Suministros - 495917-2018

10/11/2018    S217    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Koleczkowo: Gasoil

2018/S 217-495917

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
„Eko Dolina” Sp. z o.o.
19168071300000
Łężyce, Al. Parku Krajobrazowego 99
Koleczkowo
84-207
Polonia
Persona de contacto: Pracownik Działu Zamówień Publicznych
Teléfono: +48 586725000
Correo electrónico: przetargi@ekodolina.pl
Fax: +48 586727474
Código NUTS: PL63

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://ekodolina.pl/przetargi/

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Medio ambiente

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Sukcesywne dostawy oleju napędowego do silnika diesla

Número de referencia: OZP-P/19/2018/ON
II.1.2)Código CPV principal
09134100
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Dostawy oleju napędowego do silnika diesla, w ilości: 670 000 (słownie: sześćset siedemdziesiąt tysięcy) litrów w ciągu 24 m-cy.W zależności od swoich bieżących potrzeb, Zamawiający w trakcie trwania umowy (przez okres 24 miesięcy)będzie składał Wykonawcy jednostkowe zamówienia na dostawę oleju napędowego. Dostawy przedmiotu umowy będą odbywać się autocysterną wyposażoną w zalegalizowany licznik paliwa.

Miejscem dostawy oleju napędowego będzie „Koleczkowo” Sp. z o.o. w Łężycach, Al. Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo. Zaznacza się, że Zamawiający posiada zbiornik na paliwo Fuel Master FM 5000, o pojemności 5 000 litrów. Realizacja każdej dostawy będzie odbywać się w ciągu maksymalnie 24 godzin od momentu złożenia zamówienia (bez wliczania sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy).Każda dostawa oleju napędowego będzie mieściła się w przedziale od 4 000 do 5 000 litrów, w zależności od bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 2 646 581.74 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL633
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Eko Dolina Sp. z o.o. Łężyce

Al. Parku Krajobrazowego 99

84-207 Koleczkowo

II.2.4)Descripción del contrato:

Dostawy oleju napędowego do silnika diesla, w ilości: 670 000 (słownie: sześćset siedemdziesiąt tysięcy) litrów w ciągu 24 m-cy.

W zależności od swoich bieżących potrzeb, Zamawiający w trakcie trwania umowy (przez okres 24 miesięcy)będzie składał Wykonawcy jednostkowe zamówienia na dostawę oleju napędowego. Dostawy przedmiotu umowy będą odbywać się autocysterną wyposażoną w zalegalizowany licznik paliwa.

Miejscem dostawy oleju napędowego będzie „EKO DOLINA” Sp. z o.o. w Łężycach, Al. Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo. Zaznacza się, że Zamawiający posiada zbiornik na paliwo Fuelmaster FM 5000,o pojemności 5 000 litrów. Realizacja każdej dostawy będzie odbywać się w ciągu maksymalnie 24 godzin od momentu złożenia zamówienia (bez wliczania sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy).Każda dostawa oleju napędowego będzie mieściła się w przedziale od 4 000 do 5 000 litrów, w zależności od bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego.

Dostarczone przez Wykonawcę paliwo musi spełniać wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych z dnia 9.10.2015 r. (t.j.2015.1680 z późn. zmianami).

UWAGA:

Ilość dostarczonego oleju napędowego będzie ustalana na podstawie dokumentu przyjęcia wystawianego przez Zamawiającego [forma pisemna pod rygorem nieważności].

Dokument przyjęcia będzie zawierać następujące informacje:

a) data wystawienia dokumentu,

b) miejsce przyjęcia oleju napędowego,

c) data i godzina przyjęcia oleju napędowego,

d) ilość przyjętego oleju napędowego zgodna ze wskazaniem zalegalizowanego licznika paliwa na cysternie Wykonawcy,

e) podpisy osoby przekazującej i przyjmującej.

Braki ilościowe Wykonawca uzupełni nie później niż ciągu 24 godzin od stwierdzenia niekompletności dostawy.

Miejsce dostaw: „Eko Dolina” Sp. z o.o., Łężyce, Al. Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gmina Wejherowo, woj. pomorskie.

Transport zapewnia Wykonawca na własny koszt.

Zamawiający informuje, iż przy dokonywaniu płatności kwoty należności wynikającej z faktury będzie stosował mechanizm podzielonej płatności, zgodnie z ustawą z dnia 11.3.2004 r. ustawy o podatku od towarów i usług(t.j. Dz.U.2017.1221 ze zm.).

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 184-415824
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
07/11/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
„Oktan Brzeski, Grzenkowicz” Sp. J.
ul. Bohaterów Westerplatte 7
Słupsk
76-200
Polonia
Teléfono: +48 598113478
Fax: +48 598113477
Código NUTS: PL636

Dirección de internet: http://www.oktan.com.pl

El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 2 613 000.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 2 646 581.74 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587840
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.2017.1579).(DZIAŁ VI art. 179 -198g Ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2017.1579).

1. Odwołanie.

1.1 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązanych na podstawie Ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2017.1579).

1.2 Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

1.3 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

1.4 Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

1.5 Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.

1.6 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówienia, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

1.7 Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ppkt. 1.5 oraz 1.6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

1.8 Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku, nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się:

— w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

— w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587840
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
08/11/2018