Suministros - 495718-2018

10/11/2018    S217    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Rumanía-Sibiu: Puertas de acceso

2018/S 217-495718

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu
Romania
Bulevardul Victoriei nr. 1–3
Sibiu
550182
Rumania
Persona de contacto: Elena Isac
Teléfono: +40 269213302
Correo electrónico: dompubsb@sibiu.ro
Fax: +40 269213302
Código NUTS: RO126

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.spadpp.sibiu.ro

Dirección del perfil de comprador: www.e-licitatie.ro

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.e-licitatie.ro
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Instituție publică locală
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Sistem turnicheți

Número de referencia: 14392265_2018_PAAPD1033024
II.1.2)Código CPV principal
44221310
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu are în administrare Stadionul Municipal Sibiu, conform H.C.L. Sibiu nr. 444/2012.

Ținând cont de faptul că după finalizarea lucrărilor se va permite organizarea de competiții sportive — meciuri de fotbal Liga I precum și evenimente sportiv-culturale unde este necesară asigurarea ordinii și siguranței accesului spectatorilor în tribune prin achiziționarea unui sistem de turnicheți.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 1 260 504.20 RON
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO126
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Stadionul Municipal Sibiu — Aleea M. Eminescu nr. 1–3, Sibiu.

II.2.4)Descripción del contrato:

Sistem turnicheți, conform caietului de sarcini.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Garanția acordată produselor are un impact semnificativ asupra calității produselor furnizate / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 80
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 45
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

1) Ofertantul trebuie sa completeze in formularul DUAE cerintele corespunzatoare privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016. Aceasta obligatie este si pentru lider, asociat, subcontractant sau tert sustinator.

Instructiuni privind completarea DUAE se pot obtine de la adresa www.e-licitatie.ro.

Persoanele implicate in procesul de evaluare si decizie din partea autoritatii contractante sunt:

— Director — Vizantie Lucian Dumitru,

— Contabil șef — Canduletiu Carmen Mariana,

— Sef serviciu Domeniu Public — Barbu Florin Claudiu,

— Sef birou juridic — Isac Daniel Constantin,

— Șef serviciu Parcări — Stoiță Ilie Claudiu,

— Șef birou investiții — Isac Elena Ioana,

— Inspector de specialitate — Nichita Alina Delia.

Documentele de confirmare privind indeplinirea celor asumate prin DUAE, se vor solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa finalizarea evaluarii ofertelor.

Se vor prezenta:

Formularul 9 — Declarție privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 59 și art. 60 din Legea nr. 98/2016

i) Pentru persoane juridice/fizice romane:

(a) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidate (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii,

(b) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Documentele vor fi prezentate in limba romana cu mentiunea „conform cu originalul”;

ii) Pentru persoane fizice/juridice straine:

Orice documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara in care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor, contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidate, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in tara de rezidenta;

iii) Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv.

Documentele vor fi prezentate in limba romana cu mentiunea „conform cu originalul”. Documentele prezentate intr-o alta limba decat limba romana vor fi insotite de traducere autorizata.

Operatorul economic va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Operatorii economici ce depun oferta, trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare, in conditiile Legii, in tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Certificatul ONRC sau pentru ofertantii straini, documentul echivalent emis in tara de rezidenta se va prezenta la solicitarea autoritatii contractante doar ofertantului clasat pe locul intai in clasamentul intermediar, intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie actualizate la momentul prezentarii documentului. Documentele vor fi prezentate in copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. Documentele prezentate intr-o alta limba decat limba romana vor fi insotite de traducere autorizata.

III.1.2)Situación económica y financiera
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Informatii privind tertii sustinatori. Operatorul economic are dreptul să invoce sustinerea unui/unor tert/terti sustinatori in ceea ce priveste indeplinirea criteriilor referitoare privind capacitatea tehnica si profesionala, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre operatorul economic si tertul/tertii respectiv/respectivi. In cazul in care operatorul economic isi demonstreaza capacitatea tehnica si/sau profesionala invocand si sustinerea acordata de catre unul sau mai multi terti, atunci operatorul economic are obligatia de a dovedi autoritatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces in orice moment la resursele necesare, prezentand un angajament in acest sens din partea tertului/tertilor. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul/candidatul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. Autoritatea contractanta va verifica daca tertul/tertii care asigura sustinerea in ceea ce priveste indeplinirea criteriilor referitoare la situatia economica si financiara ori privind capacitatea tehnica si/sau profesionala indeplineste criteriile relevante privind capacitatea sau nu se incadreaza in motivele de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167. Daca tertul/tertii sustinator/sustinatori nu indeplineste/indeplinesc criteriile relevante privind capacitatea sau se incadreaza in unul dintre motivele de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167, autoritatea contractanta va solicita, o singura data, ca operatorul economic sa inlocuiasca tertul/tertii sustinator/sustinatori. In cazul in care operatorul economic demonstreaza indeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si profesionala invocand sustinerea unui tert, DUAE include informatiile cu privire la tertul/tertii sustinator/sustinatori, respectiv numele, datele de contact și reprezentanții legali.

Declaratie privind partea/partile din contracte pe care operatorul economic are intentia sa le subcontracteze. Ofertantul va indica in oferta sa partile din contract ce vor fi subcontractate, datele de recunoastere ale subcontractantilor, precum si ponderea acestora. In cazul in care un ofertant subcontracteaza o parte/parti din contract si este declarant castigator al procedurii de atribuire va depune inainte de incheierea contractului cu autoritatea contractanta, contractul incheiat intre ofertant si subcontractant, care se constituie anexa la contractul de achizitie publica. Autoritatea contractantă solicită ofertantului să precizeze în ofertă numele, datele de contact și reprezentanții legali pentru subcontractantii sai implicate in executarea contractului de achizitie publica precum si pentru subcontractantii pe niveluri subsecvente ale lantului de contractare. Autoritatea contractanta va verifica inexistenta unei situatii de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167 in legatura cu subcontractantii propusi. In cazul in care este identificata o situatie de excludere, autoritatea contractanta va solicita ofertantului o singura data sa inlocuiasca un subcontractant in legatura cu care a rezultat ca se afla in aceasta situatie in urma verificarii.

Informatii privind asociatii, daca este cazul. Asociatul/asociatii vor prezenta aceleasi documente solicitate la cap. III.2) Conditii de participare, ca si liderul de asociere, cu mentiunea ca cerintele privind capacitatea tehnica si/sau profesionala vor fi indeplinite prin cumul de grupul de asociati. Se va prezenta acordul de asociere, din care reiese cine este liderul asocierii si detalierea obligatiilor fiecarui membru al asocierii si procentul care revine fiecaruia.

Lista principalelor livrari de produse din cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani. Ultimii 3 ani vor fi calculati pana la data limita de depunere a ofertelor. Se vor indica valorile, datele si beneficiarii livrarilor. Prin lista livrarilor de produse ofertantul trebuie sa faca dovada ca a livrat produse similare cu cele care fac obiectul contractului care urmeaza a fi atribuit prin prezenta procedura, cu o valoare cumulata fara TVA mai mare sau egala cu 800 000,00 RON. Prin „livrarea de produse similare” se înțelege:

— furnizarea de sisteme de acces/porți de acces,

— instalarea de sisteme de acces/porți de acces,

— punerea în funcțiune de sisteme de acces/porți de acces.

Pentru a demonstra indeplinirea cerintelor certificarile vor contine cel putin urmatoarele informatii:

i) obiectul livrarilor de produse astfel incat sa se poata verifica indeplinirea cerintei privind experienta similara;

ii) beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau client private;

iii) valoarea-lei fara TVA;

iv) perioada contractului;

v) precizarea daca livrarile au fost facute cu respectarea normelor profesionale in domeniu.

Certificarile vor fi emise sau contrasemnate de beneficiar. Documentele vor fi prezentate in copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. Documentele prezentate intr-o alta limba decat limba romana vor fi insotite de traducere autorizata. Pentru echivalenta RON/valuta se va aplica cursul anual comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Se vor completa corespunzator cerintele din formularul DUAE din Documentatia de atribuire, iar documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar. Odată cu depunerea DUAE ofertanții vor prezenta angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora).

Se vor completa corespunzator cerintele din formularul DUAE din Documentatia de atribuire, iar documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar. Odată cu depunerea DUAE ofertanții vor prezenta acordul de subcontractare.

Se vor completa corespunzator cerintele din formularul DUAE din Documentatia de atribuire, iar documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE si acordul de asociere urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar. Odată cu depunerea DUAE ofertanții vor prezenta acordul de asociere.

Se vor completa corespunzator cerintele din formularul DUAE din Documentatia de atribuire. Ofertantului clasat pe locul intai in clasamentul intermediar i se vor solicita sa prezinte documente constatatoare/recomandari/orice document din partea beneficiarului in copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” sau insotite de traducerea autorizata in limba romana, daca este cazul.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:
III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 17/12/2018
Hora local: 15:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Rumano
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 17/04/2019
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 17/12/2018
Hora local: 15:00
Lugar:

In SEAP.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

Se va completa, daca este cazul, Formularul 4 — Acord de asociere in vederea participarii la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica.

Operatorul economic poate beneficia de sustinere din partea unui/unor tert/terti. In acest caz se vor respecta dispozitiile art. 182, 183 si 185 din Legea nr. 98/2016, iar tertul sustinator va completa corespunzator cerintele din formularul DUAE din Documentatia de atribuire.

Adresa unde poate fi completat DUAE pentru ca apoi sa fie transmis online impreuna cu oferta pana la data limita stabilita pentru depunerea acestei este: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter. Se va consulta si Ghidul de utilizare DUAE postat pe site-ul www.e-licitatie.ro.

In cazul in care doua sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, autoritatea contractanta solicita ofertantilor clasați pe primul loc o noua propunere financiara și se va recalcula punctajul aferent ofertelor aflate la egalitate.

Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire. In masura in care solicitarile de clarificari sunt primite cu cel putin 20 zile inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor acestor solicitari de clarificare in a 11-a zi inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Rumania
Teléfono: +40 213104641
Correo electrónico: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Dirección de internet: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

În conformitate cu prevederile Legii nr. 101/2016 pentru soluționarea contestației, persoana care se consideră vătămată se poate adresa:

(a) fie pe cale administrativ-jurisdicțională Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor,

(b) fie pe cale judiciară instanței de judecată.

Persoana care se consideră vătămată de un act al autorității contractante poate sesiza Consiliul în termenele prevăzute în Legea nr. 101/2016.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
06/11/2018