Suministros - 495775-2018

10/11/2018    S217    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Bulgaria-Haskovo: Aparatos de hemodiálisis

2018/S 217-495775

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
„Mnogoprofilna bolnitsa za aktivno lechenie — Haskovo“ AD
126529015
bul. „Saedinenie“ No. 49
Haskovo
6300
Bulgaria
Persona de contacto: Violeta Borislavova Yordanova; Krasimira Rumenova Nikolova
Teléfono: +359 38606777 /+359 38606783
Correo electrónico: mbal_haskovo@mail.bg
Fax: +359 38606722
Código NUTS: BG422

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.mbalhaskovo.com/

Dirección del perfil de comprador: http://mbalhaskovo.com/?module=contracts

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://www.mbalhaskovo.com/?module=contracts&action=details&id=560
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: чл. 5, ал. 2, т. 16 от ЗОП
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

„Доставка на медицинска апаратура за нуждите на отделение по хемодиализа при „МБАЛ — Хасково“ АД с 2 обособени позиции“.

II.1.2)Código CPV principal
33181100
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Предметът на обществената поръчка (и по двете обособени позиции) включва изпълнението на следните дейности:

— доставка на медицинската апаратура до отделението по хемодиализа при „МБАЛ — Хасково“ АД с адрес гр. Хасково, бул. „Съединение“ № 49,

— монтаж/инсталация и въвеждане в експлоатация на доставената медицинска апаратура,

— обучение на персонала на възложителя за работа с доставената медицинска апаратура,

— гаранционно обслужване на доставената медицинска апаратура в рамките на гаранционния срок, считано от датата на подписване на приемно-предавателния протокол за монтаж и въвеждане в експлоатация на медицинската апаратура.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 116 700.00 BGN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

„Доставка на апарати за хемодиализа“.

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33181100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG422
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Територията на отделение по хемодиализа при „МБАЛ — Хасково“ АД с адрес гр. Хасково, бул. „Съединение“ № 49

II.2.4)Descripción del contrato:

Доставка на 5 (пет) броя апарати за хемодиализа.

Предлаганата апаратура трябва да отговаря изцяло на изискванията, описани в техническите спецификации или да притежава по-добри параметри. Предложенията трябва да са придружени с пълна и изчерпателна техническа документация. Предложената апаратура да бъде фабрично нова, произведена не по-рано от 2017 г., да не е била демонстрационна, да не е рециклирана. Минималният гаранционен срок на апаратурата да е не по-малко от 36 (тридесет и шест) месеца след пускането и в експлоатация. Възложителят определя максимален срок на доставка не повече от 30 (тридесет) календарни дни след получаване на възлагателно писмо от възложителя. Участник, предложил по-дълъг срок на доставка, ще бъде отстранен от участие.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 97 500.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Начинът на финансиране е от целеви средства за капиталови разходи от бюджета на Министерство на здравеопазването.

Изпълнението на договора се поставя под условие.

Възложителят предвижда закупуване на апаратурата само при възможност че осигури финансиране за изпълнение на доставката. Доставката се осъществява с възлагателно писмо след сключване на договора за обществената поръчка.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

„Доставка на водоочистваща система с обратна осмоза“.

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33181100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG422
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Територията на отделение по хемодиализа при „МБАЛ — Хасково“ АД с адрес гр. Хасково, бул. „Съединение“ № 49

II.2.4)Descripción del contrato:

Доставка на 1 (един) брой водоочистваща система с обратна осмоза.

Предлаганата апаратура трябва да отговаря изцяло на изискванията, описани в техническите спецификации или да притежава по-добри параметри. Предложенията трябва да са придружени с пълна и изчерпателна техническа документация. Предложената апаратура да бъде фабрично нова, произведена не по-рано от 2017 г., да не е била демонстрационна, да не е рециклирана. Минималният гаранционен срок на апаратурата да е не по-малко от 36 (тридесет и шест) месеца след пускането и в експлоатация. Възложителят определя максимален срок на доставка не повече от 30 (тридесет) календарни дни след получаване на възлагателно писмо от възложителя. Участник, предложил по-дълъг срок на доставка, ще бъде отстранен от участие.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 19 200.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Начинът на финансиране е от целеви средства за капиталови разходи от бюджета на Министерство на здравеопазването.

Изпълнението на договора се поставя под условие.

Възложителят предвижда закупуване на апаратурата само при възможност че осигури финансиране за изпълнение на доставката. Доставката се осъществява с възлагателно писмо след сключване на договора за обществената поръчка.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

За всички обособени позиции:

1. Информация за вписване на участниците в търговски регистър в държавата-членка, в която е установен: посочва се в част IV „Критерии за подбор“, раздел А „Годност“, т. 1 от ЕЕДОП.

* Съгласно Приложение XI към Директива 2014/24/ЕС за Република БЪЛГАРИЯ регистърът е „Търговски регистър“.

2. Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на чл. 77, ал. 1 или ал. 2 от Закона за медицинските изделия (ЗМИ) и да притежават разрешение за търговия на едро с медицински изделия от ИАЛ или друг документ, удостоверяващ правото им да търгуват с медицински изделия, издаден от компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информацията или да са производители, установени на територията на Република БЪЛГАРИЯ.

Съответствието на участника с посочените изисквания се удостоверява с посочване на номер и дата на издаване на съответните разрешителни за търговия на едро с медицински изделия съгласно ЗМИ или друг документ, удостоверяващ правото им да търгуват с медицински изделия, издаден от компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информацията, или с посочване на информация, че участникът е производител на оферираното/те от него изделие/я.

Съответствието на участника с посочените изисквания се удостоверява (декларира) в част IV „Критерии за подбор“ от еЕЕДОП.

Производителите, установени на територията на Република БЪЛГАРИЯ, могат да извършват търговски сделки с произведените от тях изделия без този документ на основание чл. 77, ал. 2 от ЗМИ.

Възложителят може по всяко време да изиска от участниците представяне на документи, чрез който се доказва посочената в еЕЕДОП информация, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

В настоящата обществена поръчка не се поставят изисквания за икономическото и финансовото състояние на участниците.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1. Участниците трябва да притежават валидна система за управление на качеството, съответстваща на стандарт БДС EN ISO 9001:20хх, или еквивалент с предметен обхват доставка на медицински изделия, издаден на името на участника от акредитирана институция или агенция за управление на качеството, или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.

1.1. Участниците — производители на оферираните медицински изделия, трябва да притежават валидна система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 13485:20хх или еквивалентна система за управление на качеството с обхват съгласно предмета на поръчката.

2. За изпълнение на дейностите по предмета на обществената поръчка и на основание чл. 63, ал. 1, т. 5 от ЗОП възложителят поставя изискване участниците да разполагат с персонал с определена професионална компетентност, който да обезпечи изпълнението на поръчката.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

1. Участниците трябва да притежават валидна система за управление на качеството, съответстваща на стандарт БДС EN ISO 9001:20хх, или еквивалент с предметен обхват доставка на медицински изделия, издаден на името на участника от акредитирана институция или агенция за управление на качеството, или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.

Информацията се посочва в част IV „Критерии за подбор“ от еЕЕДОП.

Доказателства за декларираните в ЕЕДОП обстоятелства се представят при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП.

1.1. Участниците — производители на оферираните медицински изделия, трябва да притежават валидна система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 13485:20хх или еквивалентна система за управление на качеството с обхват съгласно предмета на поръчката. Информацията се посочва в част IV „Критерии за подбор“ от еЕЕДОП.

Доказателства за декларираните в ЕЕДОП обстоятелства се представят при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП.

2. За изпълнение на дейностите по т. 2 участникът следва да разполага с минимум 2 (две) лица, преминали обучение при производителя на апаратурата за предложения от участника модел или оторизиран представител от производителя за територията на Република БЪЛГАРИЯ и притежаващи документ за преминало обучение.

За доказване съответствие с поставеното изискване участникът представя (декларира) списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, в който е посочен издателят на документа, номер и дата на издаване.

Информацията се посочва в част IV „Критерии за подбор“ от еЕЕДОП.

Доказателства за декларираните в ЕЕДОП обстоятелства се представят при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

И за двете обособени позиции:

1. Участниците задължително трябва да представят проспекти/каталози на български език, съдържащи пълно описание на техническите показатели и параметри на оферираните от тях апарати.

Когато участникът поставя в офертата си проспекти/каталози или други подобни документи, те трябва да бъдат без вписани цени или цените трябва да бъдат заличени по подходящ начин.

2. Когато участникът не е производител на предлагания продукт, той следва да е оторизиран от производителя на продукта или от упълномощен представител със специални или изключителни права за продажба на съответния продукт на територията на Република БЪЛГАРИЯ.

Участникът представя в оригинал или заверено копие оторизационно писмо, издадено на негово име, от производителя на оферирания продукт, в случай че е на чужд език следва да се представи в превод. В него задължително да бъдат упоменати конкретните медицински изделия, за които участникът е оторизириран.

3. CE маркировка на изделията.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 12/12/2018
Hora local: 16:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Búlgaro
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 4 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 13/12/2018
Hora local: 10:00
Lugar:

Сградата на „МБАЛ — Хасково“ АД — администрация, находяща се на адрес гр. Хасково 6300, бул. „Съединение“ № 49

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява доставки съгласно законодателството на държавата, в което е установено, които отговарят на изискванията, посочени в Закона за обществените поръчки (ЗОП) и на изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие. Участниците се представляват от лицата, представляващи ги по закон, или от упълномощени лица, което се доказва с документ за упълномощаване — оригинал или заверено от участника копие. Възложителят отстранява от участие в процедура участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 от ЗОП. Възложителят има право да не отстрани участник от процедурата в случая на чл. 55, ал. 4 от ЗОП. Други основания за отстраняване от участие: на основание чл. 107 от ЗОП и участник, за когото са налице обстоятелства по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици. Съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗОП при подаване на оферта участникът декларира липса на основание за отстраняване от процедурата и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП. Документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, могат да бъдат изискани при условията на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП. Съгласно чл. 67, ал. 6 от ЗОП преди сключване на договор за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, представя актуални документи, удостоверяващи липсата на основание за отстраняване, както и съответствието с критериите за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и трети лица, ако има такива. Участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. В случай че предприетите мерки от участника са достатъчни, за да се гарантира неговата надеждност, възложителят не го отстранява. Като доказателства за надеждността на участника се представят документи по чл. 58 от ЗОП. Гаранцията за изпълнение съгласно чл. 111, ал. 2 от ЗОП е определена в размер на 1 % (един процент) от стойността на договора за обществена поръчка. Гаранциите се предоставят в една от следните форми:

1. парична сума;

2. банкова гаранция;

3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от участника или от упълномощен от него представител — лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от възложителя. Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка. Представената оферта трябва да има срок на валидност минимум 4 месеца, считано от крайния срок за получаване на офертите. Тъй като критериите за подбор са еднакви за всички обособени позиции, на основание чл. 47, ал. 10 от ППЗОП възложителят допуска представяне на 1 заявление за участие/1 ЕЕДОП.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgaria
Teléfono: +359 29884070
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Dirección de internet: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

На основание чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП — срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
07/11/2018