност и подобряване на свързаността на Община Русе и Окръг Гюр

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
22462000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG323
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Град Русе, Община Русе

II.2.4)Descripción del contrato:

Видовете материали, както и техните характеристики, са посочени в техническата спецификация. Количество на материалите, съгласно Техническата спецификация е 200 бр.

? В съответствие с разпоредбите на Закона за обществените поръчки Обособена позиция № 2 е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, тъй като артикулите, които включват попадат в обхвата на Списък на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП, приет с Решение № 591/18.7.2016 г. на Министерски съвет, обн. в ДВ, бр. 67, от дата 26.8.2016 г. Тези лица (специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания) трябва да отговарят на условията в чл. 12, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП. ?За Обособена позиция № 2 могат да участват и други заинтересовани лица, но офертите им се разглеждат само ако няма допуснати оферти на лицата, регистрирани като специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 722.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 14/08/2021
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Финансирането за обособена позиция №2 ще се осигури от бюджета на проект „Инвестиране в пътната безопасност и подобряване на свързаността на Община Русе и Окръг Гюргево с транспортна мрежа TEN-T“

II.2.14)Información adicional

Ценовото предложение на участниците не може да надхвърля максималната обща стойност на поръчката като цяло, както и стойността за всяка от позициите по отделно, така също и максим. единични стойности на всяка дейност, като оферти, които ги надхвърлят ще бъдат предложени за отстраняване поради несъобразяване с това предварително обявено условие.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Изработване и доставка на промоционални материали по проект „Добре развита транспортна система в Еврорегион Русе – Гюргево за по-добра свързаност с TEN-T мрежата“

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
22462000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG323
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Град Русе, Община Русе

II.2.4)Descripción del contrato:

Видовете материали, както и техните характеристики са посочени в техническата спецификация. Количество на материалите, съгласно Техническата спецификация е 48 бр.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 3 755.05 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 07/03/2021
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Финансирането за обособена позиция №3 ще се осигури от бюджета на проект „Добре развита транспортна система в Еврорегион Русе – Гюргево за по-добра свързаност с TEN-T мрежата“, код: ROBG-425 на о

II.2.14)Información adicional

Ценовото предложение на участниците не може да надхвърля максималната обща стойност на поръчката като цяло, както и стойността за всяка от позициите по отделно, така също и максим. единични стойности на всяка дейност, като оферти, които ги надхвърлят ще бъдат предложени за отстраняване поради несъобразяване с това предварително обявено условие.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Изработване и доставка на промоционални материали, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 ЗОП, по проект „Добре развита транспортна система в Еврорегион Русе – Гюргево за по-добра свързаност с TEN

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
22462000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG323
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Гр. Русе, Община Русе

II.2.4)Descripción del contrato:

Видовете материали, както и техните характеристики, са посочени в техническата спецификация. Количеството на материалите, съгласно Техническата спецификация е 50 бр.

? В съответствие с разпоредбите на Закона за обществените поръчки Обособена позиция № 4 е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, тъй като артикулите, които включват попадат в обхвата на Списък на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП, приет с Решение № 591/18.7.2016 г. на Министерски съвет, обн. в ДВ, бр. 67, от дата 26.8.2016 г. Тези лица (специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания) трябва да отговарят на условията в чл. 12, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП. ?За Обособена позиция № 4 могат да участват и други заинтересовани лица, но офертите им се разглеждат само ако няма допуснати оферти на лицата, регистрирани като специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 68.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 07/03/2021
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Финансирането за обособена позиция №4 ще се осигури от бюджета на проект „Добре развита транспортна система в Еврорегион Русе – Гюргево за по-добра свързаност с TEN-T мрежата“, код: ROBG-425 на о

II.2.14)Información adicional

Ценовото предложение на участниците не може да надхвърля максималната обща стойност на поръчката като цяло, както и стойността за всяка от позициите по отделно, така също и максим. единични стойности на всяка дейност, като оферти, които ги надхвърлят ще бъдат предложени за отстраняване поради несъобразяване с това предварително обявено условие.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Изработване и доставка на промоционални материали по проект „Реконструкция и представяне на значими културни забележителности с висок туристически потенциал в Еврорегион Русе-Гюргево“

Lote nº: 5
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
22462000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG323
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Гр. Русе, община Русе

II.2.4)Descripción del contrato:

Видовете материали, както и техните характеристики, са посочени в техническата спецификация. Количеството на материалите, съгласно Техническата спецификация е 3 254 бр.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 6 601.37 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 30/07/2021
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Финансирането за обособена позиция №5 ще се осигури от бюджета на проект „Реконструкция и представяне на значими културни забележителности с висок туристически потенциал в Еврорегион Русе-Гюргево

II.2.14)Información adicional

Ценовото предложение на участниците не може да надхвърля максималната обща стойност на поръчката като цяло, както и стойността за всяка от позициите по отделно, така също и максим. единични стойности на всяка дейност, като оферти, които ги надхвърлят ще бъдат предложени за отстраняване поради несъобразяване с това предварително обявено условие.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Изработване и доставка на промоционални материали, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП, по проект „Реконструкция и представяне на значими културни забележителности с висок туристически поте.“

Lote nº: 6
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
22462000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG323
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Гр. Русе, община Русе

II.2.4)Descripción del contrato:

Видовете материали, както и техните характеристики са посочени в техническата спецификация. Количеството на материалите, съгласно Техническата спецификация е 8 бр.

В съответствие с разпоредбите на Закона за обществените поръчки Обособена позиция № 4 е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, тъй като артикулите, които включват попадат в обхвата на Списък на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП, приет с Решение № 591/18.07.2016г. на Министерски съвет, обн. в ДВ, бр. 67, от дата 26.8.2016 г. Тези лица (специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания) трябва да отговарят на условията в чл. 12, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП. ?За Обособена позиция № 4 могат да участват и други заинтересовани лица, но офертите им се разглеждат само ако няма допуснати оферти на лицата, регистрирани като специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 10.88 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 30/07/2021
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Финансирането за обособена позиция №6 ще се осигури от бюджета на проект „Реконструкция и представяне на значими културни забележителности с висок туристически потенциал в Еврорегион Русе-Гюргево

II.2.14)Información adicional

Ценовото предложение на участниците не може да надхвърля максималната обща стойност на поръчката като цяло, както и стойността за всяка от позициите по отделно, така също и максим. единични стойности на всяка дейност, като оферти, които ги надхвърлят ще бъдат предложени за отстраняване поради несъобразяване с това предварително обявено условие.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Възложителят не е заложил изисквания за годност за упражняване на професионална дейност или за вписване в професионални регистри.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Възложителят не е заложил изисквания за икономическото и финансово състояние на участниците.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Възложителят не е заложил изисквания за икономическото и финансово състояние на участниците.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

т. 1 Участникът следва да е изпълнил минимум една дейност с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката, най-много за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата, без значение от обема.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с минималното изискване за технически и професионални способности по т. 1 се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.

При участие на подизпълнители, същите следва да отговарят на горепосоченото изискване за технически и професионални способности, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.

!!!Съгласно чл. 65 от ЗОП участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите способности и професионалната компетентност. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на възложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.

Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Относно изискването по т. 1 Под „сходна“ дейност с предмета на поръчката (всички обособени позиции) се разбира доставка на или услуга по изработване на печатни/презентационни/информационни/рекламни материали.

Забележка: независимо от броя на обособените позиции, за които участва участникът, за покриване на изискването по т. 1. е достатъчно да има изпълнена една доставка на или услуга по изработване на печатни/презентационни/информационни/рекламни материали.

Изискването по т. 1 се доказва с представяне на списък на доставките или услугите за конкретната обособена позиция, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга/доставка. Към момента на подаване на офертата, участниците декларират съответствие с поставения критерий за подбор само чрез попълване на съответното поле в ЕЕДОП. Документите за доказване на изискването по т.1 се изискват в случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
El contrato está reservado a talleres protegidos y operadores económicos cuyo objetivo sea la integración social y profesional de personas con discapacidad o desfavorecidas
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

1. Срок за изготвяне на проект на дизайн (визия) на материалите/дейностите и представянето им на възложителя за одобрение — до 10 (десет) календарни дни от датата на заявяването им от страна на възложителя.

2. Срок за изработка и поставяне на билбордовете и за изработка на банер (за обособени позиции № 1, 3 и 5) — до 30 (тридесет) календарни дни от датата на одобрение на окончателната им визия от страна на възложителя, което се констатира с подписване на двустранен протокол.

3. Срок за изработка и доставка на място при възложителя на промоционалните/рекламни материали, извън посочените в т. 2 — до 20 (двадесет) календарни дни от датата на одобрение на окончателната визия от страна на възложителя, което се констатира с подписване на двустранен протокол.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 13/12/2018
Hora local: 17:30
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Búlgaro
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 9 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 14/12/2018
Hora local: 14:00
Lugar:

Община Русе, ет. 3, Заседателна зала

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата и техните упълномощени представители, както и представителите на средствата за масово осведомяване.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

Изисквания към личното състояние на участниците: от участие в процедурата се отстранява участник, за който е налице което и да е от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1—7 от ЗОП. За участника не трябва да са налице и специфичните основания за изключване, посочени в документацията за обществената поръчката. В поръчката не могат да участват участници, които са „свързани лица“ по см. на §1, т. 13 и 14 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и участници, за които са налице обстоят. по чл. 69 от ЗПКОНПИ. Участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1—7 от ЗОП и липсата на специфичните основания за изключване с попълване на Част III Основания за изключване на ЕЕДОП, в приложимите полета.

Важно! В случаите, когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, в запечатаната непрозрачна опаковка, за всяка от позициите се представят отделно комплектувани документите по т. 2.1 до т. 2.6. (включително) от документацията за обществената поръчка, и отделни непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“ (т. 2.7. от документацията за обществената поръчка) с посочване на обособената позиция, за която се отнасят.

Всеки участник може да подаде оферта за една, за няколко или за всички обособени позиции.

Важно!!! Съгласно чл. 67, ал. 4 от ЗОП във връзка с § 29, т.5, б. „а“ от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, в сила от 1.4.2018 г. ЕЕДОП се представя задължително в електронен вид. С оглед гореизложеното на интернет страницата на Община Русе, към съответното електронно досие на поръчката е публикуван образец на ЕЕДОП във формат PDF и XML. Участниците изтеглят ЕЕДОП, който е във формат XML и го попълват след като го заредят (качат) на страницата на системата за еЕЕДОП https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=bg. Попълненият ЕЕДОП се изтегля и се подписва цифрово (с квалифициран електронен подпис). ЕЕДОП се представя на подходящ оптичен носител към останалите изискуеми документи за участие в настоящата процедура. Форматът, в който се предоставя документът, не следва да позволява редактиране на неговото съдържание.

По посочения начин ЕЕДОП се представя (ако е приложимо) за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за обединението — участник, за всеки подизпълнител и за всяко трето лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgaria
Teléfono: +359 29884070
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Dirección de internet: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Срокът за обжалване е съгласно част Шеста, Глава двадесет и седма, чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
07/11/2018