Suministros - 495834-2018

10/11/2018    S217    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Rumanía-Bucarest: Equipo de comunicaciones

2018/S 217-495834

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Serviciul de Telecomunicații Speciale
Romania
Str. Independenței nr. 323A
Bucureşti
060044
Rumania
Persona de contacto: Baranescu Mihail
Teléfono: +40 212022305
Correo electrónico: achizitii.publice@sts.ro
Fax: +40 212222134
Código NUTS: RO

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.stsnet.ro

Dirección del perfil de comprador: www.e-licitatie.ro

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.e-licitatie.ro
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Orden público y seguridad

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Contract de furnizare echipamente de comunicații și licențe pentru implementarea proiectului „Sistemul Informatic Integrat pentru Emiterea Actelor de Stare Civilă — SIIEASC”

Número de referencia: 4267230_2018_PAAPD1030003
II.1.2)Código CPV principal
32570000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Contractul are ca obiect furnizarea de echipamente de comunicații de date securizate, concentratoare de comunicații, soluție integrată de management si echipamente hardware și licențe pentru backbone și rețeaua de distribuție.

Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări/informații suplimentare, astfel:

— în a 10-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor, pentru clarificările solicitate cu 18 zile înaintea termenului limită de depunere a ofertelor.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 19 885 104.00 RON
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para número máximo de lotes: 2
Número máximo de lotes que pueden adjudicarse a un único licitador: 2
El poder adjudicador se reserva el derecho de adjudicar contratos que combinen los lotes o grupos de lotes siguientes:

Ofertantul poate depune ofertă pentru unul sau mai multe loturi.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Lotul 2 — Echipamente și licențe pentru backbone și rețea de distribuție

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
32000000
48219500
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO321
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Sediul central al autorității contractante.

II.2.4)Descripción del contrato:

Echipamente de backbone — 9 buc.

Interfețe de conectare cu SFP — backbone — 24 buc.

Licență rețea backbone STS — 26 buc.

Interfețe de conectare tip SFP — distribuție — 24 buc.

Licență rețea distribuție STS — 24 buc.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Componentă tehnică / Ponderación: 15
Precio - Ponderación: 85
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 3 063 600.00 RON
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 6
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Sistemul Informatic Integrat de Emitere a Actelor de Stare Civilă” – SIIEASC

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Lotul 1 — Echipamente de comunicații de date securizate, concentratoare de comunicații și soluție integrată de management

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
32570000
32573000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Sediul central al autoritatii contractante.

II.2.4)Descripción del contrato:

Router/firewall 3G/4G — 3 424 cpl.

Antene 3G/4G de exterior — 1 180 buc.

Concentrator comunicații (judet) — 40 cpl.

Concentrator comunicații (central) — 4 cpl.

Soluție integrată de management — 1 cpl.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Componenta tehnică / Ponderación: 15
Precio - Ponderación: 85
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 16 821 504.00 RON
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 18
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Sistemul Informatic Integrat de Emitere a Actelor de Stare Civilă” – SIIEASC

II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Operatorul economic participant la procedură, indiferent de calitatea acestuia (ofertant cu ofertă individuală, ofertant asociat, subcontractant, terţ susţinător), nu trebuie să se afle sub incidenţa prevederilor 164, 165 şi 167 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, care determină excluderea din procedura de atribuire.

Modalitatea de îndeplinire: Conform art. 193 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, se va completa şi prezenta DUAE (Documentul Unic de Achiziţie European) pentru fiecare operator economic participant la procedură (nominalizat la nivelul unei oferte). Se va completa şi prezenta obligatoriu un DUAE separat inclusiv pentru asociaţi, subcontractanţi sau terţi susţinători, dacă aceştia există.

Fiecare operator economic care va participa la procedură va depune o declaraţie pe propria răspundere în conformitate cu prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

În cazul în care ofertantul demonstrează îndeplinirea criteriilor referitoare la situaţia economică şi financiară ori privind capacitatea tehnică şi profesională bazându-se pe capacităţile altor entităţi, invocând, după caz, susţinerea unui terţ, DUAE, împreună cu angajamentul de susţinere, trebuie să fie completat separat şi de către terţul/terţii susţinător(i) pe a căror capacitate se bazează ofertantul. DUAE prezentat de terţul/terţii susţinător(i) va include toate informaţiile menţionate la art. 193 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum şi informaţiile de la alin. (1) lit. b) şi c) ale aceluiaşi articol, care prezintă relevanţă pentru susţinerea acordată în cadrul procedurii de atribuire respective.

În cazul în care ofertantul intenţionează să subcontracteze o parte/părţi din contract, DUAE include şi informaţii privind partea din contract care urmează a fi eventual subcontractată şi va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontractanţii pe ale căror capacităţi se bazează ofertantul trebuie să completeze, la rândul lor, DUAE separat, incluzând toate informaţiile menţionate la art. 193 alin. (1) lit. a), din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum şi cele de la alin. (1) lit. b) şi c), ale aceluiași articol, care prezintă relevanţă din perspectiva capacităţilor subcontractanţilor pe care se bazează ofertantul în cadrul procedurii de atribuire. În cazul subcontractanţilor pe ale căror capacităţi ofertantul nu se bazează, DUAE va conţine numai informaţiile menţionate la art. 193 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Înainte de atribuirea contractului, autoritatea contractantă va solicita ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire, să prezinte documente justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea criteriilor de calificare, în conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE.

Se vor solicita/prezenta următoarele documente justificative, valabile (actuale/reale) la momentul prezentării acestora:

1) Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor şi a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.), la momentul prezentării;

2) Cazierul judiciar al operatorului economic, respectiv cazierul judiciar pentru fiecare dintre persoanele membre ale organului de administrare, de conducere sau supraveghere al respectivului operator economic, respectiv persoane care au puterea de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, aşa cum rezultă din certificatul constatator emis de Ministerul Justiţiei — Oficiul Registrului Comerţului/Actul constitutiv al operatorului economic;

3) După caz, alte documente prin care operatorul economic demonstrează că se încadrează în situaţiile de excepţie care nu determină excluderea din procedură, prevăzute la art. 165 alin. (3), art. 166, [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Media cifrei de afaceri anuale a ofertantului pe ultimele trei exerciții financiare (2015, 2016 şi 2017) trebuie să fie cel puţin egală cu 15 000 000,00 RON pentru Lotul 1, 3 000 000,00 RON pentru Lotul 2.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Conform art. 193 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, operatorul economic participant la procedură va completa şi prezenta DUAE. Înainte de atribuirea contractului, autoritatea contractantă va solicita ofertantului clasat pe primul loc, după aplicarea criteriului de atribuire, să prezinte documente justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea criteriului de calificare, în conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE. Se vor solicita următoarele documente justificative din care să reiasă capacitatea economică și financiară a operatorului economic, respectiv media cifrei de afaceri anuale pe ultimele trei exerciții financiare (2015, 2016 şi 2017): Bilanţurile contabile sau extrase din bilanţurile contabile aferente exerciţiilor financiare 2015, 2016 şi 2017, vizate şi înregistrate la organele competente, care să susţină fără echivoc informaţiile din DUAE. Echivalentul în RON al cifrelor de afaceri anuale exprimate în euro va fi determinat pe baza următoarelor cursuri medii anuale comunicate de Banca Națională a României (BNR) pentru anii 2015, 2016 şi 2017: 4,4450 RON/euro pentru anul 2015, 4,4908 RON/euro pentru anul 2016 și 4,5681 RON/euro pentru anul 2017. Pentru conversia altor monede naţionale în RON, se vor utiliza cursurile de schimb medii anuale stabilite de către BNR pentru RON/moneda naţională respectivă, pentru anii de referinţă 2015, 2016 şi 2017 (se va consulta site-ul www.bnr.ro). În situaţia în care publicarea bilanţurilor nu este prevăzută de legislaţia ţării în care este stabilit operatorul economic sau bilanţul aferent anului 2017 nu a fost încă întocmit, vizat şi înregistrat la organele competente, se pot prezenta orice alte documente echivalente, considerate edificatoare în ţara de rezidenţă a operatorului economic prin care se pot susţine informaţiile prezentate în DUAE (de exemplu, raportul anual al cenzorilor, raportul de audit financiar şi contabil, scrisoare de bonitate din partea unei bănci etc.). Documentele emise într-o altă limbă vor fi prezentate însoţite de traducerile autorizate în limba română. În cazul în care ofertantul demonstrează îndeplinirea cerinţei minime privind situaţia economică şi financiară invocând susţinerea acordată de către o altă persoană, conform prevederilor art. 182 din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, acesta se consideră a fi calificat dacă terţul susţinător demonstrează îndeplinirea cerinţei minime solicitate prin prezentarea documentelor relevante. Totodată, în acest caz, este obligatorie prezentarea angajamentului ferm al persoanei susţinătoare, precum și documentele transmise ofertantului de către terţul susţinător, din care să rezulte modul efectiv prin care acesta va asigura îndeplinirea angajamentului, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. În cazul invocării susţinerii unui terţ, neprezentarea odată cu oferta a DUAE completat de către respectivul terţ susţinător sau a angajamentului ferm al acestuia, din care să rezulte modul efectiv in care se va materializa susţinerea acordată, va avea drept consecinţă respingerea ofertei în cauză, ca fiind inacceptabilă. În cazul în care ofertantul este un grup de operatori economici, cerinţa minimă privind situaţia economică şi financiară poate fi îndeplinită prin cumul. Dacă grupul de operatori economici demonstrează îndeplinirea cerinţei minime privind situaţia economică şi financiară invocând susţinerea acordată de către un terţ, modalitatea de îndeplinire a cerinţei este similară celei aferente ofertei individuale menţionată mai sus, cu precizarea că susţinerea va fi acordată asocierii şi nu unuia dintre asociaţi.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Ofertantul trebuie să facă dovada că a livrat în ultimii trei ani, calculaţi până la data limită de depunere a ofertelor, produse similare în valoare cumulată de minim 7 500 000,00 RON fără TVA pentru Lotul 1, minim 1 500 000,00 RON fără TVA pentru Lotul 2. Prin sintagma „livrarea de produse similare” se înțelege: Pentru Lot 1: furnizarea de soluții integrate de echipamente de comunicații, management și control al acestora. Pentru Lot 2: furnizarea de echipamente de telecomunicații. Experiența similară solicitată nu reprezintă experiență similară identică cu ceea ce urmează a se achiziționa ci se referă la categorii/tipuri de produse de complexitate comparabilă cu a celor care fac obiectul contractului ce urmează a fi atribuit, fiind utilizată o descriere generală raportată la domeniul în care se încadrează, care să garanteze că ofertantul are capacitate de a înțelege cerințele autorității contractante.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Conform art. 193 din Legea nr. 98/2016, se va completa si prezenta DUAE pentru fiecare operator economic (OE) participant la procedură a cărui experienţă similară se doreşte a fi luată în calcul la analiza experienţei similare a ofertantului. Înainte de atribuirea contractului, autoritatea contractantă va solicita ofertantului clasat pe primul loc, după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, să prezinte documentele justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea cerinţei minimale de calificare, în conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE. Se vor solicita ca şi documente justificative documente suport relevante: certificate/documente emise sau contrasemnate de autorităţile contractante sau clienţii privaţi, beneficiari ai livrărilor, cum ar fi procese-verbale de recepţie cantitativă şi calitativă, recomandări, certificate constatatoare sau orice alte documente edificatoare echivalente, semnate de beneficiarii livărilor, care să ateste livrarea efectivă a produselor similare specificate în DUAE, a căror valoare cumulată, fără TVA, să fie cel puțin egală cu pragul valoric minim solicitat pentru fiecare lot in parte. Pentru a-şi demonstra capacitatea de a dezvolta aplicaţii software, ofertantul trebuie să facă dovada faptului că aplicaţiile dezvoltate şi implementate au fost recepţionate. Documentele prezentate trebuie să fie valabile (actuale/reale) la data prezentării. Documentele emise într-o altă limbă decât limba română vor fi însoţite de traduceri autorizate în limba română. În cazul în care ofertantul demonstrează îndeplinirea cerinţei minime privind experienţa similară invocând susţinerea acordată de către o altă persoană, conform prevederilor art. 182 din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, acesta se consideră a fi calificat dacă terţul susţinător demonstrează îndeplinirea cerinţei minime solicitate prin prezentarea documentelor relevante. Totodată, în acest caz, este obligatorie prezentarea angajamentului ferm al persoanei susţinătoare respective, precum și documentele transmise ofertantului de către terţul susţinător, din care să rezulte modul efectiv prin care terţul susţinător va asigura îndeplinirea propriului angajament de susţinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. În cazul invocării susţinerii unui terţ, neprezentarea odată cu oferta a DUAE completat de către respectivul terţ susţinător sau a angajamentului ferm al acestuia, din care să rezulte modul efectiv in care se va materializa susţinerea acordată, va avea drept consecinţă respingerea ofertei in cauză, ca fiind inacceptabilă. În cazul în care ofertantul este un grup de operatori economici, cerinţa minimă privind experienţa similară poate fi îndeplinită prin cumul. Dacă grupul de operatori economici demonstrează îndeplinirea cerinţei minime privind experienţa similară invocând susţinerea acordată de către un terţ, modalitatea de îndeplinire a cerinţei este similară celei aferente ofertei individuale menţionată mai sus, cu precizarea că susţinerea va fi acordată asocierii şi nu unuia dintre asociaţi. Numărul contractelor prin care se demonstrează experienţa similară nu este limitat.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:
III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 18/12/2018
Hora local: 15:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Rumano
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 18/03/2019
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 18/12/2018
Hora local: 15:00
Lugar:

In SEAP.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

1) Departajarea ofertelor cu punctaje egale: Dacă în urma procesului de evaluare a ofertelor, doi sau mai mulţi ofertanţi sunt clasaţi pe primul loc, având acelaşi punctaj total, oferta declarată câştigătoare va fi cea care a obţinut cel mai bun punctaj aferent factorului de evaluare „Preţul ofertei” (are preţul cel mai scăzut). Dacă printre ofertanţii clasaţi pe primul loc, cu acelaşi punctaj total, există doi sau mai mulţi ofertanţi care au obţinut acelaşi punctaj aferent factorului de evaluare „Preţul ofertei” şi implicit au obţinut şi acelaşi punctaj pentru factorul de evaluare „Durata perioadei suplimentare de garanţie și suport tehnic”, atunci autoritatea contractantă (AC) va solicita numai acestor ofertanţi depunerea de noi propuneri financiare, în SEAP. Ofertanţii în cauză nu au decât dreptul de a îmbunătăţi propunerea financiară depusă anterior, urmând ca oferta declarată câştigătoare să fie cea al cărei nou preţ, reofertat, este cel mai scăzut. Dacă şi în urma reofertării în SEAP, ofertanții nu vor putea fi departajaţi, vor deveni incidente prevederile art. 212 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016, iar procedura de atribuire va fi anulată, fiind imposibilă încheierea contractului;

2) Confidenţialitate: OE va elabora oferta în conformitate cu prevederile documentaţiei de atribuire şi va indica, motivat, în cuprinsul acesteia, care informaţii din propunerea tehnică şi/sau propunerea financiară sunt confidenţiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală conform legislaţiei aplicabile;

3) AC are dreptul să solicite în original orice document cu regim special a cărui valabilitate este condiţionată de prezentarea în această formă;

4) OE interesaţi să participe la procedură pot accesa DUAE la adresa https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter;

5) Documentelor care se transmit prin mijloace electronice le sunt aplicabile prevederile legale referitoare la semnătura electronică (Legea nr. 455/2001). Astfel, documentele ofertei, DUAE, documentele de calificare, orice alte documente justificative, precum şi, după caz, răspunsurile la solicitările de clarificări, se transmit conform solicitării AC, prin intermediul SEAP, în mod obligatoriu semnate cu semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, fiind considerate documente originale. Documentele emise de instituţii/organisme oficiale abilitate trebuie să fie semnate şi parafate conform prevederilor legale, urmând ca semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, aparţinând OE să fie aplicată de acesta asupra copiei respectivului document;

6) Datele cu caracter personal solicitate in prezenta procedură de achiziție publică, sunt prelucrate în conformitate cu prevederile Regulamentul nr. 679/2016. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal este cel stabilit de îndeplinirea obligațiilor instituite de legislatia privind achizițiile publice, iar durata de prelucrare a acestora este perioada derularii procedurii de achiziție, cât si cea ulterioară acesteia, în conformitate cu actele normative in vigoare.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Rumania
Teléfono: +40 213104641
Correo electrónico: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Dirección de internet: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Termenul de exercitare a căilor de atac este cel prevăzut la art. 8 din Legea 101/2016, cu modificările și completările ulterioare.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Serviciul de Telecomunicații Speciale — Direcția Achiziții Publice
Splaiul Independenței nr. 323A
Bucureşti
060044
Rumania
Teléfono: +40 212022305
Correo electrónico: achizitii.publice@sts.ro

Dirección de internet: www.sts.ro

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
07/11/2018