Suministros - 495967-2018

10/11/2018    S217    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento negociado sin convocatoria de licitación 

Polonia-Varsovia: Reactivos de laboratorio

2018/S 217-495967

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie
ul. Żwirki i Wigury 63A
Warszawa
02-091
Polonia
Persona de contacto: Joanna Wojda, Dział Zamówień Publicznych SPDSK, ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa, 5 piętro, pok. 121.5.D.
Teléfono: +48 223179790
Correo electrónico: dzp@spdsk.edu.pl
Fax: +48 223179797
Código NUTS: PL911

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.spdsk.edu.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa odczynników laboratoryjnych dla SPDSK

Número de referencia: RejZamPub/64/WR/2018
II.1.2)Código CPV principal
33696500
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników laboratoryjnych z podziałem na 2 pakiety:

— Pakiet nr 1 - Odczynniki do porównawczej hybrydyzacji genomowej do mikromacierzy (aCGH) do systemu Agilent SureScan Dx Microarray Scanner firmy Agilent Technologies z piecem hybrydyzacyjnym,

— Pakiet nr 2 - Odczynniki i materiały zużywalne do systemu Agilent 4200 TapeStation Instrument.

2. Szczegółowe informacje na temat zamówienia znajdują się w załączniku nr 1 do zaproszenia, który stanowi Istotne postanowienia umowy oraz w załączniku nr 5 (Formularz cenowy).

3. Termin obowiązywania umowy: Umowa będzie obowiązywała od daty jej zawarcia lecz nie dłużej niż do 31.8.2019 r.

4. Dostawy sukcesywne, przy czym termin dostawy odczynników wynosi max. 20 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia drogą pisemną, elektroniczną bądź faxem.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 50 472.00 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33696500
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL911
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników laboratoryjnych z podziałem na 2 pakiety:

— Pakiet nr 1 - Odczynniki do porównawczej hybrydyzacji genomowej do mikromacierzy (aCGH) do systemu Agilent SureScan Dx Microarray Scanner firmy Agilent Technologies z piecem hybrydyzacyjnym,

— Pakiet nr 2 - Odczynniki i materiały zużywalne do systemu Agilent 4200 TapeStation Instrument.

2. Szczegółowe informacje na temat zamówienia znajdują się w załączniku nr 1 do zaproszenia, który stanowi Istotne postanowienia umowy oraz w załączniku nr 5 (Formularz cenowy).

3. Termin obowiązywania umowy: Umowa będzie obowiązywała od daty jej zawarcia lecz nie dłużej niż do 31.8.2019 r.

4. Dostawy sukcesywne, przy czym termin dostawy odczynników wynosi max. 20 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia drogą pisemną, elektroniczną bądź faxem.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33696500
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL911
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników laboratoryjnych z podziałem na 2 pakiety:

— Pakiet nr 1 - Odczynniki do porównawczej hybrydyzacji genomowej do mikromacierzy (aCGH) do systemu Agilent SureScan Dx Microarray Scanner firmy Agilent Technologies z piecem hybrydyzacyjnym,

— Pakiet nr 2 - Odczynniki i materiały zużywalne do systemu Agilent 4200 TapeStation Instrument.

2. Szczegółowe informacje na temat zamówienia znajdują się w załączniku nr 1 do zaproszenia, który stanowi Istotne postanowienia umowy oraz w załączniku nr 5 (Formularz cenowy).

3. Termin obowiązywania umowy: Umowa będzie obowiązywała od daty jej zawarcia lecz nie dłużej niż do 31.8.2019 r.

4. Dostawy sukcesywne, przy czym termin dostawy odczynników wynosi max. 20 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia drogą pisemną, elektroniczną bądź faxem.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Adjudicación de un contrato sin publicación previa de una convocatoria de licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea en los casos enumerados a continuación
  • No se han presentado ofertas u ofertas/solicitudes de participación adecuadas en respuesta a un procedimiento abierto
Explicación:

Uzasadnienie prawne:

Art. 67 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp

Uzasadnienie faktyczne:

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (RejZamPub/46/2018, w zakresie pakietu nr 1 i 2) nie złożono żadnych ofert na przedmiotowy asortyment. Ponadto pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. Zachodzą zatem ustawowe przesłanki zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki, w celu udzielenia zamówienia publicznego na niniejszą dostawę wskazanemu podmiotowi.

IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 1
Denominación:

Pakiet nr 1

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
20/09/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Perlan Technologies Polska Sp. z o.o.
ul. Puławska 303
Warszawa
02-785
Polonia
Código NUTS: PL911
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 45 420.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 2
Denominación:

Pakiet nr 2

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
20/09/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Perlan Technologies Polska Sp. z o.o.
ul. Puławska 303
Warszawa
02-785
Polonia
Código NUTS: PL911
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 5 052.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
08/11/2018