Suministros - 495899-2018

10/11/2018    S217    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Varsovia: Automóviles para pasajeros

2018/S 217-495899

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
BZP-WPP-2374-2-22-BAF-PN-SJ/2018
ul. Stefana Batorego 5
Warszawa
02-591
Polonia
Persona de contacto: Sylwia Jabłońska
Teléfono: +48 226013929
Correo electrónico: bzp.wpp@mswia.gov.pl
Fax: +48 228456751
Código NUTS: PL

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.mswia.gov.pl

Dirección del perfil de comprador: https://bip.mswia.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zakup samochodów osobowych

Número de referencia: BZP-WPP-2374-2-22-BAF-PN-SJ/2018
II.1.2)Código CPV principal
34110000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sześciu fabrycznie nowych, wyprodukowanych w roku 2018, nieużywanych samochodów osobowych, jednej marki i modelu (klasyfikacja pojazdów według Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego „SAMAR”), spełniających warunki dopuszczenia do ruchu na drogach publicznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w załączniku nr 1 do projektu Umowy.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 752 032.52 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Polska, Warszawa

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sześciu fabrycznie nowych, wyprodukowanych w roku 2018, nieużywanych samochodów osobowych, jednej marki i modelu (klasyfikacja pojazdów według Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego „SAMAR”), spełniających warunki dopuszczenia do ruchu na drogach publicznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w załączniku nr 1 do projektu Umowy, stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
Procedimiento acelerado
Justificación:

Z uwagi na konieczn. wyk. powierz. ustawowo zadań komórkom organiz. MSWiA, w celu wspierania Ministra w sprawowaniu nadzoru na podległymi służbami porządku publicznego (Policją, SG, Służbą OP i PSP) oraz pełniącymi w nich służbę funkcjonar. i zatrudnion. pracown., poprzez wyk. czynności oper.-rozpoznaw., gdzie obszar działania BNW dotyczy całego kraju, i ze względu na dynamikę działań nadzorczych, które polegają na szybkim transferze pomiędzy województwami, niezbędnym jest zakupienie w trybie pilnym samochodów osobowych, którymi funkcjonariusze/inspektorzy BNW będą realiz. i ustawowe zadania. Ponadto, MSWiA przeprowadziło proc. zapyt. cenowego w celu wyłonienia Wykonawcy w ramach zawartej przez COAR u. ramow. z dn. 7.11.2017 r. nr 2017/9 dot. części 4, 5, 6 i 28 „na zakup i d. samoch. osob. i ciężar. dla JAP", w rezultacie którego nie wyłoniono Wyk. w cz. 5, 6 i 28. W cz. tych Wyk., z którymi została zaw. U. ramowa, w wyznacz. terminie nie złożyli odp. na przedmiotow. zapytania. CD w Sekcji VI.3

IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 172-390015
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: BZP-WPP-2374-2-22-BAF-PN-SJ/2018
Denominación:

Zakup samochodów osobowych

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
06/11/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 3
Número de ofertas recibidas de PYME: 2
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Plichta Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Gdańska 13 C
Wejherowo
84-200
Polonia
Teléfono: +58 3234200
Correo electrónico: m.woloszyk@plichta.com.pl
Fax: +58 3234201
Código NUTS: PL91
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 752 032.52 PLN
Oferta más baja: 737 520.00 PLN / Oferta más elevada: 875 400.00 PLN considerada
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Cd. uzasadnienia do procedury przyspieszonej:

Za możliwością zastosowania przepisu art. 43 ust. 2b pkt 2 ustawy Pzp do przeprowadzenia postępowania na zakup samochodów osobowych przemawia charakter przedmiotu zamówienia. Przygotowanie przez wykonawców oferty nie powinno być czasochłonne (w porównaniu np. do zamówienia na dostawy specjalistyczne urządzeń lub zamówień na roboty budowlane), wobec czego skrócenie terminu na składanie ofert nie powinno w żaden sposób wpłynąć na konkurencyjność postępowania.

Zatem, zgodnie z art. 43 ust. 2b pkt 2 Pzp – jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert jest uzasadnione - zasadnym jest skrócenie terminu składania ofert do 20 dni w celu przeprowadzenia postępowania i umożliwienia zakupu w br.

Wyznaczając 20 dniowy termin od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej przy uwzględnieniu reguł wynikających z art. 9a ustawy Pzp dotyczących terminu składania ofert, i złożoności przedmiotu zamówienia, tym samym umożliwi to przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia w ww. zakresie i zrealizowaniu zakupu w bieżącym roku.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Zgodnie z art. 180 i kolejnymi ustawy Pzp

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
07/11/2018