Suministros - 495947-2018

10/11/2018    S217    Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Grodzisko Dolne: Módulos solares fotovoltaicos

2018/S 217-495947

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Gmina Grodzisko Dolne
Dirección postal: Grodzisko Dolne 125a
Localidad: Grodzisko Dolne
Código NUTS: PL82 Podkarpackie
Código postal: 37-306
País: Polonia
Persona de contacto: Arkadiusz Telka, Adam Mołdoch
Correo electrónico: urzad@grodziskodolne.pl
Teléfono: +48 172428265
Fax: +48 172436038

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.grodziskodolne.pl

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Gmina Miasto Leżajsk
Dirección postal: ul. Rynek 1
Localidad: Leżajsk
Código NUTS: PL82 Podkarpackie
Código postal: 37-300
País: Polonia
Correo electrónico: uml@miastolezajsk.pl

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.miastolezajsk.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
El contrato se refiere a una contratación conjunta
En caso de contratación conjunta que implique la participación de diferentes países, será de aplicación la legislación nacional en materia de contratación pública de:

Zamawiającym wyznaczonym do przeprowadzenia niniejszego postępowania na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z Pzp w imieniu i na rzecz Zamawiających, o których mowa w sekcji I.1) jest Gmina Grodzisko Dolne

I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Montaż i instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych na terenie gmin Grodzisko Dolne i Miasto Leżajsk

Número de referencia: RI.271.15.2018
II.1.2)Código CPV principal
09331200 Módulos solares fotovoltaicos
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na terenie Gminy Grodzisko Dolne i Miasta Leżajsk w ramach projektu „Montaż i instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych na terenie gmin Grodzisko Dolne i Miasto Leżajsk”.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 526 188.92 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa i montaż kotłów na biomasę w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Grodzisko Dolne i Miasta Leżajsk

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
44621220 Calderas para calefacción central
45331110 Trabajos de instalación de calderas
45300000 Trabajos de instalación en edificios
45321000 Trabajos de aislamiento térmico
45330000 Trabajos de fontanería
45331000 Trabajos de instalación de calefacción, ventilación y aire acondicionado
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL82 Podkarpackie
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Teren Gminy Grodzisko Dolne i Miasta Leżajsk, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

Dostawa i montaż kotłów na biomasę w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Grodzisko Dolne i Miasta Leżajsk, obejmująca:

1) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 36 szt. kotłów na biomasę (pellet) do ogrzewania budynków w budynkach mieszkalnych wraz z osprzętem, w tym:

a) w Gminie Grodzisko Dolne (łącznie 17 szt.):

− 1 szt. o mocy grzewczej min. 10 kW,

− 1 szt. o mocy grzewczej min. 12 kW

− 3 szt. o mocy grzewczej min. 15 kW,

− 1 szt. o mocy grzewczej min. 18 kW,

− 1 szt. o mocy grzewczej min. 19 kW,

− 5 szt. o mocy grzewczej min. 20 kW,

− 3 szt. o mocy grzewczej min. 24 kW,

− 1 szt. o mocy grzewczej min. 25 kW,

− 1 szt. o mocy grzewczej min. 30 kW,

b) w Mieście Leżajsk (łącznie 19 szt.):

− 10 szt. o mocy grzewczej min. 15 kW,

− 5 szt. o mocy grzewczej min. 20 kW,

− 4 szt. o mocy grzewczej min. 25 kW,

2) wykonanie montażu czopucha do komina,

3) zamontowanie zabezpieczeń instalacji,

4) wykonanie podłączenia kotła do instalacji centralnego ogrzewania,

5) wykonanie podłączenia kotła do instalacji c. w. u,

6) wykonanie montażu pomp obiegowych,

7) wykonanie montażu układu sterująco-regulującego,

8) wykonanie prób, badań i rozruchów instalacji kotłowni na biomasę,

9) odtworzenie do stanu pierwotnego wszelkich naruszonych powierzchni, elementów konstrukcyjnych oraz innych elementów uszkodzonych bądź naruszonych w wyniku montażu instalacji,

10) przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji zamontowanego kotła na biomasę wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom,

11) inne elementy ujęte w załączniku nr 1b do SIWZ i Projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2b do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Sprawność kotła / Ponderación: 40 %
Precio - Ponderación: 60 %
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Projekt Nr RPPK.03.01.00-18-0053/17 współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020

II.2.14)Información adicional

1. Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 24 aa ustawy może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Numeracja przywołana w Sekcji III i VI wynika z numeracji przyjętej w SIWZ.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 140-319846
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 2
Denominación:

Dostawa i montaż kotłów na biomasę w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Grodzisko Dolne i Miasta Leżajsk

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
26/10/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 3
Número de ofertas recibidas de PYME: 3
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: SEMPER POWER Sp. z o.o.
Dirección postal: ul. Główna 7
Localidad: Krupski Młyn
Código NUTS: PL22 Śląskie
Código postal: 42-693
País: Polonia
Correo electrónico: biuro@semperpower.pl

Dirección de internet: http://semperpower.pl

El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 413 000.00 PLN
Oferta más baja: 526 188.92 PLN / Oferta más elevada: 613 961.49 PLN considerada
V.2.5)Información sobre la subcontratación
Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación
Valor o porcentaje que se prevé subcontratar a terceros
Porcentaje: 80 %
Breve descripción de la parte del contrato que se subcontratará:

Montaż kotłów na biomasę - 70 %

Demontaż starych kotłów - 10 %

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

—24.1. Środki ochrony prawnej przewidziane są w dziale VI ustawy,

—24.2. Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga do sądu,

—24.3. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy,

—24.4. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp,

—24.5. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

—24.6. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania,

—24.7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

—24.8. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

—24.9. Odwołanie w postępowaniu wnosi się w następujących terminach:

—a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,

—b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej,

—c) odwołanie wobec czynności innych niż określone pkt a) i b) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia,

—24.10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu,

—24.11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego,

—24.12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1481), jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
08/11/2018